Демчина Любов Іванівна, кандидат наук із соціальних комунікацій


Науковий ступінь:  кандидат наук із соціальних комунікацій; наукова спеціальність 27.00.03 “Книгознавство, бібліотекознавство, бібліографознавство”.

Основне місце роботи: ІФНТУНГ; кафедра ДОК, посада: доцент.
Місце роботи за сумісництвом: кафедра державного управління, посада: доцент.

Професійні характеристики:
- представник документально-комунікаційного напряму  професійної підготовки документознавців;
- одна із розробників концепції підготовки фахівців за спеціальністю  “Документознавство та інформаційна діяльність”
- завідувач секції документальних комунікацій;
- одна із розробників навчального плану для напряму  “Документознавство та інформаційна діяльність” для освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” і “спеціаліст”;

- автор моделі системи документологічної складової підготовки майбутніх фахівців інформаційного профілю України в умовах інформатизації та ступеневої освіти;
- прихильниця системи документологічної підготовки нової генерації інформаційних кадрів України, у якій враховано перехід від монодокументної до полідокументної парадигми змісту освіти, на поєднанні книгитивно-документивної, документивно-інформаційної та документивно-когнітивної парадигм у підготовці молодших спеціалістів, бакалаврів і магістрів інформаційного профілю;
- лектор; викладач, що проводить практичні заняття; керівник курсових робіт; керівник  переддипломної практик; керівник дипломних робіт;
- відповідальна за організацію ознайомчої, компютерної, виробничої і переддипломної практик
- автор 31 публікацій  (з них одноосібних – 26): статей у фахових журналах – 9, статей у наукових нефахових журналах - 4, публікації у збірниках матеріалів конференцій – 10,  методичних вказівок – 9.

Відзнаки й нагороди: грамоти ректорату.

Професійний девіз: Чого б ти не навчався, ти навчаєшся для себе. Єдиний шлях, що веде до знання, - це діяльність.

Освіта:

2008

 • аспірантура  ХДАК; тема кандидатської дисертації «Вища бібліотечно-інформаційна освіта в Україні:документологічна складова»”;

2009

 • кандидат наук із соціальних комунікацій; диплом ДК №055330

1996-2001

 • Харківська державна академія культури; диплом з відзнакою

Підвищення кваліфікації:

 • Український інститут науково-технічної і економічної інформації

Науково-педагогічна діяльність в ІФНТУНГ:
2001-2007 асистент кафедри ДОК
2007-2010 старший викладач ДОК

 

 • доцент кафедри ДОК; 

Навчальні доручення в ІФНТУНГ в 2009-2010 н.р.:

для напряму підготовки “ДОК”:

 • документально-інформаційні комунікації – I курс;
 • патентознавство – IV курс;
 • аналітико-синтетична переробка інформації – II курс;
 • виробнича практика – V курс;
 • переддипломна практика;
 • керівництво курсовими роботами - ІІІкурс
 • керівництво дипломними роботами.

для напряму підготовки “Державне управління ”:

 • управління персоналом;
 • документообіг у державній службі.

Інші навчальні доручення впродовж попередніх п’яти років:

для напряму підготовки “ДОК”:

 • бібліографознавство – І курс;
 • стандартизація – ІІ курс;

Науково-педагогічна діяльність в інших ВНЗ:

01.09.03 – до 01.09.05

 • асистент кафедри ДОК,  Галицька академія;

Міжнародний  досвід:

 

 • міжнародні конференції і семінари з проблем освіти в Україні

Опубліковані праці

  • Статті у фахових журналах із соціальних комунікацій та професійної підготовки фахівців зі спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”

2007

 • Демчина Л.І. Документальна комунікація як детермінанта змісту вищої бібліотечно-інформаційної освіти / Л.І. Демчина // Вісн. Харк. держ. акад. культури : зб. наук. пр. — Х., 2007. — Вип. 19. — С. 113–123.
 • Демчина Л.І. Конкретно-дисциплінарна структура документологічної підготовки бібліотечно-інформацій-них кадрів України / Л.І. Демчина // Вісн.Харк. держ. акад. культури: зб. наук. пр. — Х., 2007. — Вип. 20. — С. 85–92.
 • Демчина Л. Реформування змісту вищої бібліотечно-інформаційної освіти в контексті документологічної парадигми / Л. Демчина // Вісн. Кн. палати. — 2007. — № 2. — С. 28–31.
 • Демчина Л. Структурна єдність дисциплін  документаль-нокомунікаційного циклу в бібліотечній освіті / Л. Демчина // Вісн. Кн. палати. — 2007. — № 5. —С. 26–29.

2006

 • Демчина Л.І. Моделювання документознавчої складової вищої бібліотечно-інформаційної освіти: педагогічні засади / Л.І. Демчина // Вісн. Харк. держ. акад.культури: зб. наук. пр. — Х., 2006. — Вип. 18. — С. 141–153.

 

 • Демчина Л.І. Системний підхід до документознавчої підготовки фахівців в умовах ступеневої бібліотечно-інформаційної освіти / Л.І. Демчина // Вісн.Харк. держ. акад. культури: зб. наук. пр. — Х., 2006. — Вип. 17. — С. 131–137.

2004

 • Демчина Л.І. Етап зародження дисциплін документаль-но-комунікаційногоциклу як базової змістовної  компонентти бібліотечної освіти / Л.І. Демчина // Вісн. Харк. держ. акад. культури: зб. наук. пр. — Х., 2004. — Вип. 16. —С. 121–130.

 

 • Демчина Л.І. Змістовне оновлення документознавчої підготовки бібліотечних фахівців / Л.І. Демчина // Вісн. Харк. акад. культури: зб. наук. пр. — Х., 2004. —Вип. 15. — С. 142–151.

2003

 • Демчина Л.І. Структурування дисциплін документально-комунікаційного циклу в умовах ступеневої бібліотечно-інформаційної освіти / Л.І. Демчина // Вісн. Харк. держ. акад. культури: зб. наук. пр. — Х., 2003. — Вип. 11. —С. 114–194.
 • Статті у збірниках наукових праць

2009

 • Демчина Л.І Документологія як узагальнююча наукова і навчальна дисципліна про документ / Л.І. Демчина, Б.П. П’ятничко // Науковий вісник Інституту гуманітарної підготовки. – Івано-Франківськ, 2009. – Вип. 1. – С. 94-100.

 

 • П’ятничко Б.П. Інфориаційна культура документознавця- менеджера:стан, проблеми, перспективи /  Б.П. П’ятничко, Л.І. Демчина  // Науковий вісник Інституту гуманітарної підготовки. – Івано-Франківськ, 2009. - Вип. 1 – С.88-94

2007

 • Демчина Л.І. Підготовка фахівців зі спеціальності “документознавство та інформаційна діяльність»: системний підхід / Л.І. Демчина, Б.П. П’ятничко // Науковий часопис НПУ ім. М.П. Драгоманова: зб. наук.пр. – К.: НПУ ім. М.П. Драгоманова, 2007. – С.250-253.

2004

 • Демчина Л.І. Система безперервної освіти: проблеми і перспективи / Л.І. Демчина // Вища освіта України : матеріали ІІ Всеукр. наук.-метод. конф. «Безперервна освіта: реалії та перспективи». – Х., 2004. – № 4. – С. 56-58.
 • Публікації  у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій

2008

 • Демчина Л.І. Система документологічної підготовки бібліотечно-інформа-ційних кадрів України в умовах ступеневої освіти / Л.І. Демчина // Культура та інформаційне суспільство ХХІ ст.: матеріали всеукр. наук. конф. молодих учених, 24–25 квітня 2008 р. — Х., 2008. — С. 245–246.

2007

 • Демчина Л.І. Документальна комунікація в контексті вищої бібліотечно-інформаційної освіти / Л.І. Демчина // Культура та інформаційне суспільствоХХІ століття: матеріали конф. молодих учених, 24–25 квітня 2007 р. — Х., 2007. — С. 238–239

2006

 • Демчина Л.І. Педагогічні засади моделювання змісту професійної підготовки фахівців для бібліотечної галузі України / Л.І. Демчина // Культура та інформаційне суспільство ХХІ століття: матеріали наук. конф. молодих учених, 25–26 квітня 2006 р. — Х., 2006. — С. 209–210.

2005

 • Демчина Л.І. Системоутворююча роль дисциплін документознавчого циклу в підготовці бібліотечно-інформаційних кадрів / Л.І. Демчина // Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта (консенсус, партнерство, стандарти) в контексті Болонського процесу: матеріали наук.-практ. конф., 13–14 груд. 2005 р. — Х., 2005. — С. 209–211.

2004

 • Демчина Л.І. Системне ядро дисциплін документально-комунікаційного циклу / Л.І. Демчина // Інформаційно-культурологічна та мистецька освіта: стан та перспективи: матеріали міжнар. наук. конф., 12–13 жовт. 2004 р. — Х., 2004. — С. 29–30.

2003

 • Демчина Л.І. Бібліотекар і електронні комунікації: синергетичний ефект / Л.І. Демчина // Духовна культура в інформаційному суспільстві: матеріали і тези міжнар. наук.-теорет. конф., 24–25 січн. 2002 р. / Харк. держ. акад. культури. — Х., 2003. — С. 171–172.
 • Демчина Л.І. Інтеграційні тенденції у формуванні дисциплін документально-комунікаційно-го циклу / Л.І. Демчина // Соціокультурні комунікації в інформаційному суспільстві: матеріали і тези міжнар. наук. конф., 20–21 листоп. 2003 р. / Харк. держ. акад. культури. — Х., 2003. — С. 61–62.
 • Демчина Л.И. Направления модернизации содержания библиотечно-информационного образования за рубежом / Л.И. Демчина // Библиотечное дело — 2003: гуманитарные и технологические аспекты развития: материалы Восьмой междунар. научн. конф., 24–25 апреля 2003 г. — М., 2003. — С. 223–224.

2002

 • Демчина Л.И. Дисциплины документально-коммуникационного цикла: основания комплек-сирования / Л.И. Демчина // Библиотечное образование и практика: поиски взаипонимания: тез. докл. седьмой междунар. науч. конф., 24–25 апр. 2002 г. — М., 2002. — С. 50–51.

Методичні  вказівки, розробки

2010

 • Демчина Л.І. Аналітико-синтетична переробка інформації: методичні вказівки до виконання курсових робіт. - Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2009. – 24 с.

2008

 • П’ятничко Б.П. Методичні вказівки до написання дипломних робіт для студентів спе-ціальності „документознавство та інформаційна діяльність” / Б.П. П’ятничко, Л.І. Демчина. - Івано-Франківськ: Факел, 2008. – 37 с.

2007

 • Демчина Л.І. Патентознавство: конспект лекцій для студентів спеціальності ’’Документоз-навство та інформаційна діяльність”. – Івано-Франківськ: Факел, 2007.- 90 с.
 • Демчина Л.І. Аналітико-синтетична переробка інформації: практикумдля студентів спеціальності „документознавство та інформаційна діяльність” / Л.І.Демчина., Б.П. П’ятничко. - Івано-Франківськ: Факел, 2007.- 46 с.

2005

 • Демчина Л.І. Патентознавство: методичні вказівки для студентів спеціальності ’’Документознавство та інформаційна діяльність”. – Івано-Франківськ:, Факел, 2005. – 23 с. .

2004

 • Демчина Л.І. Документально-інформаційні комунікації: курс лекцій / Л.І. Демчина. — Івано-Франківськ: Факел, 2004. — 82 с.

2003

 • Демчина Л.І. Аналітико-синтетична переробка інформації: методичні вказівки для студ. / Л.І. Демчина. — Івано-Франківськ: Факел, 2003. — 13 с.
 • Демчина Л.І. Аналітико-синтетична переробка інформації: метод. вказівки до написання курсових робіт / Л.І. Демчина. — Івано-Франківськ: Факел, 2003. — 25 с.
 • Демчина Л.І. Документально-інформаційні комунікації : методичні вказівки до вивчення дисципліни / Л.І. Демчина. — Івано-Франківськ: Факел, 2003. — 22 с.

Неопубліковані праці

 • Робочі програми і навчально-методичні комплекси

2009

 • Аналітико-синтетична переробка інформації: робоча програма для студентів спеціальності „документознавство та інформаційна діяльність” / Л.І.Демчина. - Івано-Франківськ: Факел, 2009. – 20  с.
 • Патентознавство: робоча програма для студентів спеціальності „документознавство та інформаційна діяльність” / Л.І.Демчина. - Івано-Франківськ: Факел, 2009. – 20  с.
 • Документально-інформаційні комунікації: робоча програма для студентів спеціальності „документознавство та інформаційна діяльність” / Л.І.Демчина. - Івано-Франківськ: Факел, 2009. – 20  с.
                                                                                                                                                                 до переліку