Романишин Юлія Любомирівна, кандидат педагогічних наук


Науковий ступінь: кандидат педагогічних наук, 2011 р., 13.00.04 – «Теорія та методика професійної освіти», тема дисертації "Формування готовності майбутніх документознавців-менеджерів до професійної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій" (переглянути автореферат дисертації)
Основне місце роботи: ІФНТУНГ; кафедра ДОК, посада: доцент.
Професійні характеристики:
- лектор; викладач, що проводить практичні заняття; керівник курсових робіт; керівник дипломних робіт; консультант дипломників;
- прихильниця педагогічних підходів до формування готовності майбутніх документознавців-менеджерів до професійної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій;
- автор організаційно-педагогічної моделі формування готовності майбутніх документознавців-менеджерів до практичної діяльності;
- цікавлюся питаннями розвитку інформаційного менеджменту та сучасними напрямками документознавства;
- автор 20 публікацій (з них одноосібних – 16): 10 статей у фахових журналах, 5 публікації у збірниках матеріалів конференцій, 5 методичних вказівок; 2 робочих програм до навчальних дисциплін.

Відзнаки й нагороди: подяки та грамоти ректорату.
Професійний девізНе зупинятися на досягнутому. У змінному світі незмінною залишається тільки мудрість.

Освіта:

з 15.11 2008

 •  заочна аспірантура Тернопільського національного педагогічного університету  ім. В. Гнатюка; наукова спеціальність 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти";  тема кандидатської дисертації «Формування готовності майбутніх документознавців-менеджерів до професійної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій»

01.09.1999 – 30.06.2004

 •  Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу; спеціальність: документознавство та інформаційна діяльність; кваліфікація: документознавець-менеджер інформаційних систем; диплом з відзнакою.

01.09.2003 – 25.03.2005

 •  Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу, Інститут післядипломної освіти; спеціальність: економіка підприємства; диплом про вищу освіту.

Підвищення кваліфікації:

01.09.2004 – 25.11.2004

01.09.2005 – 17.04.2006

- стажування в українсько-канадському бізнес-центрі МБЕРІФ за програмою “Western Management Practices Program”, сертифікат про закінчення курсів.
- курс навчання на психолого-педагогічному семінарі в ІФНТУНГ, посвідчення про закінчення курсів.

Науково-педагогічна діяльність в ІФНТУНГ:

25.08.2004 – 2011
01.09.2011
 • асистент кафедри ДОК
 • доцент кафедри ДОК

Навчальні доручення в ІФНТУНГ в 2009-2012 н.р.:

для напряму підготовки “ДОК”:

 • інформаційний маркетинг
 • фінансово-економічна інформація
 • інформаційний менеджмент – IV курс;
 • керівництво курсовими та дипломними роботами;

Інші навчальні доручення впродовж попередніх п’яти років:

для напряму підготовки “ДОК”:

 • документознавство – I курс;
 • інформаційний менеджмент – IV курс;
 • адміністративний менеджмент – V курс;
 • бібліографознавство – I курс
 • реклама – IV курс;
 • документально-інформаційні комунікації – І курс;
 • навчальна практика – І-ІІ курси;
 • переддипломна практика - V курс;
 • керівництво курсовими та дипломними роботами

Міжнародний  досвід:

 

 • міжнародні конференції з проблем освіти в Україні.

Опубліковані праці

 • Статті у збірниках наукових праць ВАК

2009

 • Романишин Ю.Л. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на формування готовності майбутніх документознавців-менеджерів до професійної діяльності: результати формувального експерименту / Ю.Л. Романишин // Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах: зб. наук. праць / редкол.: Т.І. Сущенко (голов. ред.) [та ін.]. – Запоріжжя, 2009. – Вип. 5. – С. 183-191.
 • Романишин Ю. Л. Формування змістового компонента в майбутніх документознавців-менеджерів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) / Ю.Л. Романи-шин // Збірник наукових праць Військового інституту Київського національного університету ім. Т. Шевченка. – К.: ВІКНУ, 2009. – С. 154-159.
 •  Романишин Ю.Л. Формування мотиваційного компонента в майбутніх документознав-ців-менеджерів за допомогою інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) / Ю.Л. Ро-манишин // Наукові праці. – Донецьк: ДВНЗ «ДонНТУ», 2009. – Вип. 5. – Ч. ІІ. – С. 226-230. – (Серія: Педагогіка, психологія і соціологія)

2008

 • Романишин Ю.Л. Формування інформаційної культури майбутніх документознавців-менеджерів: констатувальний експеримент / Ю.Л. Романишин // Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми: зб. наук. пр. – К; Вінниця, 2008. – Вип.16. – С. 431-437.
 •  Романишин ЮЛ. Основні недоліки практичної підготовки документознавців-менеджерів до використання інформаційно-комунікаційних технологій / Ю.Л. Романишин // Педагогічні науки: зб. наук. пр. – Херсон, 2008. – Вип. 47. – С. 318-326.
 •  Романишин Ю.Л. Використання засобів інформаційно-телекомунікаційних технологій для формування практичних умінь та навичок майбутніх документознавців-менеджерів / Ю.Л. Романишин // Педагогіка і психологія формування творчої особистості: проблеми і пошуки: зб. наук. пр. – Запоріжжя, 2008. – Вип. 48. – С. 274-279.
 •  Романишин Ю.Л. Вплив інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) на педагогічні умови формування готовності майбутніх документознавців-менеджерів / Ю.Л. Романи-шин // Вища освіта в Україні. – 2008. – №4 (додаток). – С. 161-162.

2007

 •  Романишин Ю.Л. Сутність і зміст основних понять інформаційно-телекомунікаційних технологій, які використовуються у навчальному процесі ВНЗ / Ю.Л. Романишин // Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету. – Тернопіль, 2007. – С. 60-64. – (Серія: Педагогіка).
 •  Романишин Ю.Л. Роль інформаційно-телекомунікаційних технологій у підготовці майбутніх документознавців-менеджерів / Ю.Л. Романишин // Науковий вісник Чернівецького університету: зб. наук. пр. – Вип. 338. – Чернівці, 2007. – С. 145-151. –(Серія: Педагогіка та психологія).
 •  Романишин Ю.Л. Визначення стану готовності документознавців-менеджерів до використання в майбутній діяльності інформаційно-комунікаційних технологій / Ю.Л. Ро-манишин // Вісник Луганського національного педагогічного університету ім. Т. Шевчен-ка. Ч.ІІ. Педагогічні науки. – Луганськ, 2007. – Вип. 21. – С. 129-135.
   • Публікації  у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій

2009

 • Романишин Ю.Л. Визначення компонентів та критеріїв готовності майбутніх документознавців-менеджерів до практичної діяльності / Ю. Л. Романишин, // Підготовка фахівців у системі професійної освіти: проблеми, технології, перспективи: матеріали Всеукр. наук.-метод. конф.. – Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2009. – С. 255-257.
 • Романишин Ю.Л. Вплив компетентнісного підходу на формування готовності докумен-тознавців-менеджерів до майбутньої практичної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) / Ю. Л. Романишин // Наукові записки: зб. наук. пр. – Острог: Видавництво Національного університету „Острозька академія”, 2009. – Вип. 1. – С. 308-317.- (Серія „Культура та соціальні комунікації).

2008

 •  Романишин Ю.Л. Засоби інформаційно-телекомунікаційних технологій у підготовці майбутніх документознавців-менеджерів до професійної діяльності / Ю. Л. Романишин // Наука і вища освіта: тези доп. учасників ХVІ Міжнар. наук. конф. молодих науковців. – Запоріжжя, 2008. – Т. 4. – С. 350-351.
 •  Романишин Ю.Л. Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) при ство-ренні моделі готовності документознавців-менеджерів до майбутньої діяльності / Ю.Л. Романишин // Сучасні тенденції розвитку вищої освіти, трансформація навчального процесу у технологію навчання: матеріали V наук.-метод. конф. – Київ, 2008. – С. 118-120.

2006

 •  Романишин Ю.Л. Підготовка документознавців-менеджерів як педагогічна проблема та вимога сучасного суспільства / Ю.Л. Романишин, Л.М. Романишина // Інформаційні технології в наукових дослідженнях і навчальному процесі: матеріали ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. – Т. 2. – Луганськ, 2006. – С. 106-111.

Методичні  вказівки, розробки

2009

 • Романишин Ю.Л. Методичні вказівки для контролю знань з інформаційно-комунікаційних технологій / Ю.Л. Романишин. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. – 70 с.
 • Лаба О.В. Адміністративний менеджмент: методичні вказівки для самостійної роботи студентів / О.В. Лаба, В.М. Пахомов, Ю.Л. Романишин. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. – 93 с.
 • Романишин Ю.Л. Документознавство: методичні вказівки до виконання курсових робіт для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність» / Ю.Л. Ро-манишин, В.В. Бабій. – Івано-Франківськ: Факел, 2009. – 46 с.

2008

 • Мельник В.Д. Інформаційний менеджмент: конспект лекцій / В.Д. Мельник, Ю.Л. Ро-манишин. – Івано-Франківськ: Факел, 2008. – 88 с.

2005

 • Романишин Ю.Л. Адміністративний менеджмент: метод. вказівки / Ю.Л. Романишин. – Івано-Франківськ: Факел, 2005. – 17 с.

Неопубліковані праці

 • Робочі програми

2009

 • Романишин Ю. Л. Інформаційний менеджмент: робоча навчальна програма за спеціальністю 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / Ю.Л. Романишин. – Івано-Франківськ, 2009. – 12 с.
 • Романишин Ю. Л. Бібліографознавство: робоча навчальна програма за спеціальністю 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність» / Ю. Л. Романишин. – Івано-Франківськ, 2009. – 14 с.
                                                                                                                                                                 до переліку