Магістратура - Опис навчальних курсів (анотації дисциплін) .doc


   Варіативні дисципліни:

БЛОК 3. ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ (ПРОФЕСІЙНО-ОРІЕНТОВАНОЇ) ПІДГОТОВКИ (ПП)

3.2 Дисципліни за вибором навчального закладу

ПП 4 МІЖНАРОДНА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ

           

Мета: формування знань про міжнародні вимоги до аналітико-синтетичної переробки документної міжнародної інформації та сформувати уміння й навички аналітико-синтетичної переробки документної міжнародної інформації, яка міститься в іншомовних інформаційних джерелах, з використанням  сучасних інформаційних технологій та медіаосвітніх підходів.
Зміст курсу: завдання та форми міжнародної інформаційної діяльності, методи її проведення; законодавча база проведення МІД; місце МІД в системі інформаційного менеджменту; зміст МІД як складової інформаційної компетенції документознавця та його фахової діяльності; функцій іноземних мов у здійсненні МІД; мовні особливості оформлення результатів наукової обробки документної інформації іноземною мовою; види, методи та етапи здійснення аналітико-синтетичної обробки документної інформації в міжнародній практиці; можливості глобалізованих засобів масової інформації та комунікації як інформаційного ресурсу міжнародної інформаційної діяльності; вимоги до змісту та оформлення міжнародних договорів; вимоги до змісту та оформлення документації з діловодства та особового складу в міжнародних компаніях.

ПП 5 КОНТЕНТ-МЕНЕДЖМЕНТ

 Мета: формування у студентів системи спеціальних знань з контент-менеджменту під час роботи в глобальній мережі Інтернет, освоєння і застосування на практиці  технологічних засобів для розширення сфери здійснення інформаційної діяльності
Зміст курсу: поняття Інтернет-сайту; принципи наповнення інформацією Інтернет-сайтів; методи та способів підбору інформації для її розміщення на Інтернет-сайті; методи обробки графічної та текстової інформації для її розміщення на сайті; можливості ефективного застосування контент-менеджменту на сучасному етапі розвитку інформаційних технологій.

3.3 Цикл дисциплін вільного вибору студентом

ПП 7 ПРИКЛАДНІ ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ

Мета: формування навиків конфігурування програмного забезпечення прикладних інформаційних систем (ІС) у відповідності до конкретних практичних потреб,  набуття вміння застосовувати прикладні ІС для вирішення  професійних завдань.
Зміст курсу: Роль і місце прикладних ІС в автоматизації інформаційних процесів управління галузями соціально-економічного комплексу країни. Основні етапи створення ІС. Основні  ипии прикладних ІС. Автоматизовані системи управління. Технології аналітичного опрацювання інформації. Обробка експериментальних  даних засобами MathCAD. Управлінські  ІС. Системи автоматизації діловодства і електронного документообігу (САДД). САДД „Діло” та її  функції. Використання електронного цифрового підпису в СААД  „Діло”. ІС інформаційно-аналітичного забезпечення законотворчої та правозастосовної  діяльності.

ПП 8 ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ (практикум)

Мета: формування вмінь з використання сучасних методів і технологій з метою створення інформаційно-аналітичних продуктах і послугах.
Зміст курсу: Типологія інформаційно-аналітичних технологій, класифікація інформаційно-аналітичних технологій: за методом збору інформації; за способом обробки інформації; за степенем придатності для вирішення різних завдань; за степенем завершеності технології, інформаційний аналіз, інформаційна діагностика, інформаційне моделювання, інформаційне прогнозування, нформаційна експертиза, інформаційний моніторинг, об‘єкти, методи збору і обробки інформації, фіксації даних, інтерпретація і форми представлення результатів. автоматизація інформаційно-аналітичних технологій, інформаційно-аналітичне супроводження управління, бізнесу, науково-виробничої діяльності.

ПП 9 ІНФОРМАЦІЙНА АНАЛІТИКА В НАФТОГАЗОВІЙ СФЕРІ

Мета: формування системних знань, необхідних для аналізу і синтезу  інформації нафтогазової сфері та розробки прогнозів для побудови ефективного  управління у науково-технічній діяльності.
Змістовні модулі: Сфера управління як об’єкт аналітико-прогнозного забезпечення. Теоретичні засади підготовки аналітичної та прогнозної інформації для нафтогазової сфері. Інформаційні ресурси сфери нафтогазової сфері. Структура і зміст інформаційних потреб та специфіка інформаційно-комунікаційної діяльності в нафтогазовій сфері. Основні види аналітичної та прогнозної інформації в сфері нафтогазової діяльності . Новітні технології як чинник вдосконалення аналітичної і прогнозної інформації для  нафтогазової сфери.

ПП 10 ІНФОРМАЦІЙНІ СИСТЕМИ НАФТОГАЗОВОЇ СФЕРИ

Мета:  формуванні теоретичних знань і практичних навиків у використанні сучасних інформаційних систем і технологій для ефективного управління підприємством або організацією в ринкових умовах.
Зміст курсу: Основні поняття і визначення інформаційних систем. Роль інформаційних систем в управлінні організаціями. Класифікація інформаційних систем. Функціональні компоненти інформаційних систем. Інформаційне забезпечення інформаційних систем. Ресурси і технології інформаційних систем. Загальна характеристика корпоративних інформаційних систем. Локальні, середні та великі інтегровані інформаційні системи. Інформаційна підтримка планування та реалізації виробничої програми. Забезпечення колективної роботи. Системний підхід до створення інформаційних систем. Моделі життєвого циклу інформаційних систем. Методи створення інформаційних систем. Впровадження інформаційних систем на підприємстві.

ПП 11 АДМІНІСТРАТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ

Мета:  формування у студентів системи спеціальних знань у сфері адміністративного менеджменту в світлі розбудови держави з ринковими відносинами.
Зміст курсу: предмет та завдання АМ; класифікація функцій та методів АМ; комунікативні процеси в організаціях; управлінські процеси всередині організації; організація та управління підприємствами різних форм власності, об’єднання підприємств; влада та лідерство; проектування, створення і розвиток організацій.

ПП 12 АНАЛІТИКО-ПРОГНОЗНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УПРАВЛІННЯ

Мета: формування системних знань, необхідних для аналізу і синтезу управлінської інформації та розробки прогнозів для управлінців різних рівнів.
Предмет: теорія і практика аналітичної діяльності та прогнозування  як базові чинники підвищення ефективності та якості інформаційного забезпечення сфери управління.
Змістовні модулі: Сфера управління як об’єкт аналітико-прогнозного забезпечення. Теоретичні засади підготовки аналітичної та прогнозної інформації для управлінців різних рівнів. Інформаційні ресурси сфери управління. Структура і зміст інформаційних потреб та специфіка інформаційно-комунікаційної діяльності основних категорій управлінців. Основні види аналітичної та прогнозної інформації в сфері управління. Новітні технології як чинник вдосконалення аналітичної і прогнозної інформації для управлінців.

завантажити анотації дисциплін...                                                                                                  до переліку