Приклади бібліографічних записів .doc


  Книги

Однотомний документ
Один автор
 1. Василій Великий. Гомілії / Василій Великий ; [пер. з давньогрец. Л. Звонська].– Львів : Свічадо, 2006. – 307 с. – (Джерела християнського Сходу. Золотий вік патристики ІV-V ст. ; № 14). – Переклад за вид.: Patrologiae cursus completus. Series Graeca I-CLXI (Paris : J.P.Migne, 1857-66). – Бібліогр. в підрядк. прим.
 2. Коренівський Д. Г. Дестабілізуючий ефект параметричного білого шуму в неперервних та дискретних динамічних системах / Коренівський Д. Г. ; НАН України, Ін-т математики. – К. : Ін-т математики, 2006. – 111 с. – (Математика та її застосування) (Праці / Ін-т математики НАН України ; т. 59). –Бібліогр.: с. 97-106 (93 назви) та в підрядк. прим.
 3. Матюх Н. Д. Що дорожче срібла-золота = That is more expensive than silver and gold : [розповідь про 70-річний шлях Київ. ювелір. з-ду / Наталія Дмитрівна Матюх ; ред. рада: Цюпко С. В. (голова) та ін.]. – К. : Асамблея діл. кіл : Ін-т соц. іміджмейкінгу, 2006. – 311 с. : іл., портр. – (Ювеліри України ; т. 1).
 4. Шкляр В. Елементал : [роман] / Василь Шкляр. – Львів : Кальварія, 2005. – 196, [1] с. : портр. – (Першотвір = Individual).

Два автори

 1. Матяш І. Б. Діяльність Надзвичайної дипломатичної місії УНР в Угорщині : історія, спогади, арх. док. / І. Матяш, Ю. Мушка. – К. : Києво-Могилян. акад., 2005. – 397, [1] с. : іл., портр. – (Бібліотека наукового щорічника “Україна дипломатична” ; вип. 1). – Бібліогр. в кінці розд. та в тексті.
 2. Ромовська З.В. Сімейне законодавство України / З. В. Ромовська, Ю. В. Черняк ; Акад. адвокатури України, Шк. адвокат. підготов. – К. : Прецедент, 2006. – 93 с. – (Юридична бібліотека. Бібліотека адвоката) (Матеріали до складання кваліфікаційних іспитів для отримання Свідоцтва про право на заняття адвокатською діяльністю ; вип. 11).
 3. Суберляк О. В. Технологія переробки полімерних та композиційних матеріалів : підруч. [для студ. вищ. навч. закл.] / О. В. Суберляк, П. І. Баштанник ; М-во освіти і науки України, Ін-т інновац. технологій і змісту освіти. – Львів : Растр-7, 2007. – 375 с. : іл., табл., портр. – Бібліогр.: с. 358-362.

Три автори

 1. Акофф Р. Л. Идеализированное проектирование: как предотвратить завтрашний кризис сегодня. Создание будущего организации / Акофф Р. Л., Магидсон Д., Эддисон Г. Д. ; пер. с англ. Ф. П. Тарасенко. – Днепропетровск : Баланс Бизнес Букс, 2007. – XLIII, 265 с. : ил. – Предм. указ.: с. 263-265. – Библиогр. в конце глав.

Чотири автори

 1. Методика нормування ресурсів для виробництва продукції рослинництва / [ Вітвіцький В. В., Кисляченко М. Ф., Лобастов І. В., Нечипорук А. А.] ; Укр. НДІ продуктивності АПК М-ва аграр. політики України. - К. : НДІ “Украгропромпродуктивність”, 2006. – 106 с. : табл. – (Бібліотека спеціаліста АПК. Економічні нормативи). – Бібліогр.: с. 106.
 2. Механізація переробної галузі агропромислового комплексу : [підруч. для учнів проф.-техн. навч. закл.] / О. В. Гвоздєв, Ф. Ю. Ялпачик, Ю. П. Рогач, М. М. Сердюк. – К. : Вища освіта, 2006. – 478, [1] с. : іл., табл. – (ПТО: Професійно-технічна освіта). – Бібліогр.: с. 472-473.

П’ять і більше авторів

 1. Психология менеджмента / [ Власов П. К., Липницкий А. В., Лущихина И. М. и др.]; под ред. Г. С. Никифорова. – [3-е изд.]. – Х. : Гуманитар. центр, 2007. – 510 с. : ил., табл. – Авт. указаны на обороте тит. л. – Библиогр.: с. 504-510.
 2. Формування здорового способу життя молоді : навч.-метод. посіб. для працівників соц. служб для сім’ї, дітей та молоді / [Т. В. Бондар, О. Г. Карпенко, Д. М. Дикова-Фаворська та ін.] ; Укр. ін-т соц. дослідж. – К. : Укр. ін-т соц. дослідж., 2005. – 115 с. : іл., табл. – (Серія “Формування здорового способу життя молоді” : у 14 кн., кн. 13). – Авт. зазначено на звороті тит. арк. – Бібліогр.: с. 84-85 та в підрядк. прим.

Без автора

 1. Історія Свято-Михайлівського Золотоверхого монастиря / [авт. тексту В. Клос]. – К. : Грані-Т, 2007. – 119 с. : іл., табл., портр. - (Грані світу).
 2. Воскресіння мертвих : українська барокова драма : антологія / [упорядкув., ст., пер. і прим. В. О. Шевчук]. – К. : Грамота, 2007. – 638, [1] с. – Бібліогр. в прим. в кінці розд.
 3. Тіло чи особистість? Жіноча тілесність у вибраній малій українській прозі та графіці кінця ХІХ – початку ХХ століття : [антологія / упоряд.: Л. Таран, О. Лагутенко]. – К. : Грані-Т, 2007. – 190, [1] с. : іл. – Бібліогр.: с. 190.
 4. Проблеми типологічної та квантитативної лексикології = Problems of Typological and Quantitative Lexicology : [зб. наук. праць / наук. ред. Каліущенко В. та ін.]. – Чернівці : Рута, 2007. – 310 с. : іл., табл. – Текст: укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці ст.

Багатотомний документ

 1. Історія Національної академії наук України, 1941-1945 / [упоряд. Л. М. Яременко та ін.] ; НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І.Вернадського, Ін-т архівознав., Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М. С.Грушевського. – К. : Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, 2007 .- (Джерела з історії науки в Україні). – Бібліогр. в підрядк. прим. Ч. 2 : Додатки. – 2007. – 573, [1] c. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 346-370 (2046 назв). – Імен. покажч.: с. 529-554. – Геогр. покажч.: с. 555-565.
 2. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Рубцова Е. Ю. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ “Леонорм-Стандарт”, 2005-    .- (Серия “Нормативная база предприятия”). Т. 1. – 2005. – 277 с.
 3. Дарова А. Т. Неисповедимы пути Господни… : (Дочь врага народа) : трилогия / А. Дарова. – Одесса : Астропринт, 2006 . – (Сочинения : в 8 кн / А. Дарова ; кн. 4).
 4. Кучерявенко Н. П. Курс налогового права : Особенная часть : в 6 т. / Н.П. Кучерявенко. – Х. Право, 2002. – Т. 4: Косвенные налоги. – 2007. – 534 с. – Библиогр. в подстроч. примеч.
 5. Реабілітовані історією. Житомирська область : [у 7 т.]. – Житомир : Полісся, 2006 . – (Науково-документальна серія книг “Реабілітовані історією” : у 27 т. / голов. редкол.: Тронько П. Т. (голова) [та ін.]). Кн. 1 / [обл. редкол.: Синявська І. М. (голова) та ін.]. – 2006. – 721, [2] с. : іл., табл., портр. – Бібліогр. в тексті. – Імен. покажч.: с. 658-666. – Геогр. покажч.: с. 667-717.
 6. Бондаренко В.Г. Теорія ймовірностей і математична статистика. Ч.1 / В. Г. Бондаренко, І. Ю. Канівська, С. М. Парамонова ; Нац. техн. ун-т України “Київ. політехн. ін-т”. – К. : НТУУ “КПІ”, 2006. – 125 с. : іл.

Матеріали конференцій, з’їздів

 1. Економіка, менеджмент, освіта в системі реформування агропромислового комплексу : матеріали Всеукр. конф. молодих учених-аграрників ["Молодь України і аграрна реформа"], (Харків, 11-13 жовт. 2000 р.)/ М-во аграр. політики, Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва ; редкол.: В. М. Нагаєв [та ін.]. – Х. : Харк. держ. аграр. ун-т ім. В. В. Докучаєва, 2000. – 167 с. : іл., табл. – Бібліогр. в кінці доп.
 2. Кібернетика в сучасних економічних процесах : зб. текстів виступів на республік. міжвуз. наук.-практ. конф. / Держкомстат України, Ін-т статистики, обліку та аудиту. – К. : ІСОА, 2002. – 147 с. : іл., табл.
 3. Матеріали ІХ з’їзду Асоції українських банків, 30 червня 2000 р. : інформ. бюл. – К. : Асоц. укр. банків, 2000. – 117 с. : іл., табл. – (Спецвип.: 10 років АУБ).
 4. Оцінка й обгрунтування продовження ресурсу елементів конструкцій : праці конф., 6-9 черв. 2000 р., Київ. Т. 2 / відп. ред. В. Т. Трощенко. – К. : НАН України, Ін-т пробл. міцності, 2000. – С. 559-956, ХІІІ, [2] с. – (Ресурс 2000). –Текст парал. укр., рос., англ. – Бібліогр. в кінці доп.
 5. Проблеми обчислювальної механіки і міцності конструкцій = Problems of mechanics and strength of structures : зб. наук. праць / наук. ред. В. І. Моссаковський. – Дніпропетровськ : Навч. кн., 1999. – 215 с. : іл., табл. – Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.
 6. Ризикологія в економіці та підприємництві : зб. наук. праць за матеріалами міжнар. наук.-практ. конф., 27-28 берез. 2001 р. / М-во освіти і науки України, Держ податк. адмін. України [та ін.] ; редкол.: О. Д. Шарапов (голов. ред.) [та ін.]. – К. : КНЕУ : Акад. ДПС України, 2001. – 452 с. - Текст укр., рос. – Бібліогр. в кінці ст.

Препринти

 1. Шиляев Б. А. Расчеты параметров радиационного повреждения материалов нейтронами источника ННЦ ХФТИ/ANL USA с подкритической сборкой, управляемой ускорителем электронов / Шиляев Б.А., Воеводин В.Н. – Х. ННЦ ХФТИ, 2006. – 19 с. : ил., табл. – (Препринт / НАН Украины, Нац. науч. центр “Харьк. физ.-техн. ин-т” ; ХФТИ 2006-4). – Библиогр.: с. 18-19 (23 назв.).
 2. Панасюк М. І. Про точність визначення активності твердих радіоактивних відходів гамма-методами / Панасюк М. І., Скорбун А. Д., Сплошной Б. М. – Чорнобиль : Ін-т пробл. безпеки АЕС НАН України, 2006. – 7, [1] с. : іл., табл. - (Препринт / НАН України, Ін-т пробл. безпеки АЕС ; 06-1). – Бібліогр.: с. 8.

Словники

 1. Географія : словник-довідник / [авт.-уклад. Ципін В. Л.]. – Х. : Халімон, 2006. – 175, [1] с. : табл. – Алф. покажч. ст.: с. 166-175.
 2. Тимошенко З.І. Болонський процес в дії : словник-довідник основ. термінів і понять з орг. навч. процесу у вищ. навч. закл. / З. І. Тимошенко, О. І. Тимошенко ; Європ. ун-т. – К. : Європ. ун-т, 2007. – 57 с. : табл.
 3. Українсько-німецький тематичний словник = Ukrainisch-deutsches thematisches Wцrterbuch : [близько 15 000 термінів / уклад. Н. Яцко та ін.]. – К. : Карпенко, 2007. – 219 с.
 4. Європейський Союз : словник-довідник / [ред.-упоряд. М. Марченко]. – 2-ге вид., оновл. – К. : К.І.С., 2006. – 138 с. : іл., табл.

Атласи

 1. Україна : екол.-геогр. атлас : присвяч. всесвіт. дню науки в ім’я миру та розвитку згідно з рішенням 31 сесії ген. конф. ЮНЕСКО / [наук. редкол.: С. С. Куруленко та ін.] ; Рада по вивч. продукт. сил України НАН України [та ін.]. – К. : Варта, 2006. – 217, [1] с. : іл., табл., портр., карти.
 2. Анатомія пам’яті : атлас схем і рисунків провідних шляхів і структур нервової системи, що беруть участь у процесах пам’яті : посіб. для студ. та лікарів / О.Л. Дроздов, Л. А. Дзяк, В. О. Козлов, В. Д. Маковецький. – 2-ге вид., розшир. та доповн. – Дніпропетровськ : Пороги, 2005. – 218 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 217-218.
 3. Куерда Х. Атлас ботаніки / Хосе Курда ; [пер. з ісп. В. Й. Шовкун]. – Х. : Ранок, 2005. – 96 с. : іл. – Алф. покажч.: с. 94-96.

Законодавчі та нормативні документи

 1. Кримінально-процесуальний кодекс України : за станом на 1 груд. 2005 р. / Верховна Рада України. – Офіц. вид. – К. : Парлам. вид-во, 2006. – 207 с. – (Бібліотека офіційних видань).
 2. Медична статистика : зб. нормат. док. / упоряд. та голов. ред. В. М. Заболотько; М-во охорони здоров’я України, Голов. упр. охорони здоров’я та мед. забезп. м. Києва, Київ. міськ. наук. інформ.-аналіт. центр мед. статистики. – К. : МНІАЦ мед. статистики : Медінформ, 2006. – 459 с. : табл. – (Нормативні директивні правові документи).
 3. Експлуатація, порядок і терміни перевірки запобіжних пристроїв посудин, апаратів і трубопроводів теплових електростанцій : СОУ-Н ЕЕ 39.501:2007. – Офіц. вид. – К. : ГРІФРЕ : М-во палива та енергетики України, 2007. – VІ, 74 с. : іл., табл. – (Нормативний документ Мінпаливенерго України. Інструкція). - Бібліогр.: с. 73.

Стандарти

 1. Графічні символи, що їх використовують на устаткуванні. Покажчик та огляд (ISO 7000:2004, IDT) : ДСТУ ISO 7000:2004. – [Чинний від 2006-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України 2006. – ІV, 231 с. : табл. – (Національний стандарт України).
 2. Якість води. Словник термінів : ДСТУ ISO 6107-1:2004 – ДСТУ ISO 6107-9:2004. – [Чинний від 2005-04-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2006. – 181 с. : табл. – (Національні стандарти України). – Текст: нім., англ. ,фр., рос., укр.
 3. Вимоги щодо безпечності контрольно-вимірювального та лабораторного електричного устатковання. Частина 2-020. Додаткові вимоги до лабораторних центрифуг
  (EN 61010-2-020:1994, IDT) : ДСТУ EN 61010-2-020:2005. – [Чинний від 2007-01-01]. – К. : Держспоживстандарт України, 2007. – IV, 18 с. : табл. – (Національний стандарт України)

Каталоги

 1. Межгосударственные стандарты : каталог : в 6 т. / [сост. Ковалева И. В., Павлюкова В. А. ; ред. Иванов В. Л.]. – Львов : НТЦ “Леонорм-стандарт, 2006 -    . – (Серия “Нормативная база предприятия”). Т. 5. – 2007. – 264 с. Т. 6. – 2007. – 277 с. : табл. – Библиогр.: с. 277 (6 назв.).
 2. Пам’ятки історії та мистецтва Львівської області : каталог-довідник / [авт.-упоряд. М. Зобків та ін.] ; Упр. культури Львів. облдержадмін., Львів. іст. музей. – Львів : Новий час, 2003. – 160 с. : іл., табл.
 3. Університетська книга : осінь, 2003 : [каталог]. – [Суми : Унів. кн., 2003]. – 11 с. : іл.
 4. Горницкая И.П. Каталог растений для работ по фитодизайну / Горницкая И. П., Ткачук Л. П. ; Донец. ботан. сад НАН Украины. – Донецк : Лебедь, 2005. – 228 с., [4] л. ил. : табл. – Библиогр.: с. 226-227 (28 назв.). – Алф. указ. рус. и латин. назв. растений: с. 181-192.

Бібліографічні покажчики

 1. Куц О.С. Бібліографічний покажчик та анотації кандидатських дисертацій, захищених у спеціалізованій вченій раді Львівського державного університету фізичної культури у 2006 році : спец.: 24.00.01 – олімп. і проф. спорт, 24.00.02 – фіз. культура, фіз. виховання різних груп населення, 24.00.03 – фіз. реабілітація / О. Куц, О. Вацеба ; Львів. держ. ун-т фіз. культури. – Львів : Укр. технології, 2007. – 74 с. : табл. – Текст: укр., рос., англ.
 2. Систематизований покажчик матеріалів з кримінального права, опублікованих у Віснику Конституційного Суду України за 1997-2005 роки / М-во внутр. справ України, Львів. держ. ун-т внутр. справ ; [уклад. Кирись Б. О., Потлань О. С.]. – Львів : Львів. держ. ун-т внутр. справ, 2006. – 11 с. – (Серія: Бібліографічні довідники ; вип. 2).

Автореферати дисертацій

 1. Новосад І.Я. Технологічне забезпеченя виготовлення секцій робочих органів гнучких гвинтових конвеєрів : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.02.08 “Технологія машинобудування” / І. Я. Новосад ; Тернопіл. держ. техн. ун-т ім. Івана Пулюя. – Тернопіль, 2007. – 20, [1] с., включ. обкл. : іл. – Бібліогр.: с. 17-18.
 2. Нгуен Ші Данг. Моделювання і прогнозування макроекономічних показників в системі підтримки прийняття рішень управління державними фінансами : автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. техн. наук : спец. 05.13.06 “Автоматиз. системи упр. та прогрес. інформ. технології”/ Нгуен Ші Данг ; Нац. техн. ун-т України “Харк. політехн. ін-т”. – К., 2007. – 20 с. : іл., табл. – Бібліогр.: с. 17-18.

Частина книги, періодичного, продовжуваного видання

 1. Козіна Ж. Л. Теоретичні основи і результати практичного застосування системного аналізу в наукових дослідженнях в області спортивних ігор / Ж. Л. Козіна // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 6. – С. 15-18, 35-38. - Бібліогр.: с. 38.
 2. Гранчак Т. Інформаційно-аналітичні структури бібліотек в умовах демократичних перетворень / Тетяна Гранчак, Валерій Горовий // Бібліотечний вісник. – 2006. – № 6. – С. 14-17.
 3. Валькман Ю. Р. Моделирование НЕ-факторов – основа интеллектуализации компьютерных технологий / Ю. Р. Валькман, В. С. Быков, А. Ю. Рыхальский // Системні дослідження та інформаційні технології. – 2007. – № 1. – С. 39-61. – Библиогр.: с. 59-61.
 4. Ма Шуін Проблеми психологічної підготовки в системі фізкультурної освіти / Ма Шуін // Теорія та методика фізичного виховання. – 2007. – № 5. – С. 12-14. – Бібліогр.: с. 14.
 5. Регіональні особливості смертності населення України / Л. А. Чепелевська, Р. О. Моісеєнко, Г. І. Баторшина [та ін.] // Вісник соціальної гігієни та організації охорони здоров’я України. – 2007. – № 1. – С. 25-29. – Бібліогр.: с. 29.
 6. Валова І. Нові принципи угоди Базель ІІ / І. Валова ; пер. з англ. Н. М. Середи// Банки та банківські системи. – 2007. – Т. 2, № 2. – С. 13-20. – Бібліогр.: с. 20.
 7. Зеров М. Поетична діяльність Куліша // Українське письменство ХІХ ст. Від Куліша до Винниченка : (нариси з новітнього укр.. письменства) : статті / Микола Зеров. – Дрогобич, 2007. – С. 245-291.
 8. Третьяк В. В. Возможности использования баз знаний для проектирования технологии взрывной штамповки / В. В. Третьяк, С. А. Стадник, Н. В. Калайтан // Современное состояние использования импульсных источников энергии в промышленности : междунар. науч.-техн. конф, 3-5 окт. 2007 г. : тезисы докл. – Х., 2007. – С. 33.
 9. Чорний Д. Міське самоврядування: тягарі проблем, принади цивілізації / Д. М. Чорний // По лівий бік Дніпра: проблеми модернізації міст України : (кінець ХІХ-початок ХХ ст.) / Д. М. Чорний. – Х., 2007. – Розд. 3. – С. 137-202.

Електронні ресурси

 1. Богомольний Б. Р. Медицина екстремальних ситуацій [Електронний ресурс] : навч. посіб. для студ. мед. вузів III-IV рівнів акредитації / Б. Р. Богомольний, В. В. Кононенко, П.М. Чуєв. – 80 Min / 700 MB. – Одеса : Одес. мед. ун-т, 2003. – (Бібліотека студента-медика = Medical student’s library : започатк. 1999 p.) – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) ; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium ; 32 Mb RAM ; Windows 95, 98, 2000, XP ; MS Word 97-2000.- Назва з контейнера.
 2. Розподіл населення найбільш численних національностей за статтю та віком, шлюбним станом, мовними ознаками та рівнем освіти [Електронний ресурс] : за даними Всеукр. перепису населення 2001 р. / Держ. ком. ста­тистики України ; ред. О. Г. Осауленко. – К. : CD-вид-во “Інфодиск”, 2004. – 1 електрон. опт. диск (CD-ROM) : кольор. ; 12 см. – (Всеукр. перепис населення, 2001). – Систем. вимоги: Pentium-266 ; 32 Mb RAM ; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP. – Назва з титул. екрану.
 3. Бібліотека і доступність інформації у сучасному світі: електронні ре­сурси в науці, культурі та освіті : (підсумки 10-ї Міжнар. конф. “Крим-2003″)[Електронний ресурс] / Л. Й. Костенко, А. О. Чекмарьов, А. Г. Бровкін, І. А. Павлуша // Бібліотечний вісник – 2003. – № 4. – С. 43. – Режим доступу до журн. : http://www.nbuv.gov.ua/articles/2003/03klinko.htm.

Елементи, віділені напівгрубим курсивом, є факультативними і вводяться в бібліографічний запис залежно від теми дисертаційної роботи. Проміжки між знаками та елементами запису є обов’язковими і використовують для розрізнення знаків граматичної і приписаної пунктуації.