Науково-методичні семінари кафедри


 Методичний семінар є однією з форм кваліфікованого поширення методично-педагогічних знань. Під час роботи методичного семінару проводиться аналіз різних дидактичних концепцій, розглядаються деякі аспекти педагогічної майстерності викладачів вищих навчальних закладів, висвітлюються різноманітні шляхи вдосконалення форм і методів навчання. Систематична участь викладачів в роботі вказаного семінару вважається однією з форм підвищення кваліфікації.

З метою активізації науково-педагогічних досліджень співробітників кафедри та відповідно до плану наукової роботи на кафедрі документознавства та інформаційної діяльності щомісячно працює науково-методичний семінар, де відбувається апробація наукових робіт науковців, аспірантів і пошукачів кафедри.

Тематику доповідей на науково-методичних семінарах попередніх років відображено в таблиці

Теми доповідей на науково-методичних семінарах кафедри документознавства та інформаційної діяльності

Навчальний рік

Назва доповіді

2010-2011

 

Модель реалізації компетентнісного підходу у професійній підготовці майбутнього документознавця

Формування комунікативних умінь майбутніх документознавців: орієнтир на соціальне замовлення

Особливості конспекту лекцій з курсу «Інформаційно-аналітична діяльність»

Парадигми освітніх змін в Україні в умовах суспільно-орієнтаційної невизначеності

Особливості посібника для вивчення дисципліни «Основи автоматизованих систем перекладу»

Методика дослідження українського молодіжного журналу

Змістово-структурні особливості методичних вказівок з курсу «Архівознавство»

Результати апробації конспекту лекцій з курсу «Реклама»

Визначення документознавчої методики аналізу документа та виокремлення міжпредметних зв’язків у його дослідженні

Навчальний посібник з курсу «Документально-інформаційні комунікації»

Результати апробації конспекту лекцій з курсу «Адміністративний менеджмент»

Інформаційне забезпечення професійної діяльності викладання вищого навчального закладу

2009-2010

Концептуальні засади лекційного  курсу «Теорія комунікації» для студентів спеціальності  «Документознавство та інформаційна діяльність»

Вимоги до дипломних робіт

Фундаментальна підготовка майбутніх документознавців

Концептуальні засади  розроблення посібника з курсу «Документально-інформаційні комунікації»

Використання інформаційних технологій для розробки електронних посібників (для студентів спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»

Компетентнісний профіль документознавця : міжнародні стандарти професійної компетентності для документознавців

Удосконалення робочих програм на компетентнісних засадах

Еволюція змісту комунікативних умінь на фоні змін соціально- культурних формацій

Впровадження медіаосвітніх технологій у систему професійної підготовки майбутніх документознавців.

Специфіка викладання дисципліни «Архівознавство»  для спеціальності «Документознавство та інформаційна діяльність»

Інтерактивні методи навчання

Педагогічні  умови формування готовності документознавців-менеджерів до практичної діяльності засобами інформаційно-комунікаційних технологій

Рівень сформованості мотивації у документознавців-менеджерів

Невербальні методи спілкування їх роль та застосування у процесі педагогічної комунікації

2008-2009

Про внесення змін до робочих навчальних планів

Особливості  документологічного тезаурусу

Вимоги до виконання курсових робіт з курсу «Аналітико-синтетична переробка інформації»

Варіативна складова робочих навчальних планів як засіб розширення ринку  працевлаштування  випускників спеціальності “ Документознавство та інформаційна діяльність”

Компетентнісний підхід до професійної підготовки документознавців: історико-педагогічний аспект

Аналіз пропонованих змін до Закону України  “Про вищу освіту”

Європейський вимір якості освіти

Проблеми самовиховання молоді в сучасній вищій школі

Інтерактивні методи навчання у вищій школі

Соціологічні методи збору інформації

Ігрове моделювання як важливий фактор оптимізації при вивченні іноземної мови

2007-2008

Про проблеми ефективної організації навчального процесу з іноземної мови в неспеціальному вузі

Комунікативна компетенція як складова професійної компетентності майбутніх документознавців

Пресолінгводидактика та пресодидактика як новітні методичні відгалуження (медіадидактичний аспект)

Групова та парна робота на заняттях з англійської мови

Розвиваючі педагогічні технології

Європейський аспект у концептуалізації проблеми вищої освіти

2006-2007

Проблема як засіб активізації мисленнєвої діяльності студента та підвищення ефективності навчального процесу з німецької мови

Компетентнісний підхід до підготовки документознавців–менеджерів інформаційної діяльності

Формування фахової компетенції документознавців – менеджерів інформаційних систем за допомогою іншомовних ЗМІ

Організація навчання різних видів мовленнєвої діяльності

Групова і парна робота на занятті з англійської мови та в процесі організації самостійної роботи

Особливості методики викладання теорії перекладу на ІІІ курсі (спеціальність «Документознавство  та інформаційна діяльність»)

повернутись