Навчально-методичне забезпечення навчального процесу


   Важливе значення в ланці неперервної системи підготовки спеціалістів і магістрів відіграє методична робота. Розуміючи, що тільки систематичне і безперервне підвищення наукового, навчально-методичного рівня роботи викладачів є в наш час об'єктивною необхідністю, закономірністю розвитку вищої освіти, викладачі кафедр широко використовують у практичній роботі цілий арсенал різних методів навчання.

При кафедрі документознавства та інформаційної діяльності діє навчально-методична рада, мета якої – координація навчально-методичної роботи кафедри. До кола її завдань входить наступне:

 • планування методичної роботи кафедри;
 • робота викладачів кафедри над змістом навчання за напрямом підготовки 6.020105 «Документознавство та інформаційна діяльність», його відповідності державним стандартам вищої освіти та формування на їх основі програми підготовки фахівців;
 • постійний аналіз навчальних планів та програм, їх відповідності освітньо-кваліфікаційним характеристикам підготовки фахівців;
 • підготовка рекомендацій з раціонального співвідношення лекційних, практичних та лабораторних занять, аудиторної та самостійної роботи студентів;
 • розробка перспективної програми та щорічних планів редакційно-видавничого забезпечення навчального процесу;
 • розробка концепцій підручників, навчальних посібників та іншої методичної літератури;
 • методичне забезпечення навчання студентів, які навчаються за індивідуальними навчальними планами та графіками;
 • практичне забезпечення програми й технологій постійного самоаналізу напряму (спеціальності);
 • розробка та удосконалення комплексних контрольних кваліфікаційних завдань, фонду тестів для діагностики професійного рівня знань, умінь, навичок майбутніх фахівців;
 • контроль вчасності складання та затвердження робочих програм, робочих планів, завдань для модульного, залікового та екзаменаційного контролю;
 • аналіз професійної здатності випускників.
 • розгляд та коригування методичних вказівок з курсового проектування, практичних і лабораторних занять та організації самостійної роботи студентів;
 • розгляд критеріїв оцінювання роботи студентів;
 • запровадження сучасних технологій навчання;
 • ухвалення списку придбання нової навчальної та довідкової літератури зі спеціальності.

У змісті всієї методичної роботи кафедр переважають методи організації самостійної діяльності студента. Цьому процесу передує робота з вивчення і обґрунтування співвідношення між часом самостійної роботи студентів поза розкладом і часом, який відведено на заняття за розкладом. Вивчається також питання про відповідність обсягу обов'язкових домашніх завдань часові, який відводиться студентам робочими навчальними планами. Щорічно, на початку навчального року, ректорат координує роботу кафедр у цьому напрямі. Вносяться необхідні корективи в робочі плани дисциплін, які складають всі викладачі на семестр. Важливо при цьому підкреслити, що основою такого плану є нормування і чітка система контролю самостійної роботи студентів на основі рейтингового підходу.

Стрімкий розвиток інформаційних технологій дає змогу студентам і викладачам послуговуватись електронними носіями інформації, забезпечувати студентів методичними матеріалами в електронному вигляді: методичні вказівки до лабораторних робіт, практичних занять, конспекти лекцій з різних навчальних курсів зберігаються на серверах у вигляді файлів різних форматів і студенти мають можливість отримати навчальну документацію на своєму робочому місці під час роботи.

Велика увага приділяється питанням впровадження новітніх методів викладання. Зокрема, поширенню передового досвіду викладачів, інформуванню про застосування принципово нових підходів в навчальній роботі. Деякі теми та проблеми проробляються на засіданнях методичного семінару, який в університеті є постійно діючим.

Детальніше про науково-методичні семінари кафедри ДІД

Основними видами друкованих навчально-методичних розробок кафедри є:

 • освітньо-кваліфікаційна характеристика;
 • освітньо-професійна програма;
 • навчальний план;
 • навчально-методичні посібники для студентів денної та заочної форми навчання з дисципліни;
 • навчально-методичні посібники для самостійного вивчення дисципліни;
 • навчальні посібники, підручники з дисциплін; конспекти (курси) лекцій;
 • методичні вказівки до практичних та семінарських занять;
 • методичні вказівки з організації самостійної роботи студентів;
 • методичні вказівки (рекомендації) до виконання лабораторних робіт;
 • методичні вказівки до виконання контрольних робіт для студентів заочної форми навчання;
 • методичні рекомендації (вказівки) до виконання курсових робіт (проектів);
 • методичні рекомендації (вказівки) до виконання дипломних (випускних) робіт та проектів;
 • методичні вказівки (рекомендації) до державних іспитів;
 • робочі програми з усіх навчальних дисциплін;
 • програми усіх видів практик;
 • програма державного іспиту.

Пакет навчально-методичної документації кафедри ДОК також містить екзаменаційні білети, білети контрольних завдань з дисциплін, завдання для самостійної та індивідуальної роботи студентів, критерії оцінювання знань студентів, пакет законодавчих та інструктивних матеріалів тощо. Методичні матеріали видаються як за традиційними технологіями на паперових носіях, так і в електронному вигляді, що більш відповідає сучасним вимогам до навчально-методичних матеріалів. Місце і значення кожної дисципліни у навчальних планах, а також її зміст визначається робочою програмою дисципліни.

За звітний період (2002 – 2011 рр.) професорсько-викладацьким складом кафедри документознавства та інформаційної діяльності опубліковано:

 • посібників – 11, з них 7 – з грифом міністерства освіти і науки, молоді та спорту;
 • конспектів лекцій – 24;
 • методичних вказівок – 39;

Відповідно до вимог освітньо-кваліфікаційних характеристик, освітньо-професійних програм та навчальних планів кафедрами університету розроблені навчально-методичні матеріали відповідних дисциплін до семінарських, практичних занять, завдань для лабораторних робіт, дидактичного забезпечення самостійної роботи студентів (у т. ч. з використанням інформаційних технологій), що відповідає акредитаційним умовам надання освітніх послуг.

Детальніше про наявність цих навчально-методичних матеріалів

Завантажити звіт навчально-методичного кабінету за 2002-2011 навч.роки