Пятничко Богдан Петрович, канд. філолог.наук, професор, заслужений працівник України


Науковий ступінь: кандидат філологічних наук; заслужений працівник освіти України.
наукова спеціальність 10.02.04 “Германські мови”.
Вчене звання: доцент.
Основне місце роботи: ІФНТУНГ; кафедра ДІД; посада: викладач кафедри ДІД; професор.
Місце роботи за сумісництвом: ІФНТУНГ; кафедра теорії та практики перекладу; посада: професор.
Професійні характеристики:
- засновник  кафедри ДІД;
- представник лінгвокомунікативного напряму професійної підготовки документознавців;
розробник документів для ліцензування підготовки фахівців із напряму  підготовки “Документознавство та інформаційна діяльність” за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр;

- один із розробників документів для акредитації підготовки фахівців із напряму  підготовки “Документознавство та інформаційна діяльність” за освітньо-кваліфікаційними рівнями “бакалавр” і “спеціаліст”;
- однин із розробників  концептуальних засад підготовки фахівців із напряму  “Документознавство та інформаційна діяльність”;
- лектор; викладач, що проводить практичні заняття; керівник курсових робіт; керівник перекладацької і переддипломної практик; керівник дипломних робіт (понад 50 випускників захистили під його керівництвом дипломи німецькою мовою);
- член Вченої ради ІФНТУНГ;
- член Ради факультету управління та інформаційної діяльності;
- член  методичної ради;
- член Асоціації українських германістів;
- один із засновників товариства “Просвіта”;
- автор 110 публікацій (з них одноосібних – 62 ): 6 посібників із грифом МОНУ, 20 посібників без грифу МОНУ, 2 словники, 7 статей у фахових журналах, 5 статей у наукових нефахових журналах, 21 публікації у збірниках матеріалів конференцій, 15 методичних вказівок.

Відзнаки й нагороди: подяки та грамоти ректорату; грамоти Івано-франківської обласної ради та ОДА; заслужений працівник освіти України; медаль "Ветеран праці"; медаль "Будівничий України″; стипендіат Німецької служби академічних обмінів (DAAD).

Професійний девіз: Добросовісно сіяти добре, мудре і вічне, гідно готуючи національний генофонд – майбутнє України. Dictum factum (сказано – зроблено).

ОСВІТА:

1965

Львівський державний університет ім. І.Франка, спеціальність: романо-германські мови та література; кваліфікація: філолог, викладач німецької мови, перекладач німецької мови; диплом про вищу освіту

1982

однорічна цільова аспірантура при Львівський державний університет ім. І.Франка;
тема кандидатської дисертації “Предикативні конструкції у сфері найменування осіб у сучасній німецькій мові”;
1985 кандидат філологічних наук ; диплом ФЛ №008130;
1988 вчене звання доцента; диплом ДЦ №005488.

Підвищення кваліфікації:

1984

Київський інститут іноземних мов;
ЛДУ ім. І.Франка;
1986> Прикарпатський університет ім.В.Стефаника;

1976; 1979; 1989; 1996

Дрезден, Хемніц, Ляпціг, Дюссельдорф (Німеччина);

1990

Університет ім. В.Гете (філіал – м. Київ)

Науково-педагогічна діяльність в ІФНТУНГ:

1966
1974
1986

викладач кафедри іноземних мов;
старший викладач кафедри іноземних мов;
доцент кафедри іноземних мов

 

доцент кафедри ДІД;

1994

професор кафедри ДІД

Педагогічна діяльність в інших закладах:

 

викладач німецької мови на курсах іноземних мов, організованих міським ВНО;

 

викладач-сумісник в Івано-Франківському педагогічному інституті ім.В.Стефаника.

Управлінська діяльність:

1987
1990
1995
 • заступник завідувача кафедри іноземних мов…
 • завідувач кафедри гуманітарних наук;
 • завідувач кафедри ДОК  ІФНТУНГ”;
1994
 • директор Інституту гуманітарної підготовки ІФНТУНГ.

Перекладацька діяльність:

1964
1967
 • перекладач з німецької мови на будівництві Калуського ХМ..
 • перекладач з німецької мови; науково-дослідний центр ІФДТУНГ;
1989
1990; 1993
 • перекладач з німецької мови на Міжнародному ярмарку, м.Ляйпціг (Німеччина);
 • перекладач з німецької мови на Міжнародному форумі м. Грац (Австрія).

Навчальні доручення в ІФНТУНГ в 2009-2010 н.р.:

для напряму підготовки “ДОК”:

 • теорія та практика перекладу – III курс;
 • теорія комунікації – IV курс;
 • перекладацька практика – III курс;
 • зв’язки з громадськістю – V курс;
 • виробнича практика – V курс;
 • переддипломна практика – V курс;
 • керівництво дипломними роботами;
для напряму підготовки “Переклад”:
 • лінгвокраїнознавство – IV курс;

Інші навчальні доручення упродовж попередніх п’яти років:

для напряму підготовки “ДОК”:

 • німецька  мова як основна іноземна – I-II курси;
 • німецька  мова за професійним спрямуванням – III–IV курси;
 • ділова німецька  мова – III-IV курси;
 • теорія і практика перекладу –IV курс;

Міжнародний  досвід:

для напряму підготовки “ДОК”:

 • міжнародні конференції і семінари з проблем освіти в Україні, Росії, Німеччині;
 • курси підвищення кваліфікації в містах Дрезден, Хемніц, Дюссельдорф (Німеччина).

Опубліковані праці

 • Навчальні посібники, практикуми, словники без грифу МОНУ

2006

 • П’ятничко Б.П. Ділова німецька мова: практикум [ для студентів спец. "Документознавство та інформаційна діяльність"] / П'ятничко Б.П., Гандзюк С.П., Грицина Н.І., Масляк Н.С. – Івано – Франківськ: Факел, 2006. – Ч.1. – 224 с.

2005

 • П’ятничко Б.П. Українська мова: збірник тестових завдань до вступних випробувань для абітурієнтів / Б.П. П'ятничко. – Івано – Франківськ: Факел, 2005. – 344 с. 
 • П’ятничко Б.П. Німецька мова: практикум і граматика [ для студентів спец. "Документознавство та інформаційна діяльність", "Переклад"] / П'ятничко Б.П., Грицина Н.І. – Івано-Франківськ, 2005. – 122с.

1996

 • П’ятничко Б. Короткий українсько – російсько – англійсько – німецький словник з економіки та менеджменту / П’ятничко Б., Лесюк О., Титова В. – Івано-Франківськ: Спалах, 1996. 
 • Статті у фахових журналах ВАК із соціальних комунікацій та професійної підготовки фахівців зі спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”

2009

 • П’ятничко Б.П. Документно-інформаційний менеджмент: стан та проблеми (з досвіду функціонування кафедри ДІД) / Б.П. П’ятничко, Г.Д. Малик, Л.І. Демчина // Науковий часопис Нац. педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова.  – Серія 7. – С. 205-207.

2007

 • П’ятничко Б.П. Деякі аспекти втілення ідеї компетентнісної  освіти у проекті галузевого стандарту вищої освіти / Б.П. П’ятничко, Г.Д. Малик // Науковий часопис Нац. педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – 2007. – №11. – С. 192-195.
 • П’ятничко Б.П. Підготовка фахівців зі спеціалізації "Документознавство та інформаційна діяльність": системний підхід / Б.П. П’ятничко, Л.І. Демчина // Науковий часопис Нац . педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова. – 2007. – № 11. – С. 250-252.
 • Статті у збірниках наукових праць

2010

 • П’ятничко Б.П. Професійна підготовка документознавців у Німеччині / Б.П. П’ятничко, Д.І.Малик // Науковий вісник ін.-ту гуманітарної підготовки. – 2010 - Вип.2. – С. 194-200.

2009

 • П’ятничко Б.П. Документологія як наукова і навчальна дисципліна про документ / Б.П. П’ятничко, Л.І. Демчина // Науковий вісник інституту гуманітарної підготовки ІФНТУНГ. - 2009. – Вип.1. –С.94-100.
 • П’ятничко Б.П. Інформаційна культура документознавця-менеджера: стан, проблеми, перспективи / Б.П. П’ятничко, Л.І. Демчина // Науковий вісник інституту гуманітарної підготовки ІФНТУНГ. – 2009. – Вип.1. – С. 88-94.

2008

 • П’ятничко Б.П. Деякі інноваційні підходи до організації занять з іноземної мови / Б.П. П'ятничко. // Вища освіта України. – 2008. - №4 (додаток 1). – С. 156 -159. 

 

 • П’ятничко Б.П. Роль гуманітарної освіти у процесі підготовки студентів нафтопромислового профілю / Б.П. П'ятничко. // Гуманітарна освіта в технічних вищих закладах: зб. наук. праць – Івано – Франківськ: Факел. – С. 263 - 273.

2001

 • П’ятничко Б.П. До проблеми виявлення та аналізу типових помилок при вивченні німецької мови. З досвіду викладання на І курсі немовного ВЗО / Б.П. П’ятничко // Вісник Нац. ун – ту „Львівська політехніка”. – 2001. – № 419. – С. 21-27.

1999

 • П’ятничко Б.П. Т. Шевченко – поет-революціонер, патріот, громадянин / П'ятничко Б.П. // Українська національна ідея. Дослідження, переклади, публікації. – Івано – Франківськ, 1999. – (Вип. VII "Тарас Шевченко і народ")  – С. 117-120.
 • П’ятничко Б.П. Т.Г. Шевченко німецькою мовою / Б.П. П'ятничко // Українська національна ідея. Дослідження, переклади, публікації. – Івано – Франківськ, 1999. – (Вип. VII "Тарас Шевченко і народ") – С. 90-93

 1998

 • П’ятничко Б. Українська ідея Кирило –  Мефодіївського Братства / П’ятнич-ко Б., Макаровський І., Федорчак Т. // Проблеми нації і української націона-льної ідеї та питання державотворення: зб. статей. – Івано-Франківськ, 1998. – Вип. VI. – (Дослідження, переклади, публікації: Українська національна ідея)

1989

 • Пятничко Б.П. О функциональном статусе номинативных едениц (на материале современного немецкого языка) / Б.П. Пятничко // Вопросы анализа специального текста: межвуз. темат. науч. сб. – Уфа, 1989. – С. 6.
 • Пятничко Б.П. Лингвистика текста и обучение чтению профессионально – ориентированной литературы на иностранном языке в техническом вузе / Б.П. Пятничко, Т.И. Мучник, М.М. Нагаева // Вопросы анализа специального текста: межвуз. темат. науч. сб.. – Уфа, 1989. – С. 5.
 • П’ятничко Б.П. Семантична класифікація синтаксичних найменувань осіб (на матеріалі сучасної німецької мови) / Б.П. П'ятничко // Іноземна філологія. – Львів, 1989. – С.5.
 • Пятничко Б.П. Прагматическая функция преобразования фразеологизмов в художественных производениях / Б.П. Пятничко, Я. А. Баран // Функционирование языковых единиц и категорий в тексте: сб. науч. ст. - Таллин, 1989.

1988

 • Пятничко Б.П. О соотносительном функционировании номинативных единиц» (на материале немецкого, русского и украинского языков) / Б.П. Пятничко // Комуникативные единицы, аспекты языковых едениц и категорий: сб. Таллинского пед. института. – Таллин, 1988.
 • Пятничко Б.П. Об анализе типичных фонетических и граматических ошибок на І–м этапе обучения в неязыковом вузе (на материале нем. языка) / Б.П. Пятничко // Содержание, формы и методы обучения в высшей школе: сб. Ивановского ХТИ – 1988 – № 123 – С. 26.

1985

 • Пятничко Б.П. Об особенностях функционирования единиц номинации” (на материале французского и немецкого языков) / Б.П. Пятничко, В.С. Олексюк // Іноземна філологія. – Львів, 1985. – Вип. 77. – С. 7.

1984

 • П’ятничко Б.П. Структурні моделі синтаксичних номінативних конструкцій у сучасній нім. мові (на матеріалі худож. літ-ри ХХ ст.) / Б.П. П’ятничко // Іноземна філологія. – Львів, 1984. – Вип.73. – С.9.

1981

 • П’ятничко Б.П. Про семантичні номінативні одиниці в сучасній німецькій мові / Б.П. П’ятничко // Іноземна філологія. – Львів, 1981. – № 61. –С.

1977

 • Pjatnychko B. Intensivierung der Sprachausbildung durch die Zusammenarbiet mit den Fachlehrstühlen an der Hochschule // Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen  Universität Dresden, 26.
 • Публікації  у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій

2008

 • П’ятничко Б.П. Вмотивованість вивчення іноземної мови у процесі формування майбутнього фахівця / Б.П. П’ятничко, Л.І. Демчина. // Наукові дослідження та методика викладання гуманітарних дисциплін: матеріали науково-методичної конференції, 29-30 травня 2008 р.– Івано-Франківськ, 2008. – С. 88-91.

2007

 • П’ятничко Б.П. Проблеми та шляхи покращення викладання іноземних мов ( з досвіду викладання іноземних мов у немовному ВНЗ) / Б.П. П’ятничко // Матеріали науково-методичної конференції Івано-Франківськівського національного технічного університету нафти і газу, 30-31 травня 2007 р. – Івано-Франківськівськ: ІФНТУНГ, 2007. – С. 51-54.
 • П’ятничко Б.П. До питання статусу фахівців з документно-інформаційного менеджменту в інформаційному суспільстві // Матеріали науково-методичної конференції Івано-Франківськівського національного технічного університету нафти і газу, 30-31 травня 2007 р. / Б.П. П’ятничко. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2007. – С. 28-30.

2007

 • П’ятничко Б.П. Національна самосвідомість - важливий фактор гуманізації навчального процесу / П’ятничко Б. // Тези науково-технічної конференції проф.-викл. складу університету. – Івано-Франківськ, 2007

2006

 • П’ятничко Б.П. І. Франко в контексті українсько – німецьких літературних зв’язків: до 150 – річчя від дня народження І.Я. Франка / Б.П. П'ятничко // Наукові дослідження та методика викладання гуманітар. дисциплін: збірник матеріалів науково – теорет. конфер., 10 травня 2006 р. – Івано-Франківськ, 2006 – C. 3–7
 • П’ятничко Б.П. Вічний революціонерний дух, що тіло рве до бою...:до 150 – річчя від дня народження І.Я. Франка / Б.П. П'ятничко // Наукові дослідження та методика викладання гуманітар. дисциплін: збірник матеріалів науково – теорет. конфер., 10 травня 2006 р. .—Івано-Франківськ, 2006.

2005

 • П’ятничко Б.П. Деякі методологічні проблеми становлення і розвитку документно – інформаційного менеджменту / П’ятничко Б.П. // Наукові дослідження та методика викладання гуманітар. дисциплін: збірник матеріалів науково – теорет. конфер., 26 травня 2005р. – Івано-Франківськ, 2005. – С. 3-9.
 • П’ятничко Б.П. Релігія і громадянське суспільство у світлі теорії консерватизму  / П’ятничко Б.П. // Наукові дослідження та методика викладання гуманітар. дисциплін: збірник матеріалів науково – теорет. конфер., 26 травня 2005 р. – Івано-Франківськ, 2005. – С. 28-33. 
 • П’ятничко Б.П. До проблеми підготовки фахівців документно – інформаційної сфери / П’ятничко Б.П. // Людина, культура, техніка в новому тисячолітті: матеріали ІV міжнародної наук. – практ. конференції, 26 – 27 квітня  2005 р – Х. : Нац. аерокосмічний університет ім. М.Є. Жуковського, 2005. – С. 168-169

2002

 • П’ятничко Б.П. До питання структури і питання засад укладання посібника з іноземної мови (на матеріалі текстів з нім. мови для студентів старших курсів нафтогазового профілю) / Б.П. П’ятничко // Проблеми безперервної освіти в сучасних умовах соц. – економічного розвитку України: матеріали наук. – метод. конференції, 14-15 листопада 2002 р. – Івано-Франківськ, 2007. – С. 3-9.

2001

 • П’ятничко Б.П. Статус іноземної мови у процесі гуманізації технічної освіти / П’ятничко Б.П. // Проблеми викладання гуманітарних дисциплін у технічних навчальних закладах: матеріали регіон. науково – метод. конференції, 14 – 15 березня 2001 р.– Івано-Франківськ, 2001. – С. 33-35.
 • П’ятничко Б.П. Грунтовна гуманітарна підготовка – складова розвитку вищої школи / Б.П. П’ятничко, Є.І. Крижанівський // Проблеми викладання гуманітарних дисциплін у технічних навчальних закладах: матеріали регіон. науково – метод. конференції,14 – 15 березня 2001 р. – Івано-Франківськ, 2001.

1999

 • П’ятничко Б.П. Виховання та утвердження духовності – концептуальне кредо ІТП / П’ятничко Б.П // Трансформація гуманітарної освіти: матеріали Всеукраїнської наук. конференції, 25 – 27 травня 1998 р. – Ужгород: Гражда, 1999. – С. …
 • П’ятничко Б.П. До питання статусу документної інформації / П’ятничко Б.П // Тези науково – технічної конференції проф. – викл. складу Івано-Франківсь-кого національного технічного університету нафти і газу. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 1999. – С. 4-5.

1998

 • П’ятничко Б.П. Проблеми гуманітарної освіти в технічному університеті (з досвіду роботи ІГП) / П’ятничко Б.П. // Проблеми викладання гуманітарних дисциплін у технічних навчальних закладах: матеріали регіон. науково – метод. конференції, 3 січня 1997р. – Івано-Франківськ, 1998. – С…
 • П’ятничко Б.П. Проблеми утвердження і функціонування державної мови в Україні / П’ятничко Б.П. // Матеріали міжнародної наукової конференції, 29 січня 1996 р. – К.: КМ Akademia, 1998. – С. 226-228.

1997

 • П’ятничко Б.П. Проблеми та методичні передумови підвищення ефективності гуманітарної освіти в технічному вузі / П’ятничко Б.П // Збірник матеріалів Всеукр. наради зав. каф. соціально – гуманітарних дисциплін. – К.: Генеза, 1997. – С. 66-67.
 • П’ятничко Б.П. Духовність народу та політична культура / П’ятничко Б.П // Збірник наукових доповідей та реферативних викладів повідомлень ІІ Всеукраїнської конференції. – Кривий Ріг, 1997. – Вип.ІІ – С. 201-210.
 • П’ятничко Б.П. Роль тестів при модульному контролі оцінки знань студентів з іноземної мови) / П’ятничко Б.П // Методичні аспекти модульного навчання та рейтингового контролю знань студентів (Здобутки, пошуки, проблеми): матеріали IV науково – метод.  конференції, 23–24 жовтня 1997 р. – 57 с.
 • П’ятничко Б.П. Аналіз навчального посібника "Німецька мова для студентів технічних спеціальностей" = Zur Analyse des Lehrbuches “Deutsch für Technike“ / П’ятничко Б.П. // Interkulturelle Germanistik tzw. іnterkulturelles Lernen im  ukrainischen Kontext: матеріали міжн. семінару, 6-28 вересня 1997 р. – Львів, 1997.– С. 41-42.

1996

 • П’ятничко Б.П. М. Драгоманов – у боротьбі проти царизму, за національну ідею і чи / П’ятничко Б.П. // М. Драгоманов: доба та ідеї: матеріали Всеукр. наук. конференції, присв. 100 – річчю від дня смерті письменника. – Івано-Франківськ, 1996. – C. 5.
 • П’ятничко Б.П. До проблеми синтаксичної семантики у системі мови ( на матеріалі сучасної німецької мови) / П’ятничко Б.П. // Семантики мови і тексту: матеріали V міжнарод. наук. конференції, 30.вересня.1996 р –1996. - C. 2
 • П’ятничко Б.П. Деякі проблеми гуманітарної освіти в технічному вузі нафтогазового профілюр / П’ятничко Б.П. // Проблемы нравственного воспитания студенческой молодежи: тези міжвуз. міжнарод. науково – практ. конференції, 27 – 28 березня 1996 р. - 1996. – C. 3.

1995

 • П’ятничко Б.П. Деякі питання гуманітарної підготовки магістрів у технічному ВУЗІ / П’ятничко Б.П. // Вища технічна освіта – проблеми магістратури: матеріали міжнарод. наук.-метод. конференції, 18-19 травня 1995 р. – К., 1995. – С.3.
 • П’ятничко Б.П. Національна самосвідомість- важливий фактор гуманізації навчального процесу / П’ятничко Б.П // Тези науково – технічної конференції проф. – викл. складу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. – Івано-Франківськ, 1995.
 • П’ятничко Б.П. Гуманізація навчально-виховного процесу – складова національного виховання студентської молоді) / П’ятничко Б.П // Актуальні проблеми національного виховання студентської молоді: матеріали регіон. наук.-метод. конференції, 22-23 грудня 1994 р. – Івано-Франківськ, 1995. – С.2.
 • П’ятничко Б.П. Загальноєвропейський - загальнолюдський виховний ідеал / П’ятничко Б.П // Актуальні проблеми національного виховання студентської молоді: матеріали регіон. наук.-метод. конференції, 22-23 грудня 1994 р. – Івано-Франківськ, 1995. – С.2.

1994

 • П’ятничко Б.П. Пейзаж і етнографізм у нарисі Ганса Цвіндера „Мандрівка по гуцульських горах" / П’ятничко Б.П. // Гуцульщина: перспективи соціально-економічного і духовного розвитку у незалежній Україні: матеріали наук. конференції І світового конгресу гуцулів в Івано-Франківську, 17-18 серпня 1993 р.– Івано-Франківськ, 1994. - С.3.
 • П’ятничко Б.П. Піонерська місія П.Куліша) / П’ятничко Б.П. // П. Куліш і сучасність: матеріали Всеукраїнської наук. конф., присвяченій 175-річчю від дня народження письменника.– Івано-Франківськ, 1994. – С.2.
 • П’ятничко Б.П. Роль українознавства у процесі відродження: тези науково-технічної конференції проф.- викл. складу інституту нафти і газу / П’ятничко Б.П. – Івано-Франківськ, 1994. – С.2.

1993

 • П’ятничко Б.П. Ольга Кобилянська – художник та співець української природи / П’ятничко Б.П // Світ ідей Ольги Кобилянської: матеріали всеукраїнської конференції, присв. 130-річчя  від дня нар. О. Кобилянської – Івано-Франківськ, 1993. – С.3.
 • П’ятничко Б.П. Українознавство та гуманізація вищої технічної освіти: матеріали всеукраїнської наук.-практ. конференції, присв. 75-річчю Дніпропетровського державного університету / П’ятничко Б.П., Пахомов В.М.- Дніпропетровськ, 1993 – С.2.

1992

 • П’ятничко Б.П. Прекрасне в художній інтерпретації Осипа Маковея / П’ятничко Б.П., Будуйкевич Н.Ф. // Спадщина О.Маковея в контексті української ідеї: матеріали наук. конф., присв. 125 – річчю від дня нар. О.Маковея – Івано-Франківськ, 1992.– С.1.
 • Пятничко Б.П. О семантических особенностях описаний изобретений и специфике их перевода (на материале английского и немецкого языков) / Пятничко Б.П., Демянчук Р.М. // Вопросы  теории и практики перевода научно-технической литературы: тез докл. наук.-метод. конф., 25-27.02.1992 р. - Пемза, 1992.

1991

 • П’ятничко Б.П. Б. Лепкий – забутий поет української еміграції: тези науково – теоретичної регіональної міжвузівської конференції  [присвяченої 100-річчю української еміграції до Канади], (Івано-Франківськ, 1991р) / П’ятничко Б.П., Будуйкевич Н.Ф.
 • П’ятничко Б.П. Синтаксичні конструкції – найменування як один з видів компенації „недостатності” словотворчої парадигми та проблеми їх перекладу: тези доповідей  міжнародної наукової конференції  [«Питання стандартизації, інтерналізації та автоматизації перекладу термінологічних одиниць»], (Чернівці,1991р) / П’ятничко Б.П. – С.2.
 • П’ятничко Б.П. Метод. передумови підвищення ефективності навч. процесу з укр. мови в техн. вузі: тези доповідей III республ. науково – метод. конф., (Тернопіль, 12 – 14 вересня 1991р) / П’ятничко Б.П. – С.3.
 • Пятничко Б.П. О специфических особенностях перевода патентной формулы на изделие  (на материале описаний изобретений европейских стран): тези доповідей у V науково – практичної конференції [«Научно – тетехнический перевод и информационное обеспечение научно – технического процесса»], (Воронеж, 1991р) / ПьятничкоБ.П., Демьянчук Р.М. – Воронеж, 1991. – С.2.
 • П’ятничко Б.П. Про стилістичну диференціацію науково – технічної термінології: тези доповідей республіканської науково – методичної конференції, (Хмельницький, 28 – 30 травня 1991 р) / П’ятничко Б.П. - Київ, 1991. – С.2.
 • П’ятничко Б.П. Контекст і значення слова: тези науково – практичної регіональної міжвузівської конференції [присвяченої 135 – річчю з дня народження І. Франка], ( Івано– Франківськ, 1991) / П’ятничко Б.П.
 • П’ятничко Б.П. Роль І. Франка в слов’янському літературознавстві: тези науково – практичної регіональної міжвузівської конференції [присвяченої 135 – річчю з дня народження І. Франка], ( Івано– Франківськ, 1991) / П’ятничко Б.П.

1990

 • Пятничко Б.П. О функциональном статусе предикативных единиц номинации (на материале современного немецкого языка): тезисы докладов и сообщений межвузовской научной конференции, (Курск, 25 – 27 сентября 1990г) / ПятничкоБ.П.
 • Пятничко Б.П. Роль общественно – политической лексики и фразеологии в учебно – воспитательном процессе студентов/ Б.П. Пятничко, Я.А.Баран // Зб. тез. доповідей учасників Респуб. конф. [ «Проблеми научно техн. перевода и извлечение информации из зарубежных источников»], (Ташкент, 20 – 22 мая 1990г).
 • П’ятничко Б.П. Реферування як один з ефективних шляхів добування та конденсації іншомовної інформації / Б.П. П’ятничко, Я.А. Баран // Зб. тез. доповідей учасників Респуб. конф. [ «Проблеми научно техн. перевода и извлечение информации из зарубежных источников»], (Ташкент, 20 – 22 мая 1990г).

1991

 • П’ятничко Б.П. До питання семантичної класифікації синтаксичних найменувань осіб: матеріали міжвузівської наукової конференції [«Семантика мови і текст»], ( Івано-Франківськ, 23-24 жовтня, 1991р) / Б.П. П’ятничко, Р.М. Дем’янчук – С.2.

1989

 • П’ятничко Б.П. З досвіду застосування ТЗН та комп’ютерів на заняттях з ін. мови в технічному вузі / Б.П. П'ятничко, Л.І. Козіна, Т.О. Лабурець // Зб. тез. Регіон. наук. практ. семінару з АМН. – Львів, 1989. –С. 3.
 • Пятничко Б.П. О «недостаточности» словообразовательной парадигмы и способах ее компенсации / Б.П. Пятничко // Сб. тезизов докладов ІІІ республ. конф. – Гродно, 1989. – ЧІ. – С.2.
 • Пятничко Б.П. О стилистическей дифференциации немецких научно – техн. текстов / Б.П. Пятничко // Сб. тезизов докладов научно – практической конференции [«Использование достижений терминологической лексикографии при освоении новой зарубежной техники»], (Челябинск, 1989г).
 • Пятничко Б.П. Метод. обработки как важный фактор усвоения / Б.П. Пятничко // Сб. тезизов докладов научно – практической конференции [«Использование достижений терминологической лексикографии при освоении новой зарубежной техники»], (Челябинск, 1989г).
 • П’ятничко Б. Т.Г. Шевченко в німецькому літературознавстві / Б.  П’ятничко, В. Пивоварчук // Сб. тез. доповідей обл. наук. – теорет. конф. [присвяч. 175 – річчю з дня народження Великого Кобзаря]. – ІПІ, 1989.
 • П’ятничко Б.П. Т.Г. Шевченко в німецьких перекладах / Б. П. П’ятничко // Сб. тез. науково – теорет. обл. конф. [присвяч. 175 – річчю з дня народження Т.Г. Шевченка]. – ІФІНГ, 1989. – С. 2.
 • Пятничко Б.П. Методические предпосылки повышения эффективности учебного процесса по иностр. языку в техническом вузе / Б.П. Пятничко, В.О. Титова, Т.О. Лабурец // Сб. тезизов докладов межвуз. научно – метод. конф. [«Совершенствование качества подготовки специалистов на безотрывных формах обучения в свете перестройки высшего образования»]. – Уфа, 1989.

1988

 • Пятничко Б.П. Из опыта применения ЭВМ в учебном процессе / Б.П. Пятничко, О.О. Скорик // Сб. тезисов [«Современные методы обработки иноязычной информации в свете требований компл. програмы НТЛ стран – членов СЭВ до 2000 г]. - Челябинск, 1988.
 • Пятничко Б. Информативно – стилистические особенности рекламы / Б. Пятничко, Р. Демянчук // Сб. тезисов [«Современные методы обработки иноязычной информации в свете требований компл. програмы НТЛ стран – членов СЭВ до 2000 г]. - Челябинск, 1988.
 • Пятничко Б.П. Структурно – семантические аспекты исследования терминологической системы подязыка техники  (на материале англ., немецкого языков) / Б.П. Пятничко, О.О. Скорик // Сб. тезисов научно – практической конференции [«Теория и практика перевода»]. - Свердловск, 1988.
 • Пятничко Б.П. Роль частотных словарей при исследовании структуры текста в процессе научно – техн. перевода: тезисы докладов зонального семинара [«Терминологические аспекты  научно – техн. перевода»], (Пемза, 1988) / Б.П. Пятничко – С.3.
 • Пятничко Б.П. Терминосистема подязыка техники: тезисы докладов на зональной научно – техн. конференции [«Научно – техническая терминология и перевод»], (Челябинск, 1986) / Б.П. Пятничко, О.О. Скорик.
 • Пятничко Б.П. Предикативное конструкции номинативные единицы» и методика их перевода: тезисы докладов на зональной научно – техн. конференции [«Научно – техническая терминология и перевод»], (Челябинск, 1986) / Б.П. Пятничко, О.О. Скорик.

1984

 • Пятничко Б.П. Соотносительное функционирование синтаксических и лексических наименований лица в аспекте теории перевода / Б.П. Пятничко // Сб. тезисов докладов зональной конференции [«Научно – техническая терминология: перевод и редактирование»], (Челябинск, 1984).

1983

 • Пятничко Б.П. Семантические типы синтаксических наименований лица и методика их реализации / Б.П. Пятничко // Сб. тезисов зональной конференции [«Проблемы перевода научно – технической литературы и преподавания ин. языков в технических вузах»], ( Ярославль, 1983). – C. 2.

1977

 • Пятничко Б.П. О внутренней форме предикативных наименований лица в процессе сознательного их усвоения: Сборник тезисов докладов учебно – методической конференции Уральського политехнического ин – та им. С.М. Кирова / ПятничкоБ.П. – Свердловск, 1977.

1974

 • Пятничко Б.П. Из опыта работы над иноязычной лексикой на заочном отделении технического вуза: Структура и содержание комплексного отраслевого учебника по иностранному языку: тезисы докладов научно – метод. совещания [Семынара препод. каф. иностранных языков горных геологоразвед. и нефт. вузов и фак] / Б.П. Пятничко, Х.Л. Матвиишын – М., 1974.

Методичні  вказівки, розробки

2008

 • П’ятничко Б.П. Методичні вказівки до написання дипломних робіт [для студентів спец. „Докум.та інформ. діяльність”] / Б.П. П'ятничко. - Івано – Франківськ, 2008. – 42c.

2005

 • П’ятничко Б.П. Основні теорії перекладу та інтерпретації тексту: Конспект лекцій [для студентів спец. „Докум.та інформ. діяльність”] / Б.П. П'ятничко. - Івано – Франківськ.

 

 • П’ятничко Б.П. Методичні вказівки з курсу української ділової мови для  практичних занять студентів  І курсу всіх спеціальностей / П'ятничко Б.П. - Ч.II. 

2002

 • П’ятничко Б.П. Методичні рекомендації з навчальної перекладацької практики для студентів спец. „Докум.та інформ. діяльність” / П'ятничко Б.П., Малик Г.Д., Литовка Т.О. - Івано – Франківськ: „Факел”, 2002. – 34с.
 • П’ятничко Б.П. Методичні вказівки до виконання дипломних робіт для студентів спец. „Докум.та інформ. діяльність”  /  П'ятничко Б.П. - Івано – Франківськ: „Факел”, 2002. –34с.
 • П’ятничко Б.П. Документно – інформаційний менеджмент: метод. вказівки до проходження переддипломної практики студентами V курсу [спец. „Докум.та інформ. діяльність” МВ 02070855 – 922 – 2002] / Б.П. П'ятничко, Г.Д. Малик. - Івано – Франківськ: „Факел”, 2002. – 24с.

2000

 • П’ятничко Б.П. Методичні вказівки з курсу „Практика перекладу”. Зміст та оформлення к/р для студентів спец. „Докум.та інформ. діяльність” МВ 02070855 – 727 – 2000 / П'ятничко Б.П. - Івано – Франківськ: „Факел”, 2000. – 26c.

1996

 • П’ятничко Б.П. До проблеми співвідносного функціонування номінативних одиниць (на матеріалі сучасних української та німецької мов): наук. – метод. часопис /  П'ятничко Б.П. - Івано – Франківськ: ОІПОПП „Обрії”, 1996. – С. 4.

1994

 • Методичні вказівки з курсу української ділової мови для практичних занять зі студентами  І курсу всіх спеціальностей / [ П’ятничко Б.П., Будуйкевич Н.Ф., Гриців Н.С. та ін.]. – 1994. – Ч I. – Івано-Франківськ.

1992

 • Методичні вказівки та завдання з української мови для практичних занять студентів І курсу усіх спеціальностей (стаціонарної форми навчання) / [ П’ятничко Б.П., Будуйкевич Н.Ф., Гриців Н.С. та ін.]. – 1992. - Ч IІ. - Івано-Франківськ.

1991

 • Методичні вказівки та завдання з української мови для практичних занять студентів І курсів всіх спеціальностей (стаціонарної форми навчання ) / [ П’ятничко Б.П., Будуйкевич Н.Ф., Гриців Н.С. та ін.]. – 1991. - Ч I. – Івано-Франківськ. – 40с.
 • П’ятничко Б. Методичні поради до вивчення творчості І.Я. Франка на підготовчому відділенні [ До 135 – річчя з дня народження І.Я Франка] / [ П’ятничко Б., Твердохліб В, Будуйкевич Н. та ін.]. – Івано-Франківськ, 1991. – 14с.
 • Пятничко Б.П. Методические указания и задания по нем. языку для проведения политинформации (с примен. ТСО) для студентов всех форм обучения / Б.П. Пятничко, Б.И. Иванова, В.М. Пивоварчук, И.С. Соколик. – Ивано-Франковск. – 24с.

1986

 • Пятничко Б.П. Рекомендации для развития навыков устной речи на иностранном языке для аспирантов и соискателей ученых степеней / Пятничко Б.П., Брагина М. К. - Ивано-Франковск, 1986. – 54с.

1984

 • Пятничко Б.П. Методические указание и программа для сдачи єкзамена кандминимума по ин. языку для аспирантов и соискателей ученых степеней / Пятничко Б.П., Брагина М. К., Титова В.В. – Ивано-Франковск, 1984. – 16 с.

1981

 • Пятничко Б. Методические указания и задания по переводу с немецкого языка для студентов нефтяного факультета / Пятничко Б., Врублевская Д. - Ивано-Франковск, 1981. – 40 с.
                                                                                                                                                                 до переліку