Янишин Ольга Каролівна, кандидат філологічних наук


Науковий ступінь: кандидат філологічних наук;.

Основне місце роботи: ІФНТУНГ; кафедра ДОК, посада: асистент.
Місце роботи за сумісництвом: ІФНТУНГ; кафедра теорії та практики перекладу; посада: асистент.
Професійні характеристики:
- лектор; викладач, що проводить практичні заняття; керівник курсових робіт; керівник перекладацької і переддипломної практик; керівник дипломних робіт; консультант дипломників;
- відповідальна за організацію самостійної роботи студентів;
- керівник гуртка “Медіаосвіта” при науковому студентському товаристві;
- автор 24 публікацій  (з них одноосібних – 19):  6 посібників без грифу МОНУ, 7 статей у фахових журналах, 2 статей у збірниках наукових праць9 – у матеріалах конференцій.

Відзнаки й нагороди: грамоти ректорату

Освіта:

2009

 • аспірантура Інституту вищої освіти Академії педагогічних наук України; наукова спеціальність 13.00.04 “Теорія і методика професійної освіти";  тема дисертації «Формування комунікативних умінь майбутніх документознавців засобами медіаосвітніх технологій»

1987

 • Прикарпатський університет ім. В. Стефаника; спеціальність: англійська мова та літератури; кваліфікація: учитель англійської мови; диплом із відзнакою про вищу освіту

Підвищення кваліфікації 2005-2009 н.р:

Навчальні доручення в ІФНТУНГ в 2009-2010 н.р.:

для напряму підготовки “ДОК”:

 • етика та психологія ділового спілкування– IV курс;
 • міжнародна інформаційна діяльність;
 • зв’язки з громадськістю – V курс;
 • презентація наукової інформації – V курс;
 • перекладацька практика – III курс;
 • зв’язки з громадськістю – V курс;
 • ознайомлювальна практика – І курс;
 • керівництво дипломними роботами;

для напряму підготовки Переклад”:

 • основи науково-дослідної роботи студентів – I курс;
 • практикум із лінгвістики – IV курс;
 • практикум з педагогіки (медіапедегогіка) – IV курс;
 • методики викладання іноземної мови – ІV курс;
 • педагогічна практика – ІV курс
 • методики викладання іноземної мови і перекладу – V курс;
 • педагогічна практика – V курс;
 • керівництво дипломними роботами;.

Інші навчальні доручення впродовж попередніх п’яти років:

для напряму підготовки “ДОК”

 • англійська  мова як основна іноземна – I-II курси;
 • англійська  мова за професійним спрямуванням – III–IV курси;
 • ділова англійська мова – III-IV курси;
 • теорія і практика перекладу – III-IV курси;
 • професійна англійська мова – V курс;
 • перекладацька практика;

для напряму підготовки Переклад”:

 • основна іноземна мова (англійська) – І-IV курс;
 • практична фонетика.

Опубліковані праці

 • Навчальні посібники, практикуми, словники без грифу МОНУ

2008

 • Янишин О. К. Практикум до модуля «Перетворення інформації (Information Transfer and Individual Work)»: професійна англійська мова [для студ. вищ. навч. закл. спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»] / О.К.Янишин. — Івано-Франківськ: Факел, 2008.— 123 с.
 • Янишин О. К. Практикум до модуля «Інформація в періодичних виданнях (Information in the Press)»: професійна англійська мова [для студ. вищ. навч. закл. спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»] / О.К. Янишин. — Івано-Франківськ: Факел, 2008. — 282 с.
 • Чикирис Н.В. Практикум до модуля «Бізнес-етика та професійна комунікація» (Business Ethics and Professional Communicaton): професійна англійська мова [для студ. вищ. навч. закл. спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»] / Чикирис Н.В., Малик Г.Д., Янишин О.К . – Івано-Франківськ: Факел, 2008.– 145 с.

2007

 • Сахневич І.А. Навчально-методичний комплекс із ОІМ для студ. спеціальності “Переклад” / І.А. Сахневич, О.К. Янишин. – Івано-Франківськ: Факел, 2007. – 36 с.
 • Сахневич І.А. Вступний фонетико-корективний курс з англійської мови (методичні вказівки та завдання для студентів спеціальності “Переклад”). /І.А. Сахневич, О.К. Яни-шин – Івано-Франківськ : Факел, 2007. – 113 с.

2004

 • Сахневич І.А. Вступний фонетико-корективний курс з англійської мови (методичні вказівки та завдання для студентів спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”) / І.А. Сахневич, О.К. Янишин. – Івано-Франківськ: Факел, 2004.– 101 с.
 • Статті у збірниках наукових праць ВАК з професійної підготовки фахівців зі спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”

2009

 • Янишин О.К Комунікативні уміння: еволюція змісту та особливості у підготовці майбутніх документознавців / О.К. Янишин // Вища освіта України: тем. вип. "Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору". – К., 2009. – Вип.4 (додаток 3).– С. 618 – 624.

2008

 • Янишин О. К. Професійна підготовка документознавців в Україні: витоки, проблеми, перспективи / Янишин О. К. // Вища освіта України: тем. вип. "Вища освіта України у кон-тексті інтеграції до європейського освітнього простору". – К., 2008. – Вип.5 (додаток 3) – С. 638-643.

2007

 • Янишин О.К. Пресодидактика та пресолінгводидактика крізь призму медіаосвіти / О.К. Янишин // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова: зб. наук. пр. – К.: НПУ імені М.П. Драгоманова, 2007. – С. 226-228. – (Серія 7. Релігієзнавство. Культура. Філософія).
 • Янишин О.К. Іншомовні періодичні видання у формуванні комунікативних умінь працівників інформаційної сфери (медіадидактичний підхід) / О.К. Янишин // Вища освіта України: тем. вип. “Вища освіта України у контексті інтеграції до європейського освітнього простору: моніторинг якості освіти. – Вип.5 (додаток 3) – С. 428-434.

2006

 •  Янишин О.К. Використання реклами в друкованих ЗМІ для формування компетентності документознавців-менеджерів інформаційних систем / О.К. Янишин // Проблеми освіти: наук.-метод. зб. – К.: Наук.-метод. центр вищої освіти, 2006. – Вип. 44. – С. 72-76.

2004

 • Янишин О. К. Використання реклами в друкованих ЗМІ для формування компетентності документознавців-менеджерів інформаційних систем / О.К. Янишин // Вища освіта України. – 2004. – № 4 (14) – додаток. – С.196-199.
 • Янишин О. Через укрліш та мас-медії до … діалогу культур? / Ольга Янишин // Вища освіта України. – 2004. – № 3 (13) – додаток. – С. 88-92.
 • Статті у збірниках наукових праць

2009

 • Янишин О.К. Ефективність формування комунікативних умінь майбутніх документознавців за допомогою медіаосвітніх технологій / Янишин О.К. // Науковий вісник Інституту гуманітарної підготовки. – Івано-Франківськ: Факел, 2009. – С. 190 –201.

2004

 • Янишин О.К. Роль викладача іноземної мови в умовах особистісно орієнтованого підходу //Актуальні проблеми гуманітарної освіти: збірник наукових праць / Ольга Янишин, за заг. ред. Онкович Г.В. та Ломаковича А.М.– К.; Кременець: РВЦ КОГПІ ім. Тараса Шевченка. – 2004. – С. 377-381.
 • Публікації у збірниках матеріалів наукових конференцій

2009

 • Янишин О.К Медіаосвіта: визначення, статус, концепції та технології // Журналістика, філологія та медіаосвіта: зб. наук. доп. «Журналістика, філологія та медіаосвіта».– Полтава : Освіта, 2009. – Т. 2. – С. 423–426. 

2008

 • Янишин О. К. Теоретико-методологічні проблеми професійної підготовки документознав-ців / Янишин О.К. // Розвиток наукових досліджень 2008: матеріали четвертої міжн. наук.-практ. конференції, 24-26 листопада 2008 р. – Полтава: ІнтерГрафіка, 2008. – Т. 10. – С. 79 –83.
 • Янишин О.К. Системний підхід до формування комунікативних умінь документознавців засобами іншомовної періодики / О.К. Янишин // Педагогічна майстерність викладачів у ВУЗі: теорія, практика, проблеми: матеріали наук.-метод. конф., 22-23 січня 2008 р. – Івано-Франківськ: Факел, 2008. – С. 81-82.

2006

 • Янишин О.К. Використання іншомовних друкованих ЗМІ для розвитку професійних комунікативних умінь майбутніх спеціалістів інформаційної сфери / Янишин О.К. // Гуманітарна освіта та виховання у вищому технічному навчальному закладі: матеріали I Всеукр. наук.-метод. конф / за заг. ред. Секрет І.В. – Дніпродзержинськ, 2006. – С. 97-98.
 • Янишин О.К. Використання іншомовних друкованих ЗМІ для розвитку про-фесійних комунікативних умінь майбутніх спеціалістів інформаційної сфери / Янишин О. // Наукові дослідження та методика викладання гуманітарних дисциплін: матеріали наук-теорет. конф., 10. 05. 2006 р. – Івано-Франківськ: Факел, 2006. – С. 142-148.
 • Янишин О.К.Засоби реклами у формуванні професійної компетентності документоз-навців-менеджерів інформаційних систем / Ольга Янишин // Друкарство молоде: доп. шостої міжн. наук.-техн. конференції студентів і аспірантів. – К., 2006. – С. 367-370.
 • Янишин О.К.Періодичні видання у формуванні професійної компетентності фахівців / Янишин О.К. //Актуальні проблеми формування особистості лікаря у студентів-медиків: матеріали ІУ міжн. наук.-практ. конф., 29 березня 2006 р./під ред. В.І. Первака. – К.: МІ УАНМ, 2006. – С. 163-164.

2005

 • Янишин О.К.Засоби реклами у формуванні професійної компетентності документознав-ців-менеджерів інформаційних систем / Янишин О.К. // Методологія соціального пізнан-ня: здобутки і проблеми: матеріали Всеукр. наук.-теорет. конф., 25 травня 2005 р. – К.; Запоріжжя: Просвіта, 2005. – С. 128-130.

2004

 • Янишин О.К. Особливості відбору лексичних одиниць для підвищення ефективності викладання іноземних мов / Янишин О.К. // Актуальні проблеми романо- германської філології в Україні та Болонський процес: матеріали міжнар. наук. конф. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 310-311.

Неопубліковані праці

 • Робочі програми і навчально-методичні комплекси

2010

 • Міжнародна інформаційна діяльність : робоча програма [для спец. “Документознавство та інформаційна діяльнасть”] / уклад. Янишин О.К – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 20 с.
                                                                                                                                                                 до переліку