Бакалаврат - Опис навчальних курсів (анотації дисциплін) .doc


   Дисципліни самостійного вибору студентів:

1. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ (ГП)

ГП 6. ДИСЦИПЛІНА №1 (ВСТУП ДО ЛОГІКИ)
Мета: формування системи знань про основні категорії, закони і форми логічного мислення
Зміст курсу: основні закони логіки; основні закони мислення; форми мислення; сутність і види понять; сутність, будова і значення суджень; умовиводи і їх види; дедуктивні умовиводи; індуктивні умовиводи; доведення і спростування

ГП 7. ДИСЦИПЛІНА №2 (ІНОЗЕМНА МОВА)
Мета: розвиток знань, умінь, навичок усіх видів мовлення для опанування такого рівня знань, який забезпечить досягнення необхідної для фахівця комунікативної спроможності у сферах академічного і професійного спілкування в усній та письмовій формах
Зміст курсу: теоретичні засади нормативності іноземної мови: граматичні форми, явища та конструкції характерні для граматики іноземної мови у межах програми, фонетика, орфографія, морфологія, синтаксис та лексичний склад іноземної мови, різні види мовних засобів, характерних для усного та писемного мовлення.

ГП 8. ДИСЦИПЛІНА №3 (ПРАВОЗНАВСТВО)
Мета: формування базових знань і навичок у сфері суспільних відносин, які врегульовані та охороняються нормою права.
Зміст курсу: основи теорії держави і права; конституційне право України; цивільне право; трудове право; екологічне, аграрне та земельне право; адміністративне право; кримінальне право; судові та правоохоронні органи України; розгляд цивільних, адміністративних та кримінальних та господарських справ; міжнародне право; фінансове та банківське право.

ГП 9. ДИСЦИПЛІНА №4 (ОСНОВИ ЕКОНОМІЧНОЇ ТЕОРІЇ)
Мета: вивчення економічних відносин як форми ефективного виробництва, грунтовне пізнання проблем ефективного використання суспільством обмежених виробничих ресурсів і шляхів задоволення максимальних потреб, які невпинно зростають.
Зміст курсу: аналіз соціальної спрямованості, господарської діяльності та економічного становища населення; становлення різних форм господарювання, маркетингу, менеджменту, комерційних структур, економічний зміст та спрямованість систем оподаткування

ГП 10. ДИСЦИПЛІНА №5 (СОЦІОЛОГІЯ)
Мета: підготувати спеціаліста, здатного аналізувати соціально значущі проблеми та процеси, розуміти суть та соціальне значення своєї майбутньої професії, організувати і провести конкретно-соціологічне дослідження
Зміст курсу: соціальні спільноти, відносини, інститути; предмет, структура і функції соціології; виникнення і основні віхи розвитку соціології; соціальні відносини і соціальна політика; особистість і проблеми соціалізації; соціальна структура суспільства і тенденції її розвитку; методологія і методика соціальних досліджень; соціологічне дослідження: поняття, етапи, види; програма і робочий план соціологічного дослідження; методи соціологічного дослідження; статистична обробка і аналіз емпіричної інформації; теорія і практика соціальних досліджень; соціологія та соціально-практична діяльність; соціологія громадської думки

ГП 11. ДИСЦИПЛІНА №6 (ПОЛІТОЛОГІЯ)
Мета: формування знань про політичну систему суспільства, розуміння сутності, закономірностей, випадковостей та перспектив розвитку політичних подій, явищ, політичної свідомості та політичної культури
Зміст курсу: становлення та розвиток політичних ідей; політика як суспільне явище. Інституціалізовані форми політики; персоналізовані аспекти політики. Політика як міжнародний процесс.

ГП 12. ДИСЦИПЛІНА №7 (ПСИХОЛОГІЯ
Мета: дати можливість студентам засвоїти основні аспекти соціально-психологічної компетентності особистості
Зміст курсу: основи психології; методологічні основи психології як науки; поняття особистості; базові властивості особистості; основні біопсихічні властивості особистості; психіка особистості; авторитет та риси особистості.

ГП 13. ДИСЦИПЛІНА №8 (ДРУГА ІНОЗЕМНА МОВА)
Мета: розвиток знань, умінь та навичок усіх видів мовлення для опанування такого рівня знань, який забезпечить досягнення необхідної для фахівця комунікативної спроможності у сферах ситуативного і професійного спілкування в усній та письмовій формах.
 Зміст курсу: теоретичні засади нормативності німецької мови: граматичні форми, явища та конструкції характерні для граматики німецької мови у межах програми; фонетика; орфографія; морфологія; синтаксис та лексичний склад німецької мови; різні види мовних засобів характерних для усного та писемного мовлення.

завантажити анотації дисциплін...                                                                                                  до переліку