Магістратура - Опис навчальних курсів (анотації дисциплін) .doc


   Нормативні дисципліни:

БЛОК 1. ДИСЦИПЛІНИ ЦИКЛУ ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ (ГП)

ГП 1. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ

Мета: формування у студентів знання щодо місця права інтелектуальної власності в системі права України, забезпечення авторських  і суміжних прав.
Зміст курсу: поняття авторського права і суміжних прав, система захисту права інтелектуальної власності в Україні; конкурентне право: захист від недобросовісної конкуренції; захист права інтелектуальної власності; право інтелектуальної власності в системі права України; патентна інформація і документація; економіка інтелектуальної власності; оцінка прав інтелектуальної власності; розпорядження правами інтелектуальної власності; маркетинг інтелектуальної власності; набуття прав на об‘єкти права промислової власності.

ГП 2. ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ

Мета: формування у студентів елементів техногенно-екологічного світогляду щодо запобігання виникнення надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків.
Зміст курсу: Поняття Цивільного захисту України; характеристика осередків забруднення та ураження, які виникають у надзвичайних умовах мирного та воєнного часу; способи і засоби захисту населення і територій від уражаючих факторів аварій, катастроф, стихійних лих, великих пожеж і сучасної зброї масового ураження; порядок дій формувань ЦЗ і населення в НС; методика прогнозування можливої радіаційної, хімічної, біологічної, інженерної і пожежної обстановки, яка може виникнути внаслідок НС; основа стійкості роботи об’єктів господарювання в НС; основа організації проведення рятувальних та інших невідкладних робіт в осередках забруднення і ураження.

ГП 3. ОХОРОНА ПРАЦІ

Мета: підготовка фахівців, які повинні мати достатній обсяг теоретичних знань в галузі охорони праці та уміти з їх допомогою вирішувати практичні задачі щодо створення безпечних і здорових умов праці на виробництві, зменшення або повна нейтралізації дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів на організм людини, попередження виробничого травматизму, професійних захворювань, аварій, пожеж та вибухів з одночасним забезпеченням максимальної продуктивності праці.
Зміст курсу: суть поняття, мета, підсистема та структурна схема побудови СУОПГ; обов’язки власника щодо створення і забезпечення функціонування СУОПГ; роль, права, функціональних обов'язків кожного працівника в СУОП підприємства, галузі; участь трудового колективу та роль громадських об'єднань в СУОП; класів робіт за показниками шкідливості та небезпечності факторів виробничого середовища, важкість та напруженості трудового процесу; фактори, які можуть спричинити професійні захворювання; заходи та засоби поліпшення стану виробничого середовища та зниження напруженості трудового процесу; основні напрями попередження виробничого травматизму; фактори пожежної небезпеки і причин пожеж на галузевих об'єктах.

ГП 4. ПЕДАГОГІКА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Мета: надання майбутнім магістрам знань та вмінь організації навчального процесу у вищих навчальних закладах.

Зміст дисципліни розкривається в темах: Структура системи вищої освіти в Українi. Історія української вищої школи, освіти та педагогіки. Різнорівнева система вищої освіти в Україні та в країнах Західної Європи і США. Болонська конвенція. Державні та галузеві стандарти вищої освіти. Стандарти вищої освіти ВНЗ. Засоби діагностики якості вищої освіти. Правове регулювання діяльності науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів України. Сутність педагогічного процесу та його закономірності. Методи навчання у вищій школі. Загальні положення організації навчального процесу у вищих навчальних закладах. Курсова та предметна системи організації навчального процесу у сучасній вищій школі, модульна система навчання. Пiдготовка до лекції та її проведення. Пiдготовка до практичних, семінарських, лабораторних занять та їх проведення. Органiзацiя індивідуальної та самостійної позааудиторної роботи студентів. Основні принципи, методи і форми контролю знань студентів. Модульно-рейтингова та кредитно-модульна технології навчання. Пiдготовка навчально-методичних та дидактичних матеріалів.

ГП 5. ВИЩА ОСВІТА УКРАЇНИ І БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС

Мета:сформувати у студентів знання щодо програми розвитку вищої освіти України на основі запровадження Болонського процесу.
Зміст курсу:Євроінтеграція України як чинник соціально-економічного розвитку держави. Роль освіти в розвитку партнерства України з іншими державами. Системи вищої освіти у країнах Європи і Америки. Болонський процес як засіб інтеграції і демократизації вищої освіти країн Європи. Документи Болонського процесу. Основні завдання, принципи та етапи формування зони європейської вищої освіти. Європейська кредитно-трансферна та накопичувальна система – ECTS. Принципи, шляхи і засоби адаптації Європейської системи перезарахування кредитів (ECTS) у вищу освіту України. Запровадження кредитно-модульної системи організації навчального процесу (КМСОНП) у ВНЗ України.

завантажити анотації дисциплін...                                                                                                  до переліку