Григораш Світлана Михайлівна, кандидат філологічних наук


Науковий ступінь: кандидат філологічних наук; наукова спеціальність 10.01.01“Українська література”.
Вчене звання: доцент.
Основне місце роботи: ІФНТУНГ; кафедра ДОК, посада: доцент.
Професійні характеристики:
- представник лінгво-комунікативного  напряму  професійної підготовки документознавців;
- лектор; викладач, що проводить практичні заняття; керівник курсових робіт; керівник дипломних робіт;
- слухач курсів з педагогічної майстерності;
- керівник наукових доповідей студентів;
- куратор групи ДІД – 08 - 3;
- автор 7 публікацій  (з них одноосібних – 7): статей у фахових журналах – 6, статей у наукових нефахових журналах – 1, курсів лекцій – 1.
- член товариства “Просвіта”.

Відзнаки й нагороди: грамота ректорату.

Освіта:

 2003-2007

 • Аспірантура Прикарпатського національного університету ім. Василя Стефаника; тема кандидатської дисертації “Лексика і фраземіка інтимної лірик (на матеріалі українського фольклору)”;

2008

 • вчене звання кандидата філологічних наук; диплом ДК № о44943 від 13 02.2008 року, протокол № 19-06/2

2002-2010

 • вчена посада асистента ;

1992-1997

 • Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника; спеціальність: українська мова та література; кваліфікація: учитель української мови і література та німецької мови; диплом про вищу освіту

Підвищення кваліфікації:

2003

 • курси з педагогічної майстерності ( ІФНТУНГ)

Науково-педагогічна діяльність в ІФНТУНГ:

2002-2010

 • асистент кафедри ДОК; 

-

 • доцент кафедри ДОК; 

Науково-педагогічна діяльність в інших ВНЗ:

-

 • викладач з української мови (Прикарпатський університет ім.. Василя Стефаника)

Педагогічна діяльність в інших закладах:

1997-2002

 • вчитель української мови та літератури Угринівської ЗОШ 1-2 ступеня №1

Навчальні доручення в ІФНТУНГ в 2009-2010 н.р.:

для напряму підготовки “ДОК”:

 • науково-дослідницька робота студентів – I курс;
 • Інформаційно-аналітична діяльність– IV курс;
 • переддипломна практика – V курс;
 • керівництво дипломними роботами;

Інші навчальні доручення впродовж попередніх п’яти років:

для напряму підготовки “ДОК”:

 • ділова українська мова – I курс;
 • сучасна українська літературна мова– I курс.

 

Відзнаки й нагороди:

 • грамота ректорату.

Опубліковані праці

  • Статті у фахових журналах із соціальних комунікацій та професійної підготовки фахівців зі спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”

2008

 • Григораш С.М. Характерні засоби мовної експресії в українських народних піснях про кохання / C.М. Григораш // Актуальні проблеми слов’янської філології: міжвуз. зб. наук. статей. – Ніжин: Аспект-Поліграф, 2007. – Вип. ХІІ: Лінгвістика і літературознавство. – С. 288-293
 • Григораш С.М. Фразеологія українських сороміцьких пісень / C.М. Григораш // Вісник Прикарпатського національного університету. Ювілейний випуск на пошану 100-річчя від дня народження проф. Івана Ковалика. – Івано-Франківськ, 2007. – Випуск ХV–ХVІІІ. Філологія. – С.620–623.
 • Григораш С.М. Фразеологія інтимної сфери в українських коломийках (на матеріалі коломийок у записах Івана Франка) / C.М. Григораш // Вісник Прикарпатського універ-ситету. – Івано-Франківськ: ВДВ ЦІТ, 2006. – Вип. ХІ-ХІІ– С. 173-180. – (Сер.: Філологія)
 • Григораш С.М. Лексико-семантичне поле дієслів із домінантою кохати в українсь-ких народних піснях про кохання / C.М. Григораш // Лінгвістичні студії: зб. наук. пр. – Черкаси: Брама-Україна, 2006. – Вип. 2. – С.61-68.

2004

 • Григораш С.М. Евфемізми у піснях про кохання (на матеріалі сороміцьких пісень) / C.М. Григораш // Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. пр. – К.: Акцент, 2006. – Вип. 25 – С. 378-388.

 

 • Григораш С.М. Лексика кохання в гуцульських говірках / С.Григораш // Вісник Прикарпатського національного університету. Філологія. – Івано-Франківськ: Вид. При-карпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010. – Вип. ХХV-ХХVІ – С. 93-97
   • Статті у збірниках наукових праць

2010

    • Григораш С.М. Інформаційно-аналітична діяльність: ретроспективи та перспективи / C.М. Григораш // Науковий вісник інституту гуманітарної підготовки– Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – Вип. 2. – С. 227-233.

Неопубліковані праці

Методичні  вказівки, розробки

2010

Навчально-методичний комплекс  із навчальної дисципліни «Основи науково-дослідницької діяльності студентів»для   студентів спеціальності "Документознавство та інформаційна діяльність" /  укладач С.М. Григораш. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 20 с.

2009

 Інформаційно-аналітична діяльність: курс лекцій /  укладач С.М. Григораш. – Івано-Франківськ : ІФНТУНГ, 2010. – 80 с.

                                                                                                                                                                 до переліку