Бакалаврат - Опис навчальних курсів (анотації дисциплін) .doc


   Нормативні дисципліни:

1. ЦИКЛ ДИСЦИПЛІН ГУМАНІТАРНОЇ ТА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОЇ ПІДГОТОВКИ (ГП)

ГП 1. IСТОРIЯ УКРАЇНИ
Мета: надання знань про соціально-політичні процеси, що відбувалися у минулому та відбуваються у сучасній Україні, їх об’єктивну зумовленість, взаємозв’язки та взаємозалежності.
Зміст курсу: основні закономірності, суть і наслідки етапів і процесів українського державотворення; доісторична доба української історії; Україна-Русь (ІХ – перша половина XIV ст.); литовсько-польська доба української історії (др. половина XIV – перша половина XVII ст.); козацтво в історії України (др. половина XVII – XVIII ст.); Україна у складі Російської та Австро-Угорської імперії в кінці XVIII на початку ХХ ст.; боротьба за відродження державності України (1917 - 1920); Україна в умовах радянського тоталітаризму; розвиток незалежної України.

ГП 2. ФІЛОСОФІЯ
Мета: надання знань з філософії як світогляду людини, або сукупності поглядів на світ у цілому та ставлення людини до цього світу, в розумінні онтологічних, гносеологічних, аксіологічних і соціальних проблем буття.
Зміст курсу: призначення, зміст і функції філософії в суспільстві; основні напрями, течії та школи в історії філософії; розвиток фiлософської думки в Українi; сучасна світова філософія; основнi форми та діалектика буття; проблема свiдомостi в фiлософiї; шляхи i способи пiзнавального освоєння свiту; форми та методи наукового пiзнання; соцiальна фiлософiя; проблема людини у філософії; глобальні проблеми сучасності.

гп 3. ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ
Мета: ознайомити студентів з основами сучасних підходів до історії національної культури, особливостями історичного розвитку української культури, виявити її зв’язок з соціальними, політичними, цивілізаційними, побутовими, мистецькими явищами і процесами.
Зміст курсу: сучасні підходи до понять «культура», «нація», «національна культура»; комплексна періодизація історії української культури та української ідентичності; індивідуалізовані риси української культури в їх історичному становленні; цивілізаційні детермінанти розвитку української культури; соціально-культурна антропологія українця; особливості розвитку українського мистецтва.

ГП 4. ІНОЗЕМНА МОВА
Мета: розвиток знань, умінь та навичок усіх видів мовлення для опанування такого рівня знань, який забезпечить досягнення необхідної для фахівця комунікативної спроможності сферах академічного і професійного спілкування в усній та письмовій формах.
Зміст курсу: теоретичні засади нормативності англійської мови: граматичні форми, явища та конструкції характерні для граматики англійської мови у межах програми, фонетика, орфографія, морфологія, синтаксис та лексичний склад англійської мови, різні види мовних засобів, характерних для усного та писемного мовлення.

ГП 5. УКРАЇНСЬКА МОВА (ЗА ПРОФЕСІЙНИМ СПРЯМУВАННЯМ)
Мета: сформувати необхідну комунікаційну спроможність студентів у сфері професійного спілкування в усній та писемній формах. Виробити навички практичного володіння мовою в різних видах мовленнєвої діяльності.
Зміст курсу: теоретичні засади нормативності української літературної мови; види мовних засобів залежно від сфери й мети спілкування, складання ділових паперів; усне й писемне фахове мовлення; робота з науковими і діловими текстами; стилі мови; лексичний склад української літературної мови; українська орфографія, морфологія, фразеологія, синтаксис, пунктуація та їх значення для правильного оформлення ділових паперів; особливості й вимоги до усного ділового мовлення.

ГП 14. ФІЗИЧНЕ  ВИХОВАННЯ
Мета: забезпечення підтримки та розвитку фізичного і морального здоров’я, комплексного підходу до формування розумових і фізичних якостей особистості.
Зміст курсу: Передбачає вивчення основ теорії, методики та організації фізичного виховання в системі забезпечення здорового способу життя; виховання потреби у фізичному та психічному самовдосконалення; формування практичних умінь і навичок регулярних фізичних занять; оволодіння основами здорового способу життя; впливу занять фізичними вправами на організм  людини; основами техніки вибраної системи фізичних вправ; психофізичного тренінгу; методиками побудови індивідуальних програм забезпечення фахової дієздатності.

завантажити анотації дисциплін...                                                                                                  до переліку