Мельник Віталій Дмитрович


Основне місце роботи: ІФНТУНГ; кафедра ДОК, посада: асистент.

Професійні характеристики:
- прихильник євроінтеграційних процесів в документознавчій та інформаційній сферах освіти, інноваційних  підходів до організації навчально-виховного процесу;
- викладач, що проводить лекційні, практичні та лабораторні заняття; керівник комп’ютерної практики та машинопису; керівник та консультант дипломних робіт;
- автор 7 публікацій  (з них одноосібних – 5) .

Відзнаки й нагороди: подяки та грамоти ректорату.

Професійний девізDocendodiscimus (з лат., дослівно — Навчаючи навчаюсь)


Освіта:

01.09.1998 – 30.06.2003

 • ІФНТУНГ; спеціальність: ДОК; кваліфікація: документознавець-менеджер інформаційних систем; диплом з відзнакою.

30.03.2006

 • Інститут післядипломної освіти Івано-Франківського національного технічного університетут нафти і газу; кваліфікація: інженер-програміст з спеціальності «Програмне забезпечення автоматизованих систем»

Підвищення кваліфікації:

27.06.2003

 • посвідчення референта-перекладача з німецької мови

16.05.2006

 • отримав свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір

15.10.2008

 • психолого-педагогічний семінар з підвищення професійних навичок та вмінь молодих викладачів при ІФНТУНГ;

Науково-педагогічна діяльність в ІФНТУНГ:

01.09.2004 –  даний час

 • асистент кафедри ДОК; 

 Лютий 2009

 • пошукач кафедри ПЗАС

Навчальні доручення в ІФНТУНГ в 2009-2010 н.р.:

для напряму підготовки “ДОК”:

 • стандартизація – ІІ курс;
 • електронна комерція – V курс;
 • інформаційні технології в перекладі – III курс;
 • інформаційні технології – IV курс;
 • інформаційні технології – V курс;
 • керівництво дипломними роботами;
 • комп’ютерна підготовка та машинопис – ІІ курс

Опубліковані праці

Статті у збірниках наукових праць

2013

Мельник В.Д. Подання та обробляння технологічних знань про процес буріння на основі обмежень / Р. Б. Вовк, В. Д . Мельник, Л. М. Гобир // Науковий вісник ІФНТУНГ. - 2013. - №1(34). - С. 73-81.

2012

Мельник В.Д. Моделі інформаційної діяльності в комп’ютерних інтелектуальних технологіях контролю знань [Електронний ресурс] / В.Д.Мельник, М.М.Демчина, В.І.Шекета // Вісник Харківської державної академії культури: збірник наукових праць / За ред. В.М.Шейка. - 2012. - № 38. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/vkhdak/2012_38/v38-2-09.pdf. - Назва з екрану
2011 Мельник В.Д. Система дистанційного навчання та виділення підходів до її інтелектуалізації / В. Д. Мельник, О. П. Климковська // Наук. вісник ін.-ту гуманітарної підготовки. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2011. – Вип. 3. – С. 264-273

2008

Мельник В.Д. Особливості функціонування та використання дистанційного навчання у вищих навчальних закладах / В.Д. Мельник // Безперервна освіта в Україні: реалії та перспективи: теоретичний та науково-методичний часопис. – К.: Інститут вищої освіти АПН України, 2008. – №4 (додаток 1). – С. 129-130.
Публікації  у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій

2013

Мельник В.Д. Побудова інтелектуальих навчальних систем на основі мультиагентних технологій / В. Д. Мельник, Т. Р. Якубів // Інформаційні технології в освіті, науці, техіці та промисловості : зб. тез доповідей Всеукр.наук.-практ. конференції аспірантів, молодих учених та студентів (Івано-Франківськ, 8-11 жовтня 2013 р.). - Івано-Франківськ, 2013. - С. 98-100
Мельник В.Д. Застосування функцій доцільності при прийнятті рішень щодо оптимізації технологічних параметрів / М.М. Демчина, В. Д. Мельник, Л. М. Гобир // Математичне та імітаційне моделювання систем МОДС 2013: восьма міжн. наук.-практ. конференція: тези доповідей (Чернігів-Жукин, 24-28 черв. 2013 р.). - Чернігів, 2013. - С. 145-149

2012

Мельник В.Д. Система інтелектуальної підтримки прийняття рішень при контролі технологічних параметрів / Р.Б. Вовк, В.І.Шекета, В.Д.Мельник // Методи та прилади контролю якості = Methods and devices of quality control : науково-технічний журнал / За ред. І.С.Кісіля; ІФНТУНГ. - 2012. - № 2 (29). - С. 129.
Мельник В.  Структура інформаційної діяльності в області автоматизованих навчальних систем: тези доповідей / В. Д. Мельник, М. Дмитрів,   Р. Максимів // Інформація, комунікація, суспільство 2012: матеріали І Міжнародної наукової конференції (25-28 квітня 2012 р., Львів). – Львів, 2012. - С. 146-147

2011

Мельник В.Д. Технології інтерпретації документів в інтелектуальних системах дистанційного навчання / В. Д. Мельник, М. М. Демчина, В. І. Шекета // Вісник Кременчуцького нац. ун-ту ім. М. Остроградського. – Кременчук, 2011. – № 3 (68). – С.18-22
Мельник В.Д. Виведення значень логічних параметрів в інтелектуальних системах дистанційного навчання / В. Д. Мельник, В. І. Шекета, М. М. Демчина // Вісник Хмельницького нац. ун-ту. Технічні науки : наук. Журнал. – Хмельницьк, 2011. – № 1. – С. 118-122
Мельник В.Д. Реалізація структурних елементів в інтелектуальній навчальній системі / В.Д. Мельник; ІФНТУНГ// Математичне і програмне забезпечення інтелектуальних систем : зб. наук. праць за матеріалами ІХ міжнар. наук.-практ. конф., 23-25 лист. 2011 р. / Дніпр. нац. ун-т ім. О. Гончара. – Дніпропетровськ, 2011
Мельник В.Д. Моделі інформаційної діяльності в області автоматизованих навчальних систем / В.Д. Мельник, В.І. Шекета, М.М. Демчина, О.В.Лаба // Актуальні проблеми соціальної комунікації: матеріали наукової конференції (28-29 вересня 2011 р.) / За заг. ред. Л.В. Дербеньової. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ,2011. – С.193-201

2010

Melnyk V. Frame Based Approach to Construction of Intelligent System for Student Knowledge Control // “Modern problems of radio engineering, telecommunications and computer science”. Proceedings of the Xth International Conference TCSET’2010/ February 23-27 2010 / Vitaliy Melnyk, Roman Vovk, Mykola Demchyna. – Lviv, Slavske, Ukraine, 2010.

2009

Мельник В.Д. Використання продукційного підходу для інтелектуалізації діалогів з користувачем в системах дистанційного навчання / В.Д. Мельник // Радиоэлектроника и молодежь в ХХІ веке: материалы XIII Междунар. молодежного форума, 30 марта – 1 апреля 2009 г. – Х..: ХНУРЭ., 2009. – Ч.2 – C.168
Мельник В.Д. Структуризація відповідей користувача в системі дистанційного навчання на основі експертних параметрів / В.Д. Мельник // Системний аналіз та інформаційні технології: матеріали XI Міжнар. наук.-техн. конф., 26-30 травня 2009 р. – К..: НТУУ “КПІ”, 2009. – C.348
Мельник В.Д. Представлення документів та їх класів в системах дистанційного навчання / В.Д. Мельник, В.Р. Процюк, Г.Я. Процюк // Сучасні проблеми прикладної математики та інформатики: матеріали XVI Всеукр. наук. конф., 8-9 жовтня 2009 р. – Львів.2009. – С.143
Мельник В.Д. Прийняття рішень при модифікації запитів в системі дистанційного навчання / Мельник В.Д., Шекета В.І., Демчина М.М. // Теоретичні та прикладні аспекти побудови програмних систем  TAAPSD’2009: матеріали Міжнар. наук. конф.,8-10 грудня 2009 р. – К.: Києво-Могилянська академія., 2009. – С.149.
Мельник В.Д. Обробка суб’єктивних оцінок групи експертів в інтелектуальній системі дистанційного навчання / Мельник В.Д., Шекета В.І., Демчина М.М. // Математичне і програмне забезпечення інтелектуальних систем: матеріали VII Міжнар. наук.-практ. конф.,18-20 листопада 2009 р. – Дніпропетровськ, ДНУ, 2009.
                                                                                                                                                                 до переліку