Магістратура - Опис навчальних курсів (анотації дисциплін) .doc


   Варіативні дисципліни:

БЛОК 5. ПРАКТИЧНА ПІДГОТОВКА

ВИКЛАДАЦЬКА ПРАКТИКА

Мета: оволодіння студентами сучасними методами та методиками викладання документознавчих та інформаційних дисциплін, формами організації навчального процесу у галузі документознавства та інформаційної діяльності, формування у них, на базі одержаних у ВНЗ знань, педагогічних умінь і навичок по передачі інформації слухачам  та по проведенню виховної роботи з майбутніми працівниками документаційно-комунікаційної сфери суспільства.
Завдання:

 • поглиблення і розширення теоретичних знань із спеціальних професійно-орієнтованих дисциплін, набутих студентами, застосування їх у вирішенні конкретних педагогічних завдань під час практики;
 • формування у студентів-магістрів психолого-педагогічних та методичних умінь викладання відповідних навчальних дисциплін у системі вищої школи;
 • вироблення умінь організації основних форм навчання у вищій школі, застосування сучасних технологій і методик навчання;
 • формування умінь професійного і педагогічного спілкування зі студентською аудиторією;
 • виховання у магістрів досвіду викладацької роботи, морально-етичних якостей викладача вищої школи, індивідуального творчого стилю педагогічної діяльності, потреби в самоосвіті.

ПЕРЕДДИПЛОМНА ПРАКТИКА

Мета практики передбачає дві важливі складові. По-перше, закріпити теоретичні знання, набуті в університеті під час навчання та отримати професійні практичні навички самостійного прийняття рішень на різних рівнях документаційно-інформаційного забезпечення, аналітичної діяльності: на посадах документознавця, аналітика, менеджера інформаційних ресурсів, або іншого фахівця-користувача інформаційними системами, як правило, забезпеченого відповідним автоматизованим робочим місцем. По-друге, це збір та оброблення матеріалів для дипломної (магістерської) роботи.
Завдання практики - в тій частині, яка не складає комерційну таємницю та не є конфіденційною інформацією:

 • ознайомитися з юридичним статусом, напрямками діяльності підприємства (установи), вивчити організаційну структуру управління;
 • ознайомитися з фінансовим станом об'єкта та іншими техніко-економічними показниками роботи;
 • виявити види інформації, що функціонує в установі;
 • ознайомитися з організацією процесів створення інформаційно-аналітичної продукції;
 • оцінити стан інформатизації, стратегію формування інформаційних ресурсів об'єкта, ознайомитися з методами організації та функціонування АРМ спеціалістів і систем АРМ, об'єднаних за допомогою мережі, тощо;
 • охарактеризувати рівень організації інформаційно-аналітичної діяльності;
 • опрацювати методологію та методики управління документно-інформаційною діяльністю на підприємстві чи установі;
 • виявити склад інформаційних ресурсів установи, джерела їх формування;
 • набути практичних навичок з вибору технічних, інформаційних, програмних та методологічних засобів підтримки прийняття рішень на різних рівнях управління;
 • ознайомитися з методами збору, обробки і пошуку інформації, фіксації даних;
 • ознайомитися з методами аналітико-інформаційного пошуку;
 • ознайомитися з бізнес-плануванням аналітико-інформаційної діяльності;
 • ознайомитися з методами і засобами інформаційної безпеки на об'єкті;
 • ознайомитися з маркетинговою політикою фірми, методами та організацією вивчення інформаційного ринку, інформаційних потреб користувачів тощо;
 • ознайомитися з організацією науково-дослідної роботи на .базі практики та набути навичок її проведення;
 • вивчити стан охорони праці, техніки безпеки та наукової організації праці на об'єкті практики;
 • ознайомитися з організацією технічного обслуговування;
 • ознайомитися з організацією підвищення кваліфікації на підприємстві;
 • зібрати матеріали для написання дипломної (магістерської) роботи;
 • провести аналіз та узагальнити отриманий фактичний матеріал, застосовуючи сучасну методику дослідження з використанням інформаційних засобів і технологій;
 • узагальнити, систематизувати, закріпити та поглибити знання зі спеціальних фахових дисциплін, виконуючи індивідуальні завдання з кожної з них відповідно до отриманих на кафедрі матеріалів.

завантажити анотації дисциплін...                                                                                                  до переліку