Бакалаврат - Опис навчальних курсів (анотації дисциплін) .doc


   Нормативні дисципліни:

3. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ТА ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ (ПП)

ПП 1. ВСТУП ДО ФАХУ

Мета: дати уявлення про спеціальність «Документознавство та інформаційна діяльність», прослідкувати історію її розвитку, ознайомити студентів із загальними вимогами до рівня підготовки спеціалістів.
Зміст курсу: актуальність спеціальності і потреби в фахівцях з документознавства та інформаційної діяльності; історія виникнення спеціальності та її розвиток; вимоги до професійних знань, умінь і навичок спеціалістів, об’єктів і видів професійної діяльності

ПП 2. МЕНЕДЖМЕНТ
Мета: формування базових знань у сфері менеджменту, розуміння концептуальних засад системного управління організаціями, набуття вмінь розробки та прийняття управлінських рішень.
Зміст курсу: сутність, роль та методологічні основи менеджменту; закони, закономірності та принципи менеджменту; історія розвитку науки про управління; особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні; функції та технологія менеджменту; сутність результативності та ефективності менеджменту; економічна, організаційна та соціальна ефективність управління; керівництво як об’єднувальна функція менеджменту.

ПП 2.1 КАДРОВИЙ МЕНЕДЖМЕНТ
Мета: формування системи знань та навичок у сфері кадрового менеджменту.
Зміст курсу: теоретико-методологічні основи кадрового менеджменту; кадровий менеджмент у системі сучасного менеджменту; планування і організація управління персоналом організації; кадрова політика організації; управління службовою діяльністю персоналу організації; технології управління персоналом; управлінська діяльність персоналу організації; кадровий менеджмент і національна ділова культура; оцінювання результатів діяльності персоналу кадрових служб.

ПП 2.2 ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: МЕНЕДЖМЕНТ ІНФОРМАЦІЙНИХ ПРОДУКТІВ ТА ПОСЛУГ
Мета: формування базових знань та навичок, необхідних для управління інформаційними ресурсами
Зміст курсу: поняття інформаційного менеджменту; еволюція інформаційних систем і технологій; основні положення концепції інформаційного управління; інформація, як ресурс розвитку  суспільства; диверсифікація управлінської діяльності і професіоналізація кадрів; інформаційні ресурси установи; комунікативні відносини в організаціях; форм і засоби переробки інформації в установах; інформаційні системи та технології в управлінні; інформаційне забезпечення управління; інформаційний менеджмент у стратегічному розвитку установи.

ПП 2.3 ІНФОРМАЦІЙНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ: ОРГАНІЗАЦІЯ  ТА УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ ІНФОРМАЦІЙНИХ УСТАНОВ
Мета: формування знань та вмінь щодо організації діяльності інформаційних установ.
Зміст курсу: принципи діяльності інформаційних установ; законодавча база щодо діяльності інформаційних установ; вітчизняні та зарубіжні інформаційні установи; інформаційна продукція як результат інформаційної діяльності; інформаційне обслуговування споживачів; інформаційні способи доведення інформації до споживачів; інформаційна інфраструктура в Україні та за кордоном; інформаційні, кадрові, матеріальні, фінансові ресурси та їх нормативно-правове забезпечення; менеджмент кадрових ресурсів інформаційної служби: формування штатів, системи оплати праці працівників; професійні вимоги до інформаційного працівника; забезпечення інформаційних служб матеріальними ресурсами; формування фінансових ресурсів: планування і розподіл коштів; інформаційне підприємництво; економічний аналіз і оцінка ефективності діяльності інформаційної служби.

ПП 3. ІНФОРМАЦІЙНИЙ МАРКЕТИНГ
Мета: забезпечити формування у спеціалістів системи спеціальних знань у сфері інформаційного маркетингу в світлі розбудови держави з ринковими відносинами.
Зміст курсу: маркетинг як нова філософія бізнесу; дослідження маркетингової інформації; інформаційне забезпечення систем маркетингу; стратегічні комунікації в маркетингу.

ПП 4. АРХІВОЗНАВСТВО
Мета: формування у студентів необхідних теоретичних і практичних знань про архівознавство як галузь діяльності документно-комунікаційного циклу та набуття практичних навиків зі створення, організації, збереження та використання архівних документів
Зміст курсу: архівознавство як наукова система і навчальна дисципліна; історія архівної справи в Україні; історіографія історії архівної справи в Україні; архівна система та мережа архівних установ; національний архівний фонд України, його структура та склад; зарубіжна архівна україніка та українські архівні центри за кордоном; організація роботи архівів; класифікація архівних документів; експертиза цінності документів та комплектування державних архівів; архівне описування та обліково-пошукові засоби архівів; забезпечення збереженості документів; інформатизація в архівній справі; науково-дослідна та методична робота архівних установ; використання архівних документів та архівна евристика; електронні документальні колекції українських та зарубіжних архівів

ПП 5. ДІЛОВОДСТВО
Мета: формування знань і навичок сучасного діловодства на основі науково обґрунтованих принципів і методів його удосконалення.
Зміст курсу: законодавча, нормативно-правова база діяльності системи діловодства і суб‘єктів діловодства в Україні; роль і місце діловодства у роботі апарату управління; історія організації діловодства; сучасні технології і організація діловодства; задачі і функції служб діловодства; посадовий і технічний склад працівників служби діловодства; функціональні обов’язки; нормативна база, яка регламентує організацію роботи з документами в установі; організація документообігу, реєстрація і контроль за виконанням документів в установі; особливості роботи зі зверненнями громадян; організація поточного зберігання документів; номенклатура справ; формування справ, організація та проведення експертизи цінності документів; знищення документів; технічне забезпечення діловодства в установі.

ПП. 6. ПАТЕНТОЗНАВСТВО

Мета: формування теоретичних знань щодо сутності патентної документації, навичок тактики та стратегії патентного пошуку.
Зміст курсу: загальна характеристика об’єктів промислової власності; зміст та сутність патентної інформації та види патентної документації; класифікація винаходів, промислових зразків, знаків на товари та послуги; оволодіння навичками патентного пошуку; проведення патентних досліджень; використання нових інформаційних технологій у патентно-інформаційній діяльності.

ПП 7. СТАНДАРТИЗАЦІЯ
Мета: одержання студентами знань про теоретико-прикладний характер стандартизації в україні та за кордоном.
Зміст курсу: стандартизація у сучасному суспільстві; система стандартизації в Україні та за кордоном; стандартизація крізь призму професійно-орієнтованої галузі.

ПП 8. ПРИКЛАДНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Мета:  ознайомлення та оволодіння прийомами роботи з прикладним програмним забезпеченням.
Зміст курсу: стан та перспективи розвитку програмного забезпечення; класифікація програмного забезпечення; зміст основного програмного забезпечення для лінгвістичної обробки документів; принципи побудови, функцій та можливостей інформаційних систем.

ПП 9. МЕНЕДЖМЕНТ ЕЛЕКТРОННИХ ДОКУМЕНТІВ

Мета: надання теоретичних і практичних знань щодо оволодіння сучасними технологіями  електронного документообігу
Зміст курсу: загальні відомості про комп’ютерні мережі; технології передавання сигналів; принципи функціонування апаратних засобів;пакетне передавання даних; типології та розширення локальних мереж; цифровий віддалений зв’язок; об’єднання мереж: принципи організації Internet; загальносистемні засоби Windows для роботи з мережними ресурсами; архівація файлів у середовищі Windows; використання програм-архіваторів WINZIP та WINRAR; публікація даних в Internet.

ПП 10. ІНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГІЇ ТА РЕСУРСИ
Мета:оволодіння можливостями Інтернет-технології для пошуку, обробки, копіювання та збереження інформації.
        Зміст курсу: інтернет-технології та ресурси; методи організації навігації в мережі Інтернет; способи пошуку в інформаційних ресурсах Інтернет; основні тенденції розвитку електронних інформаційних ресурсів.

ПП 11. КОМП’ЮТЕРНІ МЕРЕЖІ ТА ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ
Мета: оволодіння сучасними мережними технологіями та навичками їх практичного використання для пошуку, обробки і аналізу даних.
Зміст курсу: загальні відомості про комп’ютерні мережі; технології передавання сигналів; принципи функціонування апаратних засобів;пакетне передавання даних; типології та розширення локальних мереж; цифровий віддалений зв’язок; об’єднання мереж: принципи організації Internet; загальносистемні засоби Windows для роботи з мережними ресурсами; архівація файлів у середовищі Windows; використання програм-архіваторів WINZIP та WINRAR; публікація даних в Internet.

12 ІНФОРМАЦІЙНА  ДІЯЛЬНІСТЬ

ПП 12.1 АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНА ПЕРЕРОБКА МІЖНАРОДНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
Мета: ознайомлення та оволодіння методами та видами аналітико-синтетичної переробки міжнародної інформації, вимогами до оформлення її результатів з урахуванням міжнародних вимог, використанням сучасних інформаційних та медіаосвітніх технологій.
Зміст курсу: основні міжнародні  стандарти та вимоги до здійснення та оформлення результатів аналітико- синтетичної переробки інформації; етапи здійснення аналітико-синтетичної переробки документної інформації в  міжнародній практиці; міжнародні вимоги до основних видів оформлення результатів наукової роботи та обробки інформації.

ПП 12.2. АНАЛІТИКО-СИНТЕТИЧНА ПЕРЕРОБКА ІНФОРМАЦІЇ
         Мета:  освоїти методи інформаційного аналізу й синтезу, питання теорії, історії та методики складання бібліографічних описів документів, їхньої предметизації, систематизації, анотування й реферування.
Зміст курсу: поняття про аналітико-синтетичну переробку інформації, її суть та види; бібліографічний опис документів; індексування документів; анотування документів; реферування документів

ПП 12.3 ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Мета:формування знань і навичок з інформаційно-аналітичної діяльності як галузі інформаційної індустрії.
         Зміст курсу: теоретичні основи ІАД; організація та управління ІАД; методика інформаційно-аналітичної роботи; канали поширення інформаційної продукції.

12.4 ЕКОНОМІКА ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Мета: оволодіння системою знань з економіки задля формування економічного мислення на основі проблемних уявлень про структуру основних ланок ринкової економіки, логіку і ефек­тивність процесів, принципів прийняття оптимальних рішень і отримати необхідні навички та вміння — розрахунку  ефективності ведення інформаційної діяльності.
Зміст курсу: теоретичні основи економіки інформаційної діяльності;  особливості розвитку інформаційної економіки; інформаційний ринок та тенденції його формування; інформаційний бізнес та його сутність;  організація інформаційного бізнесу;  основні принципи інформаційного виробництва;  економічні оцінки результатів інформаційної діяльності; оцінка інформаційного ресурсу фірми.

ПП 13. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ДОКУМЕНТОЗНАВСТВІ
Мета:  формування знань щодо визначення методів та засобів автоматизації діловодства, практичне засвоєння інформаційних технологій та програмних засобів для обробки документальної інформації.
        Зміст курсу: сучасні інформаційні сервіси; зберігання, захист та поширення інформації; робота з документами; нові перспективні інформаційні технології.

ПП 14. ДОКУМЕНТАЦІЙНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ (ЗА ФАХОВИМ СПРЯМУВАННЯМ)
Мета:формування знань і навичок організації документаційного забезпечення діяльності установ різного рівня управління, форми власності та галузі.
Зміст курсу: роль і місце документаційного забезпечення  в діяльності установи; організація управління документацією; законодавча, нормативно-методична база документаційного забезпечення діяльності установи;  визначення характерних особливостей окремих типів і видів документів, оволодіння методикою класифікації масиву документів установи на системи документації; ознаки документів спеціальних систем документації; спеціальні системи документації: кадрова, договірна, претензійно-господарська, фінансова, технологічна та ін.; правила документування та документаційний супровід управління, бізнесу, науково-дослідницької, виробничої, педагогічної, комерційної діяльності

ПП 15. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ
Мета: оволодіння теоретичним, практичними  і методичними питаннями забезпечення інформаційної безпеки та захисту інформації
Зміст курсу: відомості з криптографії; симетричні криптографічні алгоритми; блочні та поточні шифри; криптографічні хеш-функції та коди автентификації; несиметричні криптграфічні алгоритми та алгоритми електронного цифрового підпису ; класифікація систем захисту програмного забезпечення; етапи розробки системи захисту ПЗ; юридичні та економічні аспекти захисту програмного забезпечення.

ПП16. ЕКОЛОГІЯ
Мета: формування системи знань про основні закономірності взаємодії людини, суспільства і природи, особливості впливу антропогенних факторів на природне середовище; методи управління процесами природокористування.
           Зміст курсу: механізм управління процесами природокористування та охорони довкілля, специфіка використання адміністративних, правових, економічних та виховних важелів впливу на природокористувачів; наукові основи рацiонального природокористування i охорони навколишнього середовища; еколого-економiчнi проблеми використання природних ресурсiв, організації екологiчного монiторингу; системи екологiчної інформації, рацiонального природокористування та охорони навколишнього середовища; організація екологiчної експертизи; регiональні екологiчні проблеми України; зарубiжний досвiд управлiння природокористуванням; організація мiжнародного спiвробiтництва у галузi охорони природи.

17. КОМУНІКАЦІЇ

ПП 17.1. ЕТИКА І ПСИХОЛОГІЯ ДІЛОВОГО СПІЛКУВАННЯ
Мета:  формування сучасного рівня етичної та психологічної культури у сфері ділового спілкування.
Зміст курсу: культура ділового спілкування  у різних соціальних практиках; етичні норми і принципи ділового спілкування; психологічні особливості, прийоми і правила ділового спілкування.

ПП 17.2 МІЖКУЛЬТУРНІ КОМУНІКАЦІЇ
Мета: формування здатності ефективно взаємодіяти в різних культурах у глобальному суспільстві.
Зміст курсу: поняття культури; особистість і культура; універсалізм та партікуларизм;  культура і стилі комунікації; поняття часу; адаптація культури.

ПП 17.3 ТЕОРІЯ КОМУНІКАЦІЇ
Мета: формування у студентів системи сучасних прагмалінгвістичних знань про структуру, закономірності та найважливіші аспекти мовної комунікації, вміння використовувати набуті знання у практиці іншомовного  спілкування, перекладу  й у науковому аналізі мовленнєвої взаємодії.
Зміст курсу: теорія мовної комунікації як наука; природа та компоненти спілкування і комунікації; форми спілкування і комунікації; вербальна комунікація; теорії значення; особливості складових комунікативного акту; міжкультурна комунікація; етнографія комунікації; обмеження та регулятиви в міжкультурній комунікації; теорія мовленнєвих актів; мовленнєві жанри; текст і дискурс; комунікаційні контексти; комунікаційні девіації.

ПП 18. ПРАВОЗНАВСТВО

ПП 18.1.  АДМІНІСТРАТИВНЕ ТА ТРУДОВЕ ПРАВО
Мета:оволодіння сукупністю знань з адміністративного права та правового регулювання трудових відносин
Зміст курсу: державне управління і виконавча влада; адміністративне право в системі права України; суб’єкти адміністративного права України; державна служба як інститут адміністративного права; форми та методи державного управління; адміністративна відповідальність; поняття, методи і система трудового права; суб’єкти трудовий правовідносин; трудова відповідальність.

ПП 18.2.  ГОСПОДАРСЬКЕ ПРАВО
Мета: надання знань щодо господарських правовідносин, правового статусу суб’єктів господарювання, господарських договорів; набуття навичок роботи з господарсько-правовими документами
Зміст курсу: поняття, методи і система господарського права; суб’єкти господарських правовідносин; майнова основа господарювання; господарські зобов’язання; відповідальність у господарських правових відносинах; особливості правового регулювання в окремих галузях господарювання.

ПП 18.3. ІНФОРМАЦІЙНЕ ПРАВО
Мета:    набуття знань в  галузі чинного інформаційного законодавства.
Зміст курсу: поняття та джерела інформаційного права, сфери правового регулювання інформаційних відносин; правове регулювання в сферах друкованих засобів масової інформації, телебачення та радіомовлення, науково-технічної інформації, видавничої справи, рекламної діяльності правові аспекти захисту інформації в АС; авторське право та його охорона.

ПП 19. БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ
Мета: формування знань щодо збереження працездатності й здоров‘я людини в умовах впливу негативних факторів середовища мешкання.
Зміст курсу: негативні фактори середовища мешкання та їх вплив на життя і здоров‘я людини; набуття практичних навичок захисту особистого життя в негативних ситуаціях; визначення типів негативних факторів; системою державних заходів щодо захисту життя людини; індивідуальними і колективними засобами  захисту людини; системою заходів ліквідації наслідків впливу на людину радіоактивних, хімічних та біологічних речовин.

ПП 20. ОСНОВИ ОХОРОНИ ПРАЦІ
Мета: формування знань і практичних навичок щодо створення безпечних та нешкідливих умов праці в усіх сферах виробництва, надання першої допомоги при її виникненні.
Зміст курсу: правові та організаційні питання охорони праці; основи фізіології, гігієни праці та виробничої санітарії; основи техніки безпеки; основи пожежної безпеки.

завантажити анотації дисциплін...                                                                                                  до переліку