Бакалаврат - Опис навчальних курсів (анотації дисциплін) .doc


   Варіативні дисципліни:

1. ЦИКЛ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ (ПФ)

ПФ 9. ОСНОВИ НАУКОВОЇ РОБОТИ СТУДЕНТІВ
Мета: висвітлити теоретичні основи, питання методики, технологію та організацію науково-дослідницької діяльності. Оволодіти методологією і методами дослідження, що сприяє розвиткові раціонального творчого мислення, оптимальній організації наукової творчості.
Зміст курсу: теоретичні основи ОНДРС; методика науково-дослідницької роботи; написання та оформлення наукових робіт; підготовка публікацій, рефератів, доповідей.

ПФ 10. ПРАКТИЧНИЙ КУРС ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАЦІЇ
Мета: Засвоєння основних теоретико-методологічних та лексико-граматичних аспектів комунікації та перекладу, покращення навиків читання та перекладу оригінальної іншомовної літератури, розуміння специфіки лексико-граматичних та лінгвістичних засобів науково-технічного мовного стилю, вироблення вміння передати повідомлення адекватно іноземною та українською мовами.
Зміст курсу: особливості перекладу з іноземної мови на українську; стилістичні аспекти перекладу та іншомовної комунікації, трансформації в перекладі; граматичні аспекти перекладу та іншомовної комунікації; термінологічні аспекти перекладу та іншомовної комунікації; практика перекладу науково-технічної літератури.

ПФ 11. СТАТИСТИКА
Мета: формування системи знань про методику збирання, обробки та аналізу інформації стосовно соціально-економічних явищ і процесів.
Зміст курсу: предмет і метод статистики; статистичне спостереження; зведення і групування статистичних даних; статистичні показники; статистичні таблиці; графічний метод; аналіз рядів розподілу; вибірковий метод; статистична перевірка гіпотез; статистичні методи аналізу кореляційних зв’язків; аналіз таблиць кореляційної спряженості; аналіз інтенсивності динаміки; аналіз тенденцій розвитку; статистичний аналіз структури; індекс.

завантажити анотації дисциплін...                                                                                                  до переліку