Конференції:


“БЕЗПЕРЕРВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ”         22-23 листопада 2012 р.

VI Всеукраїнська науково-методична конференція

22-23 листопада 2012 року в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти і газу відбудеться VІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-МЕТОДИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ "БЕЗПЕРЕРВНА ОСВІТА В УКРАЇНІ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ"

Організатори конференції:

- Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
- Національне агентство України з питань державної служби
- Івано-Франківська обласна державна адміністрація
- Івано-Франківська обласна рада
- Національний педагогічний університет імені М.П. Драгоманова
- Інститут вищої освіти Академії педагогічних наук України
- Товариство "Знання" України
- Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу

Напрями роботи (секції) конференції:

- Тенденції розвитку сучасної української освіти
- Професійна підготовка та підвищення кваліфікації державних службовців й посадових осіб місцевого самоврядування в контексті нового Закону України "Про державну службу"
- Розвиток безперервної освіти в Україні: політика та практика держави
- Філософія вищої освіти сучасної України
- Напрями і пріоритети підготовки фахівців у контексті безперервної освіти
- Технології навчання у безперервній освіті

Для участі у конференції необхідно до 15.11.2012 р. надіслати на адресу оргкомітету (76010, м. Івано-Франківськ, вул. Короля Данила, 13):
--- Заявку на участь у конференції (завантажити зразок)
--- Тези доповіді/виступу (до 8 стор. формату А4 з полями справа, знизу, зверху та зліва по 20 мм, шрифт – Times New Roman розміром 14 пт через 1 інтервал).

Публікація має бути оформлена згідно з вимогами до наукових статей і складатися з таких послідовних елементів:
- постановка проблеми (1);
-актуальність дослідження (2);
- зв’язок авторського доробку із важливими науковими та практичними завданнями (3);
-аналіз останніх досліджень і публікацій (4);
-виділення невирішених раніше частинзагальної проблеми, котрим присвячується означена стаття (5);
-новизна (6);
- методологічне абозагальнонаукове значення (7);
- викладення основного матеріалу (8);
-головні висновки (9);
-перспектививикористання результатів дослідження (10).

Перед назвою у лівому верхньому кутку першого аркуша вказати ініціали та прізвище автора (авторів), науковий ступінь, вчене звання, посаду, назву організації, де працює автор (автори). Посилання у тексті робити у квадратних дужках, список використаних джерел подавати після тексту шрифтом розміром 10 пт через один інтервал.

--- Електронний варіант тез доповіді/виступу на компакт-диску (можна також надіслати на електронну пошту fuid@ua.fm , вказавши тему повідомлення: "Безперервна освіта 2012"), записаний у вигляді файлу в форматі *.rtf, де назвою файлу є прізвище автора (першого із співавторів).

Розмір суми оргвнеску за участь в конференції – 200 грн. – переказувати на р/р 26009000011592 в ПАТ "Фольскбанк" м. Львів, МФО 352213, код 2888807712, одержувач – підприємець Сеньків М.Я. з поміткою "Оплата за участь у конференції". Особи, які мають науковий ступінь доктора наук, звільняються від сплати оргвнеску у випадку подання тез, підготовлених одноосібно.
Контактний телефон / факс в Івано-Франківську: (0342) 77-63-40 Е-mail: fuid@ua.fm

завантажити інформаційний листок та зразок заявки

м. Івано-Франківськ                                                                     Дата проведення: 22-23 листопада 2012 року


                                                                                                                                                                 до переліку