Бакалаврат - Опис навчальних курсів (анотації дисциплін) .doc


   Нормативні дисципліни:

2. ЦИКЛ ПРИРОДНИЧО-НАУКОВОЇ ТА ФУНДАМЕНТАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ (ПФ)

ПФ 1. ІНФОРМАТИКА ТА КОМП’ЮТЕРНА ТЕХНІКА
Мета: формування сучасного рівня інформаційної та комп’ютерної культури, набуття навичок роботи на сучасній комп’ютерній техніці.
Зміст курсу: технологічне забезпечення комп‘ютерних систем, алгоритмізації, програмування та моделювання, структури і технології проектування баз даних; технології створення електронного документа; знайомство з інтерфейсом користувача; автоматизація робочих місць.

ПФ 2. ЗАГАЛЬНЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО

Мета: формування комплексних знань про документ як складний системний об’єкт і засіб соціальної комунікації
Зміст курсу: сучасні підходи щодо визначення предмету, об’єкта, структури документознавства як науки; ґенеза документознавства; сучасні трактування поняття «документ», його полісемічність, властивості, ознаки, структура і функції; законодавчо-нормативна база терміносистеми документознавства; історія документа; сучасні системи класифікації документів; характеристика окремих видів і типів документів у різних галузях соціальної діяльності.

ПФ 3. ДОКУМЕНТНО-ІНФОРМАЦІЙНІ КОМУНІКАЦІЇ

Мета: отримання теоретичних положень стосовно комунікації в суспільстві, умов виникнення комунікативної діяльності, процесів становлення, функціонування та розвитку соціальних комунікацій, систем документальної комунікації та організації їх діяльності
Зміст курсу: поняття про комунікацію та формування документальних комунікацій; знання, інформація, документ в процесах комунікації; сучасна система документальних комунікацій; основні напрямки діяльності документально-інформаційної комунікації; планування, облік та звітність в ДІК; обслуговування в ДІК: завдання, організація, вимоги.

ПФ 4. УПРАВЛІНСЬКЕ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВО

Мета: сприяти формуванню знань щодо змісту і структури управлінського документа як засобу і результату управління.
Зміст курсу: поняття про управлінську інформацію, інформаційне забезпечення управління; управлінське документознавство як наукова дисципліна, яка досліджує проблеми документування управлінської інформації; об‘єкт і предмет, основні завдання управлінського документознавства; основні періоди розвитку управлінського документознавства як наукової і навчальної дисципліни; основні поняття управлінського документознавства; класифiкацiя управлінських документiв; складання систем документування (управлінських та спеціальних) в державах, до складу яких входили українські землі; складання формуляра управлінського документа (історичний аспект); уніфікація та стандартизація управлінської документації:поняття, історичний досвід; регламентація процесів уніфікації управлінської документації; уніфікація структури документа та методів контролю інформації в документах;  формуляр-зразок; міжнародна стандартизація у галузі документування управлінської інформації; управління документацією за кордоном; уніфікована система ОРД.

ПФ 5. СИСТЕМИ  УПРАВЛІННЯ БАЗАМИ ДАНИХ

Мета: формування знань щодо організації та управління базами даних, їх практичного використання у професійній діяльності.
Зміст курсу: загальні відомості про бази даних та СУБД; основи побудови реляційної бази даних; проектування реляційної бази даних; основні етапи проєктування бази даних.

ПФ 6.  МАТЕМАТИЧНІ ОСНОВИ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Мета: поглиблення уявлень про математичний апарат, який застосовується в сучасній інформаційній діяльності, розкриття взаємозв’язків між математикою та інформатикою, введення у математичні результати теорії алгоритмів.
Зміст курсу: системи числення; представленя інформації комп’ютері; алгоритми; теорія інформації; системи числення; представлення інформації у комп’ютері.

ПФ 7. ОСНОВИ МЕНЕДЖМЕНТУ

Мета: формування базових знань у сфері менеджменту, розуміння концептуальних засад системного управління організаціями, набуття вмінь розробки та прийняття управлінських рішень.
Зміст курсу: сутність, роль та методологічні основи менеджменту; закони, закономірності та принципи менеджменту; історія розвитку науки про управління; особливості формування сучасної моделі менеджменту в Україні; функції та технологія менеджменту; сутність результативності та ефективності менеджменту; економічна, організаційна та соціальна ефективність управління; керівництво як об’єднувальна функція менеджменту.

ПФ 8. ЛІНГВІСТИЧНІ ОСНОВИ ДОКУМЕНТОЗНАВСТВА
Мета: формування системи знань про специфіку структурної та змістової організації текстів службових документів; умінь моделювати тексти службових документів різних жанрів відповідно до певної комунікативної ситуації.

Зміст курсу: теоретико-методологічні засади документної лінгвістики; основні поняття аналізу тексту в документ ній лінгвістиці; лексико-стилістичні норми текстів документів; лінгвістичні норми текстів документів

завантажити анотації дисциплін...                                                                                                  до переліку