Правила прийому розроблені Приймальною комісією Івано- Франківського національного технічного університету нафти і газу (далі – приймальна комісія) відповідно до Умов прийому до вищих навчальних закладів України в 2013 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 05 листопада 2012 року № 1244 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 13 листопада 2012 року за № 1902/22214.


      1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

      2. ВИМОГИ ДО РІВНЯ ОСВІТИ ВСТУПНИКІВ

      3. ФІНАНСУВАННЯ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

      4. ТЕРМІНИ ПРИЙОМУ ЗАЯВ І ДОКУМЕНТІВ, ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ, КОНКУРСНОГО ВІДБОРУ ТА ЗАРАХУВАННЯ НА НАВЧАННЯ

      5. ПОРЯДОК ПРИЙОМУ ЗАЯВ ТА ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ УЧАСТІ У КОНКУРСНОМУ ВІДБОРІ ДО ВНЗ

      6. ВСТУПНІ ВИПРОБУВАННЯ ТА КОНКУРСНИЙ ВІДБІР

      7. ЦІЛЬОВИЙ ПРИЙОМ ІФНТУНГ

      8. ЗАРАХУВАННЯ ЗА СПІВБЕСІДОЮ

      9. ЗАРАХУВАННЯ ВСТУПНИКІВ НА ОСНОВІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ, ЯКІ ДОСЯГЛИ ВИЗНАЧНИХ УСПІХІВ У ВИВЧЕННІ ПРОФІЛЬНИХ ПРЕДМЕТІВ

      10. ЗАРАХУВАННЯ ПОЗА КОНКУРСОМ

      11. ПРАВО НА ПЕРШОЧЕРГОВЕ ЗАРАХУВАННЯ

      12. ФОРМУВАННЯ ТА ОПРИЛЮДНЕННЯ РЕЙТИНГОВОГО СПИСКУ ВСТУПНИКІВ

      13. НАДАННЯ РЕКОМЕНДАЦІЙ ДЛЯ ЗАРАХУВАННЯ

      14. РЕАЛІЗАЦІЯ ПРАВА ВСТУПНИКІВ НА ВИБІР МІСЦЯ НАВЧАННЯ

      15. КОРИГУВАННЯ СПИСКУ РЕКОМЕНДОВАНИХ ДО ЗАРАХУВАННЯ

      16. НАКАЗ ПРО ЗАРАХУВАННЯ

      17. ОСОБЛИВОСТІ ПРИЙОМУ ТА НАВЧАННЯ ІНОЗЕМЦІВ ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА У ІФНТУНГ

      18. ДОДАТКОВЕ ЗАРАХУВАННЯ ДО ІФНТУНГ ТА ЗБЕРІГАННЯ РОБІТ ВСТУПНИКІВ

      19. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДКРИТОСТІ ТА ПРОЗОРОСТІ ПРИ ПРОВЕДЕННІ ПРИЙОМУ ДО ІФНТУНГ

      ДОДАТОК 1 Перелік напрямів підготовки та спеціальностей

      ДОДАТОК 3 Перелік напрямів підготовки для прийому на скорочений термін на базі ОКР молодшого спеціаліста

      ДОДАТОК 4 Перелік спеціальностей для прийому на навчання за ОПП спеціаліста та магістра

      ДОДАТОК 5 Перелік конкурсних предметів

      ДОДАТОК 6.2 Перелік природничо-математичних та інженерно-технічних напрямів_для слухачів підготовчих курсів

      ДОДАТОК 7 Таблиця переведення середнього балу атестата в 200-бальну шкалу

      ДОДАТОК 8 Порядок подання та розгляду електронних заяв

      ДОДАТОК 9 Таблиця переведення в 5-бальну шкалу результату фахового вступного та іспиту з іноземної мови

      ДОДАТОК 10 Таблиця переведення результату підсумкової атестації слухачів підготовчих курсів

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ ДО ІФНТУНГ У 2013 р.