Спеціаліст - Опис навчальних курсів (анотації дисциплін) .doc


   Варіативні дисципліни:

1. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ (ПП)

ПП 5. АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Мета:  формування у студентів системи спеціальних знань у сфері адміністративного менеджменту в світлі розбудови держави з ринковими відносинами.
Зміст курсу: предмет та завдання АМ; класифікація функцій та методів АМ; комунікативні процеси в організаціях; управлінські процеси всередині організації; організація та управління підприємствами різних форм власності, об’єднання підприємств; влада та лідерство; проектування, створення і розвиток організацій

ПП 6. ЕЛЕКТРОННА КОМЕРЦІЯ

Мета: надання майбутнім  спеціалістам  розуміння  основних сучасних методів  ведення бізнесу за допомогою засобів Internet, надбання досвіду по розробці та використанню різноманітних систем електронної комерції  і галузей їх застосування.
Зміст курсу: суть поняття «Електронна комерція» (далі  - ЕК); задачі побудови систем ЕК; методи створення систем ЕК; основні методи ведення бізнесу у Internet; методи та способи оптимізації процесів ЕК; стандартні засоби створення систем ЕК; засоби грошових оплат через Internet; основні методи захисту інформації у системах ЕК.

ПП 7. ПРЕЗЕНТАЦІЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

Мета: формування навичок проведення науково-дослідної роботи з документознавства та інформаційної діяльності із використанням сучасних інформаційних технологій та презентації результатів дослідження.
Зміст курсу: суть значення та характеристика наукової інформації; джерела наукової інформації; основні види наукової інформації; особливості наукової комунікації; інформаційні потоки; інформаційні послуги та інформаційні продукти в науковій діяльності; аналітико-синтетична обробка наукової інформації; текстотворення; інформаційний дизайн; презентації наукової інформації за допомогою інформаційних технологій; методика проведення дослідження.

ПП 8. ДИЗАЙН ІНФОРМАЦІЙНИХ РЕСУРСІВ

Мета: формування у студентів системи спеціальних знань, умінь та навичок розробки, впровадження та вдосконалення дизайну інформаційних ресурсів в процесі здійснення інформаційної діяльності.
Зміст курсу: процес організації, планування, створенняі роботи над дизайном інформаційних ресурсів; принципи створення дизайну інформаційних ресурсів; методи та способи підбору інформації для її розміщення на інформаційних ресурсах, в т.ч. в мережі Інтернет; методи обробки графічної та текстової інформації для інформаційних ресурсів.

ПП 9. КОНТЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ

Мета: формування у студентів системи спеціальних знань з контент-менеджменту під час роботи в глобальній мережі Інтернет, освоєння і застосування на практиці  технологічних засобів для розширення сфери здійснення інформаційної діяльності
Зміст курсу: поняття Інтернет-сайту; принципи наповнення інформацією Інтернет-сайтів; методи та способів підбору інформації для її розміщення на Інтернет-сайті; методи обробки графічної та текстової інформації для її розміщення на сайті; можливості ефективного застосування контент-менеджменту на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій.

ПП 10. МЕНЕДЖМЕНТ ВЕБ-САЙТУ

Мета: формування у студентів системи спеціальних знань з менеджменту веб-сайту під час роботи в глобальній мережі Інтернет, освоєння і застосування на практиці  технологічних засобів для розширення сфери здійснення інформаційної діяльності дає змогу розширити коло функціональних обов'язків для майбутніх фахівців даної галузі, грамотно приймати рішення в системі управління.
Зміст курсу: поняття менеджменту веб-сайту; процеси організації, планування, створенняі подальшого обслуговування сайтів; принципи наповнення сайтів інформацією; методи та способи підбору інформації для її розміщення на Інтернет-сайтах; методи обробки графічної та текстової інформації для її розміщення на сайті.

ПП 11. МЕНЕДЖМЕНТ ПРОЕКТІВ

Мета: формування у студентів системи спеціальних знань з управління проектами під час здійснення інформаційної діяльності, освоєння і застосування на практиці  технологічних засобів для розширення сфери здійснення інформаційної діяльності
Зміст курсу:       поняття менеджменту проектів; процеси організації, планування, створенняі подальшого обслуговування проектів; принципи  наповнення проектів інформацією; методи та способи підбору інформації для її розміщення на проектах, в т.ч. в мережі Інтернет; методи обробки графічної та текстової інформації для її використання при створенні, управлінні та подальшому вдосконаленні проекту.

ПП 12 РЕКЛАМА

Мета: з’ясувати поняття реклами як одного з основних елементів маркетингових комунікацій, вивчити типи, види та форми реклами, познайомитись з творчими підходами у рекламуванні комерційної продукції, некомерційної інформації та інформаційної продукції.
Зміст курсу:  поняття реклами; апарат реклами; основні типи реклами та їх характерні відмінності; специфіка передачі суспільно значущої інформації за допомогою реклами; особливості розробки рекламної кампанії; принципи копірайтингу; переваги та недоліки різних каналів розповсюдження реклами; методи оцінки ефективності кампанії;

ПП 13. ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ДЕРЖАВНОМУ УПРАВЛІННІ

Мета: формування у студентів системи спеціальних знань про суть, наукові засади державного управління, інформаційної діяльності у державному управлінні, узагальнити знання і навички з вивчених раніше «інформаційних дисциплін» для застосування в інформаційній діяльності у державному управлінні.
Зміст курсу: державне управління та місцеве самоврядування. - поняття і наукові засади; апарат державного управління; понятійно-термінологічна характеристика організації діяльності; інформація в державному управлінні; концепція створення інформаційних систем у державному управлінні; автоматизована інформаційно-аналітична система міністерства фінансів України; автоматизована система Державного казначейства України; інформаційно-аналітична система державної податкової служби України; інформаційна система Національного банку України; інформаційно-обчислювальна система органів державної статистики; інформаційні системи державних юридичних органів; концепція державної інформаційної політики.

ПП 14. ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПОЛІТИЧНІЙ ГАЛУЗІ

Мета: формування у студентів знання про коло проблем, які складають суть, наукові засади та галузі політичної сфери, основні види інформаційної діяльності у політичній сфері, узагальнити знання і навички з вивчених раніше «інформаційних дисциплін» для застосування в інформаційній діяльності у політичній сфері.
Зміст курсу:  предмет, зміст та завдання, основні методи і функції інформаційної діяльності в політичній галузі; особливості, характерні інформаційній діяльності в політичній галузі; основні законодавчі акти, які регулюють механізм інформаційної діяльності в політичній галузі; інформаційно-комунікативні процеси в організаціях; стадії та закономірності розвитку систем автоматизованого оброблення інформації, сучасні тенденції їх дальшого вдосконалення;  концепцію державної інформаційної політики.

ПП 15. ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У СОЦІАЛЬНІЙ СФЕРІ

Мета: формування у студентів знання про суть, наукові засади та галузі соціальної сфери, основні види інформаційної діяльності у соціальній сфері, узагальнення знань і навичок з вивчених раніше «інформаційних дисциплін» для застосування в інформаційній діяльності у соціальній сфері.
Зміст курсу: предмет, зміст та завдання, основні методи і функції інформаційної діяльності в соціальній сфері; особливості, характерні інформаційній діяльності в соціальній сфері; основні законодавчі акти, які регулюють механізм інформаційної діяльності в галузі культури, освіти, охороні здоров’я та матеріально-побутовому комплексі;  інформаційно-комунікативні процеси в організаціях соціальної сфери; стадії та закономірності розвитку систем автоматизованого оброблення інформації, сучасні тенденції їх подальшого вдосконалення;  основні принципи створення інформаційних систем у соціальній сфері; концепцію державної інформаційної політики.

ПП 16. ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІЙ СФЕРІ

Мета: формування у студентів знань про суть управління у фінансово-економічній сфері та інформаційної діяльності у даній галузі людської діяльності, узагальнення знань і навичок з вивчених раніше дисциплін так званого «інформаційного циклу» для застосування в інформаційній діяльності на підприємствах, в установах і організаціях.
Зміст курсу: фінансово-економічна сфера людської діяльності, поняття та основні засади; інформаційна економіка, перехід до інформаційного суспільства; інформація у фінансово-економічній сфері; застосування технологій «електронна комерція»  на підприємствах, в установах і організаціях; автоматизовані інформаційно-аналітичні системи органів державної влади, які здійснюють регулювання фінансово-економічної сфери; концепція державної інформаційної політики            

ПП 17. ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ У ПРАВОВІЙ СФЕРІ

Мета: формування у студентів знань про суть управління у правовій сфері та інформаційну діяльність у даній галузі людської діяльності, узагальнення знань і навичок з вивчених раніше дисциплін так званого «інформаційного циклу» для застосування в інформаційній діяльності на підприємствах, в установах і організаціях.
Зміст курсу: поняття та предмет інформаційної діяльності у правовій сфері; методи та засоби інформаційної діяльності; соціальна зумовленість інформаційної діяльності та базисної ролі процесів інформатизації суспільства; логіка та взаємозв’язок всіх категорій і систем інформаційної діяльності; економічні, правові, етичні та психологічні аспекти інформаційної діяльності як сфери професійної діяльності; складові організації інформаційної діяльності в суспільстві.

завантажити анотації дисциплін...                                                                                                  до переліку