Дербеньова Лідія Вікторівна, доктор філологічних наук, професор, завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності (ДІД)


Науковий ступінь, вчене звання: доктор філологічних наук, 2008 р. 10.01.02 – «Російська література» Тема дисертації «Архетипна парадигма в реалістичній літературі ХІХ століття» (переглянути автореферат дисертації);
Основне місце роботи: ІФНТУНГ; кафедра ДІД; посада: завідувач кафедри документознавства та інформаційної діяльності.

Кафедру документознавства та інформаційної діяльності Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу очолює з 2011 року доктор філологічних наук, професор, Дербеньова Лідія Вікторівна. Науковий стаж у названому навчальному закладі професора Дербеньової становить 8 років. Дербеньова Л. В. у 1980 році закінчила філологічний факультет Івано-Франківського педагогічного інституту ім. В. Стефаника і свою трудову діяльність розпочала учителем середньої школи.

Науково-педагогічна діяльність розпочата з посади асистента кафедри зарубіжної і російської літератури Прикарпатського національного університету. У 1990-1991 роках Міністерством закордонних справ була відряджена у Сірію у якості викладача-мовника Військової академії. Після повернення в Україну, навчалася в аспірантурі Прикарпатського університету за спеціальністю «Зарубіжна література» під керівництвом д. філол. н., проф. Теплинського М. В. Отримані результати знайшли відображення в кандидатській та покладені в основу докторської дисертації. Кандидатська дисертація з проблем європейського натуралізму була захищена в Таврійському національному університету ім. В.І. Вернадського у 2001 році.

У 2000 році Дербеньова Л. В. розпочала діяльність в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу як сумісник на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності. З 2002 року Дербеньова Л. В. працювала на посаді доцента кафедри теорії і практики перекладу Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.

Теоретичні проблеми культури і літератури стали провідними у дослідженнях Дербеньової Л. В.. Науковий інтерес до літературної теорії призвів до розуміння необхідності продовжити навчання в докторантурі. У 2004 році Дербеньова Л. В. поступила в докторантуру Донецького національного університету за спеціальністю «Теорія літератури», яку успішно закінчила у 2008 році. Захист докторської дисертації відбувся у тому ж 2008 році. Тема дисертації: «Архетипна парадигма в реалістичній літературі ХІХ століття».

З 2009 року Дербеньова Л. В. працювала на посаді професора кафедри державного управління Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу. Читає курс «Комунікаційна політика в діяльності державного службовця», керує магістерськими роботами. Проблеми комунікації як науки і складової культури, стають пріоритетними у наукових розвідках Дербеньової Л. В. 

У 2011 році професор Дербеньова Л. В. стала завідувачем кафедри документознавства та інформаційної діяльності.
Дербеньова Л. В. читає лекційні курси: «Науково-дослідна робота студентів», «Аналітико-синтетична переробка інформації», «Етика ділового спілкування», керує навчальними практиками, курсовими і дипломними роботами.

Дербеньовій Л. В. належать понад 60 наукових праць, опублікованих у вітчизняних та зарубіжних виданнях, з яких 7 (в тому числі 2 посібники) відображають напрям підготовки «Документознавство та інформаційна діяльність». За час роботи в університеті професор Дербеньова Л. В.  зарекомендувала себе плідним ученим, висококваліфікованим педагогом, умілим організатором навчально-методичної та наукової діяльності, компетентним керівником, вимогливим до себе і до підлеглих, який заслужено користується авторитетом та повагою серед колег та студентів.

Перелік наукових та навчально-методичних праць завідувача кафедри «Документознавство та інформаційна діяльність» д.філол.н., доцента Дербеньової Лідії Вікторівни (2007 – 2011 рр.)

№ з/п

Назва

Назва видавництва,
журналу (номер, рік)

К-сть стор.

Співавтори

1

Архетип і міф як архаїчні складові в реалістичній літературі другої половини ХІХ ст: Монографія

Івано-Фран-ківськ: Факел, 2007. – 428 с.

428 с.

Без співавторів

2

Terra intermedia. Міф і фольклор у культурі й тексті: комунікаційний аспект

Вісник Черкаського університету.. – Черкаси, 2007 – С. 10 – 15.

6 с.

Без співавторів

3

Міфологічна парадигма як архаїчний міфотекст

Наукові праці Кам’янець-Подільського держ. ун-ту. – Вип. 14. Кам’янець-Подільський: Абетка-НОВА, 2007. – С. 33-39.

7 с.

Без співавторів

4

Функционирования архетипов в текстах философской направленности

Південний архів: Зб. наук. праць. – Вип. XXXVII. – Херсон: ХДУ, 2007. – С. 27-34.

7 с.

Без співавторів

5

Міфопоетичний текст художньої картини світу

Studia methogologica. – Вип. 20. – Тернопіль, 2007. – С. 83-90

10 с.

Без співавторів.

6

Архетип как инвариант худо-жественного смысла: К вопросу об интертекстуальной природе архетипов

Південний архів. Зб. наук. праць. – Вип. XXXIХ. – Херсон: Видав. ХДУ, 2007. – С. 28-35

7 с.

Без співавторів

7

Бінарний архетип як семіотичний код

Південний архів. Зб. наук праць – Херсон, 2009. – Вип. XXXXIV. – С. 32-41

10 с.

Без співавторів

8

Проблеми інтеграції та глобалізації у соціально-політичному контесті України: комунікативний аспект

Вісний національної Академії держав. управління. – Київ, 2009. – С.17-24

7 с.

 

Без співавторів.

9

Неоромантизм як художня система та науково-дослідна проблема

Південний архів. Зб-к наук. праць. – Вип. XLVI. – Херсон, 2009. – С. 21-27

7 с.

Без співавторів

10

Проблеми інтеграції та глобалізації в соціально-політичному контексті України

Зб-к наук. праць: Гуман. вісник Запорізької держ. інженерної академії. -- Вип. 40. – Запоріжжя: Вид-во ЗДІА, 2010. – С.172-179.

8 с.

Без співавторів.

11

Феномен білінгвізму в сучасній мовній ситуації: проблеми і перспективи міжкультурної комунікації

Східнослов. філологія: зб-к наук. праць. – Вип. 18: – Горлівка: Вид-во ГДПІІМ, 2010. – С.3-10

8 с.

Без співавторів

12

«EUROSPEAK» як мова адміністративного спілкування

Держ. управління та місцева самоврядування: зб. наук. пр. – Дніпропетровськ: ДРІДУ НАДУ, 2010. – Вип. 1 (4). – С. 57-63.

7 с.

Без співавторів

13

Буденна політична свідомість у гуманітарній сфері: діалектика розуміння та оцінки

Наук. часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова. Серія 7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія: [зб. наук. праць]. – К.: Вид-во НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2010. – С. 57-62.

6 с.

Без співавторів

14

Документально-інформаційні комунікації: навчальний посібник

Івано-Франківськ: Видав. ІФНГУНГ, 2011. – 88 с.

88 с.

Демчина Л.І.

15

Управлінський документ як культурний феномен і засіб інформації

Актуальні проблеми соціальної комунікації. Зб-к наукових праць. – Івано-Франківськ: Видав. ІФНГУНГ. – С. 81-88.

7 с.

Без співавторів

16

Теорія комунікацій: навчальний посібник

Івано-Франківськ: Видав. ІФНГУНГ, 2011. – 162 с.

162 с.

Малик Г.Д.

17

Основи наукової роботи студентів: методичні рекомендації

Івано-Франківськ: Видав. ІФНГУНГ, 2011. – 28 с.

28 с.

Без співавторів

                                                                                                                                                                 до переліку