Спеціаліст - Опис навчальних курсів (анотації дисциплін) .doc


   Нормативні дисципліни:

3. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ (ПП)

ПП 1. ВИДАВНИЧІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Мета: формування у студентів знань для виробничої, організаційної, керівної, практичної та наукової діяльності в галузі розробки та експлуатації засобів видавничих систем.
Зміст курсу: основні напрямки та тенденції подальшого розвитку засобів видавничої технології; механізми сприймання, розуміння та оброблення текстів та графіків засобами інформаційних видавничих систем; методи машинного аналізу природньомовних текстів на морфологічному та семантичному рівнях; принципи дії, методи проектування інформаційного та програмного забезпечення видавничих систем; шляхи створення та розрахунку автоматизованих систем оброблення графіків та текстових шаблонів; методи та правила створення презентаційних  проектів систем оброблення інформації у видавничих системах.

ПП 2. ЗВ’ЯЗКИ З ГРОМАДСЬКІСТЮ

Мета: ознайомлення студентів із сутністю, принципами, нормативно-етичними засадами паблік рілейшнз як сфери комунікативно-інформаційної діяльності.
Зміст курсу: історія розвитку паблік рілейшнз (ПР); сутність і принципи ПР; спільні та відмінні ознаки ПР та інших сфер діяльності (журналістики, реклами, пропаганди); нормативно-правові та етичні засади ПР діяльності; методи визначення цільової аудиторії та формування каналів зв’язку з нею, психологічних аспектів роботи з цільовою аудиторією; особливості співпраці зі ЗМІ; види та етапи розробки ПР-кампанії; методи лобіювання та способи використання ПР у лобістських цілях; особливості використання зв’язків з громадськістю у політичній сфері; окремі принципи формування іміджу публічних осіб; роль ПР у забезпеченні ефективної роботи фірми (організації), у системі менеджменту та маркетингу; основи корпоративного іміджу та ролі зв’язків з громадськістю у його формуванні; зв’язки з громадськістю у промисловості та комерційній діяльності; окремі прийоми псевдотехнологій (чорні паблік рілейшнз); окремі способи маніпулювання інформацією та громадською думкою.

ПП 3. РЕДАГУВАННЯ СПЕЦДОКУМЕНТАЦІЇ

Мета: за допомогою загальних і конкретних норм редагування, операцій контролю й виправлення сформувати навички і вміння редагувати тексти.

Зміст курсу: поняття мовних стилів, норм літературної мови; історія розвитку й сутності редагування; окремі галузі та аспекти редагування; загальні й конкретні норми редагування; структура текстової й нетекстової частини оригіналу (видання); лінгвістична структура оригіналу (видання); методика й техніка вичитки тексту, класифікація методів виправлення; помилки та їх види, коректурні знаків; різні типи видань; алгоритмічні приписи, необхідні для редагування різних типів видань.

ПП 4. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Мета: формування знань для виробничої, організаційної, керівної, практичної та наукової діяльності в галузі розробки та експлуатації засобів апаратного (на структурно-функціональному рівні) та програмного забезпечення для оброблення даних у мовній формі.
Зміст курсу: основні напрямки та тенденції подальшого розвитку засобів сучасної інтелектуальної технології; механізми сприймання, розуміння та оброблення інтелектуальними системами зовнішньої інформації у вигляді текстів на природній мові; області використання процедур машинного оброблення природної мови; методи машинного аналізу українських текстів на фонетичному, морфологічному та семантичному рівнях; принципи дії, методи проектування алгоритмічного та програмного забезпечення обчислювальної техніки та систем автоматизованого оброблення інформації на природній мові; шляхи створення та розрахунку автоматизованих систем оброблення інформації на природній мові; методи та правила створення експлуатаційних  проектів автоматизованих систем оброблення інформації на природній мові.

завантажити анотації дисциплін...                                                                                                  до переліку