Бакалаврат - Опис навчальних курсів (анотації дисциплін) .doc


   Дисципліни самостійного вибору студентів:

3. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ (ПП)

ПП 21. ЗАСОБИ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Мета: ознайомити з системою ЗМІ, зокрема із специфікою національних ЗМІ та проблемами інформаційного забезпечення в демократичному суспільстві; розкрити концептуальні засади функціонування журналістики в сучасному суспільстві, визначити місце засобів масової інформації в політичній, економічній та правовій системах
Зміст курсу: основи журналістики: журналістика як галузь масово-інформаційної діяльності; журналістика як інформаційний простір; сучасна масово-інформаційна ситуація

ПП 22. ЗОВНІШНЬО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Мета: оволодіння теоретичними знаннями із законодавчої  та правової бази, що лежить в основі зовнішньо-економічної діяльності  України, з основ міжнародної торгівлі сировиною та готовою продукцією, інструментами державного регулювання зовнішньо-торгівельних відносин.  
Зміст курсу: організаційно-правові засади здійснення зовнішньо-економічної діяльності в Україні; міжнародна торгівля товарами; практичні аспекти здійснення зовнішньо-економічної діяльності; міжнародна торгівля послугами; організаційно-правові форми підприємницької діяльності в Україні та за кордоном.

ПП 23. ТЕОРІЯ ТА ПРАКТИКА ПЕРЕКЛАДУ
Мета: засвоєння основних теоретико-методологічних та лексико-граматичних аспектів перекладу, покращення навиків читання та перекладу оригінальної англійської літератури, розуміння специфіки лексико-граматичних та лінгвістичних засобів науково-технічного мовного стилю, вироблення вміння передати повідомлення адекватно англійською та українською мовами.
Зміст курсу: особливості перекладу з англійської мови на українську; стилістичні аспекти перекладу, трансформації в перекладі; граматичні аспекти перекладу; термінологічні аспекти перекладу; практика перекладу науково-технічної літератури.

ПП 24. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК
Мета: формування системи знань та практичних навичок ведення бухгалтерського обліку.
Зміст курсу:  введення в бухгалтерський облік; бухгалтерський баланс рахунки бухгалтерського обліку і подвійний запис; план рахунків бухгалтерського обліку; основні блок-схеми бухгалтерського обліку і техніка його ведення; фінансовий облік необоротних активів; фінансовий облік оборотних активів; фінансовий облік капіталу і зобов’язань; формування фінансової звітності.

ПП 25. НОТАРІАТ
Мета: формування базових знань і навичок у сфері нотаріально-процесуальних правовідносини, що виникають у процесі здійснення нотаріальних дій між нотаріальними органами та особами, які звертаються за вчиненням цих дій.
Зміст курсу: загальні положення діяльності нотаріату в Україні; правовий статус нотаріуса; організація діяльності нотаріальних органів і посадових осіб, на яких покладено обов’язок вчиняти нотаріальні дії; загальні правила вчинення нотаріальних дій; посвідчення угод; спадкове право; видача свідоцтва про право власності на частку в спільному майні подружжя; засвідчення вірності перекладу документів з однієї мови на іншу.

ПП 26. ФІНАНСОВЕ ПРАВО
Мета: показати зміст фінансового права на основі новітнього законодавства, передбачені ним загальні основи організації фінансової діяльності держави та органів місцевого самоврядування, а також особливості правового регулювання окремих найвагоміших сфер цієї діяльності, правове положення учасників відповідних правовідносин
Зміст курсу: фінансова діяльність держави та її правові аспекти; поняття фінансового права; правові основи фінансового контролю в Україні; бюджетне право, бюджетний устрій і бюджетний процес в Україні; правові засади організації податкової системи і справляння податків в Україні; правові основи страхування; правове регулювання державних видатків і кошторисно-бюджетного фінансування в Україні.

ПП 27. ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО
Мета: формування базових знань і навичок у сфері майнових та особисто-немайнових відносин, (врегульованих нормою сучасного цивільного права) між юридично рівними учасниками, що є носіями суб'єктивних цивільних прав та обов'язків, які виникають, змінюються, припиняються на підставі юридичних фактів і забезпечуються можливістю застосування засобів державного примусу.
Зміст курсу: цивільне право як галузь українського права; цивільні правовідносини; здійснення та захист цивільних прав; право власності; зобов’язальне право; правочини. Загальні положення про договір.

ПП 28. НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІ
Мета: формування у студентів знань про закономірності та методи науково-технічної інформації та діяльності, творчості, створити і розвинути практичні уміння і навички розв'язання фахових завдань з постановки, організації, планування і виконання наукових до­сліджень у сфері науково-технічної інформації, а також керування науково-технічною діяльністю і колективною нау­ковою творчістю.
Зміст курсу: дисципліна передбачає розв'язання задач пошуку науково-технічної інформації та діяльності, виконання досліджень за фахом, робота з науково-технічною літературою та інформаційними мережа­ми, пошук науково-технічної і патентної інформації; аналітичну діяльність; аналітичну діяльність в площині роботи з винаходами та раціоналізаторськими пропозиціями та авторськими свідоцтвами, використання автоматизованих систем наукових досліджень; опрацювання науково-технічної інформації, використання інформаційних систем для пошуку та аналізу науково-технічної інформації та науково-технічні рішення.

ПП 29. ПОЛІТИЧНІ КОМУНІКАЦІЇ
Мета: формування у студентів системи  знань про структуру, закономірності та найважливіші аспекти політичної комунікації, а також вміння використовувати набуті знання в процесі передавання політичної інформації, яка циркулює між частинами політичної системи, між політичною та суспільною системами, а також обміну інформацією між політичними структурами, суспільними групами та індивідами.
Зміст курсу: дисципліна передбачає вивчення політичних норм і принципів, а також особливостей, прийомів і правил  спілкування в конкретних видах політичної діяльності  (конфлікти, переговори, політичний діалог та ін.) з використанням відповідних комунікативних та політичних технологій. Головна увага при вивченні дисципліни зосереджена на таких факторах як: 
- комунікативний процес в органах державної влади та місцевого самоврядування;
- функціонування та роль засобів масової інформації;
- виборчий процес;
- комунікація влади із громадськістю.

ПП 30. ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ
Мета: показати зміст дисципліни «Правова інформація» на основі новітнього законодавства, передбачені ним загальні основи організації інформаційної діяльності держави та органів місцевого самоврядування, а також особливості правового регулювання окремих найвагоміших сфер цієї діяльності, правове положення учасників відповідних правовідносин.
Зміст курсу: дисципліна передбачає вивченняпоняття правової інформації, зміст, об’єкт, предмет правової інформації, джерела правової інформації; збирання, зберігання, обробка та розповсюдження інформації про право, його  систему, джерела, реалізацію, юридичні факти, правовідносини, правопорядок, правопорушення і боротьбу з ними та їх профілактику.

ПП 31. ФІНАНСОВО- ЕКОНОМІЧНА ІНФОРМАЦІЯ
Мета: окреслити коло проблем, які складають суть використання інформації у фінансово-економічній сфері та інформаційної діяльності у даній галузі людської діяльності, сформувати у студентів навички, необхідні для використання інформації на різних рівнях планування та управління фінансовими та економічними об’єктами.
Зміст курсу: поняття, зміст, предмет, об’єкт фінансово-економічної інформації, джерела фінансово-економічної інформації, економічні об’єкти та суб’єкти, збирання, зберігання, обробка та розповсюдження інформації про якісні та кількісні характеристики компонентів фінансово-економічної системи..

завантажити анотації дисциплін...                                                                                                  до переліку