Проведення практик на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності - бакалаврат


   Робочими навчальними планами підготовки бакалаврів передбачено навчальні та фахові практики


Ознайомлювальна навчальна практика на першому курсі (216 год.) дозволяє отримати додаткові знання у сфері надання та отримання інформаційних послуг сучасними соціальними інститутами та навчитися користуватися новітніми інформаційними ресурсами та технологіями.
Ознайомлювальна практика – початкова ланка наскрізної практики, що має на меті забезпечити практичну підготовку майбутніх спеціалістів, поєднати освіту і виробництво. Вона є доповненням до курсу «Вступ до спеціальності» і має на меті:

 • ознайомити студентів з установами і організаціями системи управління, які є об’єктами впровадження комп’ютерних інформаційних систем, а також з інформаційними, інформаційно-аналітичними центрами і службами, які на основі використання комп’ютерних інформаційних систем забезпечують інформацією інфраструктуру системи управління, органи державної влади, неурядові організації тощо;
 • ознайомити студентів із типами установ, змістом і специфікою їх діяльності в умовах інформатизації суспільства і впровадження комп’ютерних інформаційних систем;
 • надати студентам навичок аналізу діяльності закладів системи управління як об’єктів інформатизації, а також ролі і місця інформаційних служб у забезпеченні їх діяльності.

Головна мета проходження студентами практики – усвідомити зміст і суспільне значення обраного студентами фаху.
Ознайомлювальна практика включає:

 • відвідування закладів соціальної комунікації в Івано-Франківську;
 • відвідування і безпосереднє знайомство із змістом діяльності різних організацій сфери управління, сфери інформаційного забезпечення органів державної влади і управління;
 • ділове спілкування із фахівцями закладів;
 • написання аналітичних довідок з обґрунтуванням власних думок щодо діяльності відвіданих закладів;
 • виконання лабораторних робіт у комп’ютерному класі;
 • написання та захист реферату за результатами досліджень певного об’єкту соціокультурної сфери і зібраного студентом матеріалу.
Ознайомлювальна практика сприяє раціональному поєднанню теоретичних фахових знань із умінням вирішувати практичні завдання інформаційного характеру у різних галузях народного господарства.

Метою навчальної практики «Комп’ютерна підготовка та машинопис» (216 год.) на другому курсі є формування умінь та навичок користування інформаційними ресурсами глобальної мережі Інтернет, різноманітним професійним програмним та технічним забезпеченням, а саме: операційними оболонками та системами, програмами для створення текстових та графічних документів, електронних таблиць та опрацювання табличних даних, створення повноцінних та функціональних баз даних, створення мультимедійних презентацій.


Практика з інформаційно-аналітичної переробки міжнародної інформації (216 год.) на третьому курсі включає наступні модулі:

 • пошуку іншомовних джерел за певною тематикою;
 • їх аналітико-синтетичної переробки;
 • вибіркового реферативного перекладу;
 • створення на їх основі інформаційного продукту практичного спрямування.

На четвертому курсі передбачено проведення фахової технологічної практики з інформаційного менеджменту (216 год.), яка дає можливість студентам усвідомити універсальність соціальної функції інформаційної діяльності та її субстрату (інформації), що призводять до ефекту мультидіяльнісного генезису інформаційних служб (підрозділів) у всіх сферах, де концентруються, переробляються потужні інформаційні потоки з метою прийняття соціально значущих управлінських рішень.
Студенти досліджують діяльність інформаційно-аналітичних служб, які здійснюють інформаційний супровід управління у відповідних сферах, мають інформаційно-допоміжну природу, спорідненість з іншими видами інформаційно-інфраструктурних, інформаційно-допоміжних служб, які традиційно впорядковували інформаційний простір, впорядковують інформаційні ресурси, спрямовують рух інформаційних потоків. До їх числа відносяться бібліотеки, архіви, бібліографічні служби, новітні фірми, які виробляють електронні (в т. ч. мережеві) ресурси.

Студентів залучають до розроблення якісно нових інформаційних послуг: створення бізнес-бібліотек, бібліотек ділової літератури, розроблення проектів включення бібліотечно-архівних установ до аналітичної діяльності, модернізації інформаційної освіти, реальної функціональної спеціалізації інформаційно-допоміжних служб.

Очевидно, що організація інформаційної діяльності на підприємствах є самостійним видом діяльності, а інформаційні підрозділи підприємств виконують специфічні функції управління інформаційною діяльністю, системного аналізу інформаційних потоків і застосування методів інформаційної логістики до руху цих потоків як всередині організації, так і стосовно зовнішнього середовища. Багато аналітичних завдань вирішуються у режимі прямого інформаційного моделювання і спостерігання за керованою сферою, обминаючи стадію аналізу традиційних публікацій, у яких інтервал між подією і її відображенням занадто великий. Центри моніторингу, ситуаційного аналізу, використання електронних ресурсів ЗМІ, Інтернет, неформальних і недокументованих джерел, соціологічних даних, застосування комп’ю­тер­них технологій опрацювання великих масивів інформації, інтелектуалізованих режимів контекстного пошуку  не можуть виконуватись бібліотеками, які функціонально не включені до відповідних структур управління.
Якісні зміни, що є результатом технологічної практики з інформаційного менеджменту можна сформулювати таким чином:

 • усвідомлення більш ґрунтовної підготовки в галузі інформаційних техно­логій для фахівців всіх професійних рівнів;
 • подальша диференціація підготовки інформаційних працівників за катего­ріями функціонального призначення;
 • навчання не технічних навичок опрацювання документів, а осмисленню тео­ретичних основ інформаційної професії;
 • аналіз і синтез повідомлень з використанням комп’ютерної техніки.

Врахування різних аспектів цих вимог у практич­ній діяльності дає змогу визначити сутність інформаційної професії як  управ­ління інформаційними потоками (ресурсами), тобто діяльність в галузі інформаційного менеджменту, до інформаційних фахівців – як до інформаційних менеджерів.