Бурківська Лілія Юліанівна, кандидат філологічних наук


Науковий ступінь: кандидат філологічних наук; спеціальність 10.02.01 українська мова.
Вчене звання: доцент.
Основне місце роботи: ІФНТУНГ; кафедра ДОК, посада: доцент.
Місце роботи за сумісництвом: кафедра державного управління, посада: доцент.
Професійні характеристики:
- представник лінгвокомунікативного  напряму  професійної підготовки документознавців;
- лектор; викладач, що проводить практичні заняття; керівник курсових робіт; керівник переддипломної практики; керівник дипломних робіт;
- член вченої ради факультету управління та інформаційної діяльності;
- секретар вченої ради факультету управління та інформаційної діяльності;
- керівник науково-методичноого семінару кафедри ДОК;
- автор 20 публікацій  (з них одноосібних – 13): практикумів – 2,  збірників тестових завдань до вступних випробувань для абітурієнтів (у співавторстві) – 4; статей у фахових журналах – 7, з яких 1 стаття у співавторстві; публікацій у збірниках матеріалів конференцій – 3; статей у збірниках наукових праць – 9, з яких 1 – у співавторстві; методичні вказівки – 1.

Відзнаки й нагороди: грамота ректорату за високі досягнення в педагогічній та науковій діяльності та з нагоди святкування 15-ї річниці Незалежності України (наказ №189/4 від 22.08.2006р).

Професійний девіз: Не можна бути вчителем, не вміючи бути учнем.

Освіта:

1997 – 2001

 

2003
2007
1988 - 1994

 • аспірантура  Інституту української мови НАН України; тема кандидатської дисертації “Лексика історичної прози Богдана Лепкого в контексті загальнолітературної та стилістичної норми”;
 • науковий ступінь кандидата філологічних наук ; диплом кандидата наук ДК №021424
 • вчене звання доцента ; диплом ДЦ №016109.
 • Київський національний університет ім. Т.Г.Шевченка; спеціальність: українська мова та література; кваліфікація: філолог, викладач української мови та літератури; диплом із відзнакою

Підвищення кваліфікації:

01.09.2008 – 12.06.2009

 • з педагогіки та психології на базі центру педагогічної майстерності Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу (свідоцтво про присвоєння кваліфікації ЦПМ №121).

Науково-педагогічна діяльність в ІФНТУНГ:

2006
2005

 • доцент кафедри ДОК; 
 • доцент кафедри державного управління.

Науково-педагогічна діяльність в інших ВНЗ:

2001 - 2004

 • Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Педагогічна діяльність в інших закладах:

1987 – 1991
1991 – 1992
1998 - 2005

 • викладач по класу скрипки Галицької ДМШ (м. Галич Івано-Франківської області);
 • вчитель української мови та літератури СШ №69 М. Дніпропетровська;
 • вчитель українонародознавства Української гімназії №1 м Івано-Франківська.

Управлінська діяльність:

1992 - 1997

 • спеціаліст І категорії з відродження української національної культури управління культури Дніпропетровської обласної державної адміністрації.

Навчальні доручення в ІФНТУНГ в 2009-2010 н.р.:

для напряму підготовки “ДОК”:

 • Лінгвістичні основи документознавтва – 1-2 курс;
 • Засоби масової інформації – 3 курс;
 • Редагування спец документації – 5 курс;
 • керівництво курсовими роботами;
 • переддипломна практика – V курс;
 • керівництво дипломними роботами.

Міжнародний  досвід:

2010

 • ХІ Міжнародна науково – практична конференція "Людина, культура, техніка в новому тисячолітті" (Автономна республіка Крим, м Алушта)

2008

 • V Міжнародна науково – практична конференція "Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність : проблеми науки, освіти, практи" (Київ)

2001

 • Х Міжнародна наукова конференція з актуальних проблем семантичних досліджень (Харків)

2000

 • VI Міжнародна наукова конференція ″Семантика мови і тексту ″(Івано-Франківськ);

Опубліковані праці

 • Навчальні посібники, практикуми, збірники, словники без грифу МОНУ

2008

 • Бурківська Л.Ю. Науковий та офіційно-діловий стилі української мови в державному управлінні: практикум / Л. Ю. Бурківська, М. І. Венгринюк. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2008. – 64 с.

2006

 • Бурківська Л.Ю. Українська мова та література: збірник тестових завдань до вступних випробувань для абітурієнтів / Н.Ф. Будуйкевич, М.І. Личук, Л.Ю. Бурківська [та ін.]. – 2-ге вид., випр..і доп. – К.: МП Леся, 2006. – 784 с.
 • Бурківська Л.Ю. Українська мова: збірник тестових завдань до вступних випробувань для абітурієнтів / Б.П. П’ятничко, Л.Ю. Бурківська, Н.Ф. Будуйкевич [та ін.]. – 2-ге вид., випр.і доп. – К.: МП Леся, 2006. – 336 с.

2005

 • Бурківська Л.Ю. Лінгвістичні основи документознавтва: практикум [для студентів спеціальності ″Документознавство та інформаційна діяльність″ усіх форм навчання] / Л.Ю. Бурківська – Івано-Франківськ: Факел, 2005. – 72 с.
 • Бурківська Л.Ю. Українська мова та література: збірник тестових завдань до вступних ви-пробувань для абітурієнтів / Б.П. П’ятничко, Л.Ю. Бурківська, Н.Ф. Будуйкевич [та ін.]. – Івано-Франківськ: Факел. 2005. – 790 с.
  • Статті у фахових журналах ВАК із соціальних комунікацій та професійної підготовки фахівців зі спеціальності “Документознавство та інформаційна діяльність”

2009

 • Бурківська Л.Ю. Сучасне громадсько – політичне видання: інформаційно – видова структура (на матеріалі газети "Дзеркало тижня") / Л. Бурківська, Т.Римар // Обрії. – 2009. - № 1 (28). – С. 84 – 89.

2008

 • Бурківська Л.Ю. Про деякі аспекти дослідження сучасної періодики ( на матеріалі газети ″Західний кур’єр″) / Л. Ю. Бурківська // Бібліотекознавство. Документознавство. Інформологія. – 2008. – № 2. – С. 60-67.
  • Статті у збірниках наукових праць

2007

 • Бурківська Л.Ю. Старослов’янізми в історичній прозі Богдана Лепкого (на матеріалі тетралогії ″Мазепа″) / Л.Ю. Бурківська // Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. праць / редкол. А. В. Козлов (відп. ред.)  [та ін.]. – К.: Твім інтер, 2007. – Вип. 28. – Ч. 1 .– С. 73-79.

 

 • Личук М.І., Бурківська Л.Ю. Шляхи розвитку мовної компетенції у студентів-першокурсників технічного вишу / М. І. Личук, Л. Ю. Бурківська // Науковий часопис НПУ імені М. П. Драгоманова: зб. наук. праць. – К.: НПУ імені М. П. Драгоманова, 2007. – Вип. 11 (24). – С. 266-268. – (Серія №7. Релігієзнавство. Культурологія. Філософія).

2006

 • Бурківська Л. Діалектизми в історичній прозі Богдана Лепкого (на матеріалі тетралогії ″Мазепа″) / Л. Бурківська // Література. Фольклор. Проблеми поетики: зб. наук. праць. / редкол. А. В. Козлов (відп. ред.) [та ін.]. – К.: Акцент, 2006. – Вип. 24. – Ч.1– С. 103-111.

2005

 • Бурківська Л. Народнорозмовні елементи в історичній прозі Богдана Лепкого / Л.Ю. Бур-ківська // Українське мовознавство: міжвід. наук. зб. – К.: ВПЦ ″Київський університет″, 2005. – Вип.34. – С. 65-70.

2004

 • Бурківська Л. Позасловникові словотвірні варіанти в історичній прозі Богдана Лепкого (на матеріалі тетралогії ″Мазепа″) / Л. Ю. Бурківська // Культура слова. – К., 2004. – Вип. 64. – С. 81-85.

2002

 • Бурківська Л.Ю Варіантність – структурна ознака лексики в історичній прозі Богдана Лепкого / Л. Ю. Бурківська // Система і структура східнослов’янських мов: до 70-річчя з дня нар. доктора філол. наук, проф. М.М. Пилинського: зб. наук. праць / редкол. В.І. Гончаров (відп. ред.) [та ін.]. – К.: Знання Україна, 2002. – С. 136-140.

2001

 • Бурківська Л. Морфологічні типи варіантів у історичній прозі Богдана Лепкого / Л.Ю. Бур-ківська // Лінгвістичні дослідження: зб. наук. праць / за заг. ред. Л.А. Лисиченко. – Харків: ХДПУ, 2001. – Вип.7. – С. 164-170.

2000

 • Бурківська Л. Історизми в повісті Богдана Лепкого ″Мотря″ / Л. Бурківська // Культура слова. – К.: 2000. – Вип. 53-54. – С. 83-87.

1999

 • Бурківська Л.Ю. Варіанти слів у мові Богдана Лепкого (на матеріалі історичної повісті ″Мотря″) / Л. Ю. Бурківська // Дослідження з лексикології і граматики української мови: зб. наук. праць / наук. ред. Д.Х Баранник. – Дніпропетровськ: Навчальна книга, 1999. – Т.1 – С. 25-29.
    • Публікації  у збірниках матеріалів науково-практичних конференцій

2008

 • Бурківська Л.Ю. Аспекти дослідження сучасної періодики ( на матеріалі газети ″Західний кур’єр) / Л. Ю. Бурківська // Документознавство. Бібліотекознавство. Інформаційна діяльність: проблеми науки, освіти, практики: зб. матеріалів V Міжнар. наук.-практ. конф., 20-22 травня 2008 р. / редкол. В. А. Бітаєв, Г. В. Власова, Л. А. Дубровіна [та ін.]. – К.: ДАКККіМ, 2008. – С. 224.

2005

 • Бурківська Л.Ю. Рідковживані лексеми в історичній прозі Богдана Лепкого / Л.Ю. Бурківська // Слов’яни: історія, мова, культура: матеріали ІІІ Всеукр. наук.- практ. конф. / за заг. ред. Шепеля Ю.О. – Дніпропетровськ: Наука і освіта, 2005. – Т.І. – С. 89-92.

2000

 • Бурківська Л.Ю. Локальний колорит історичної повісті Б.Лепкого "Мотря" / Л.Ю. Бурківська // Семантика мови і тексту: зб. статей VI Міжнар. наук. конф. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 89-91.

Методичні  вказівки, розробки

2008

 • Бурківська Л.Ю. Лінгвістичні основи документознавтва. методичні вказівки для вивчення дисципліни / Л. Ю. Бурківська. – Івано-Франківськ: Факел, 2008. – 56 с.

Неопубліковані праці

 • Робочі програми і навчально-методичні комплекси

2010

   • Лінгвістичні основи документознавтва: робоча програма для студентів спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність” / Л. Ю. Бурківська. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 15 с.
   • Редагування : робоча програма для студентів спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність” / Л. Ю. Бурківська. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 12 с.
   • Засоби масової інформації : робоча програма для студентів спеціальності „Документознавство та інформаційна діяльність” / Л. Ю. Бурківська. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2010. – 12 с.
                                                                                                                                                                 до переліку